Imagens das páginas
PDF
[blocks in formation]

55· 5. ιο.6`Ιιτοπ. 3”. Ι”. Ρ. ι. β ι. 7. το!. ι. “ρο- ο

‹ιετἑο Με." επι πιο!” εειιι Με εετριιι :οπωοι.. ” ΟωποτώιΜ σὺ Ο. τή. 7. έτι. ;. “ ειι.ὶ5ο επι “Ματσε . . . οιιε εᾶο οι"... ὰ: εαπ." : )· ροτ τιᾶο εει Ποιοι ειινεΙΒιιι εετιἐο επι ειινιΠο οι: πιστα. Οπτιτἰοπιἰτο, η... 5. σε!. 3. 5. Πει· ο ΡήνΗεΒιο ότι οοιιτο: ν. ε. ε .Με Με εοιιτοιι ο .και ”Με ά: βουτιά!. 5. 58. ΑΜΒ." . επιΒιι:ιειτ. Ρτι.πα , .έκτο τω ΜΜΜ Ετπ·κυιωιίο. Ριοιιιοιτ ο ιιεο τι.: @μου ι:οιει , ο ειιετειειο ιιε ειΒοτιι Φωτο. Οτά. 81%". ι. 3.59. Με: ἀιτεὶιοι ΜΜΜ .Με [σάιτ ι:οιικαιοε . και Δω... 5. ΡιινὶΙεκι‹ιο , ἰεειιτο Δε εετνιεο , ιιρειι:ιςΞιο. “ οσε ειιιε Βεετ.ιε ε εουειιε Πιεο εειῖιο απαιτώ: : " πιο εειιιο πωπω", (Μ. κι.) .5'ετ συκωτι:: .ο πιο“, οτι στο” όψει: "κατω μπαι , ε οικεε εεεε ρτεςο ρω ειιεοιιτο, επι 1ιι :ιι .4. :ου εε Ψιε-ὸενιε κι· φταιω.. οιι τοπιο ο. Οτο. /![ 5. . ιι.9. 5. 24.!”80 ο.Οοιι‹ιε ιιοεεο ΗΠιο ειινιΙΒιιτ επι ιιιιιιιι , ε εε ποείειιιιεε, ε ποιο ει φαει· Μια" :ί ισως. , “Ρα-Με κοιτα.“ (εειιιιιιιιιιι μια ο ακουω) επι "οι“ Μπα.” Νο ιιιεειιο ..πωσ οι:: εοταεπιΙὐε ο Με” :κι 5οΦ Μπι:: : ι. έ, ιινιιΙιειιι-Πιε μια ο ειιτοι.ιιοΒοο πιο!τιι, επι Με." ὸ:ι εοοειι. 5.. σωστα-τε. ν. Ζώαιιτ-.τε: ν. χ. _οοιιιιι-.εε ά Ι τεμ. Οτε. .4-β ι. 8. ι. 5. δωσε" : ΡτοτεΒει , ὸε αν!" ο... Ι.ειε Ρειιιἰειι , εοπι σε οι·ινιιεειοε ὸε (Μοτο. 5. Οο.νωτ·τε : πωιιτ-εε. Οτιι. τα 5. Τ. ι ι8. 5 ι. "οκ εε ι εΠεε σου Μεσοι" : ” οε τιι:ι!ιειτοτεε ιιεᾶεεοε , ε τοττιιπἰοε Με Ιτε]:ιε. 5. Τοτιι:ιτ ειιι Ιιιιιτ ‹ὶειεεο. [Μπι , ΕΧΙοδα ο". Τα". 4... ”7. ο!” ΕΔΕ.

ΟΟΠΤΑΚ·ΙΑ , ε. ι. Οδιεἰο .ιε εοιιτεἰτο: εοιιιο τποπτειτἰτι οε ιιιοιιιειτο. Μι. Η!. .498.

ΠΟΠΤΕΙΚΟ , ε. πι. Ο (με ειιατά:ι ει τουιιιι:|ει. 5. Ο εεε εοΒιιι ειιοοιιιοε, ε ρετιειε άε εοιιτοε οιιεΕπιόοε . ε Ι.ειε Ρειιίιεε εειιιεΠι.ιιπεε: ν. . Ποοιεἱιο ιί0: 1,080: , ο· ”ΜΜΜ .με τεςιιετιιι σε ειιεοιιιοε σωσει οιιεπι Με... ίοεοε :Με πιιι:ιε οοιιιΜοε, ε Μι εινα ιιιοςοὸ:ιε ιιο πο , οι" ρεεε.ιτ ιιιιιιΡτεγ.ιε. Ε πετάω. 5. Πατάω σετε!. ο ου.: τεπι Μπραβο εοΙ·ιτε :ισ ΡατιιιΙΙιοε νοΙειιιεε , οιιε Βιιιτὸ5ο ιιε £ωιω... Βε:ιεε , δα. .βεί άε ιι. εε Ματέο. ιιε ιδοο. 5. 6. ε επικιὸιιι:ιοΙο :ο ΜΜΜ” Μοτ.

(3ὸΠΤΟ , ε. ιιι. Ι.ιιιτ ιιε ει!Βιιιιι $ειιιιοτ , επι 01318 :εποε ιιἱο ειιιτεινΞο Μετὰ;” ἀεὶ-ΕΜΗ κι." ”Χι... Ροι· εειιε ]ιιιιεε , ε Με. οιιιτοε ΡτινΠε;ιοε. 5. Βοιωτια ο “Με” φώτα-Πιο ο

Τα". Ι.

Γ

ριἰνἰΙε8ἰο , ειιττιιικἱο ιιεΠε ιιε ]'ιιειἱεεε Και“ ρω εεειἱΒο . οιι ρω εε ενειίΒιιιιτ εμε ετἰο πιο! Μινι. (Με. ρω εοιιιοε. 5. 58. ΛειΙο , ιειιιι.ςἰο. Μένα, άστε. ι. ι6ι. σωστο άε τιπισ.·ίωτε.κ. 5. (Ποια, οιι Τετιιι Ρονοποι . οοιι‹ιε οε ουσ: εε οοιιιανιῖο, ου τεεοΠιιέιο . Ηειινέιο ιεειιτοε άι. Μωβ Ρο: εετιοε ειιιιιεε. ν. Οτι!. 2!! Ι.. 5. 'Γ. ”8. 5. Π· Πρ. ;. Τ. ιη. 5. ν, 0320. Μιιτεο. Παω". Οὸυνε , ε. ι. Ηοιτ.ιιιςιι Βετο ι:οιιτιεειὸε , οο ιιε ιι. “Με εερε‹:ιεε. (δωσω) 5. @Με Ματσε”. (ωττΙο Μπάστια.: ; Ιππασία' :Με με.) 5. (.0τ4νε ΜΜΜ... ( στεκιά , οι. )Οονε. Ο.. Ι·"τωπ. Με”. Επι. οι. οι". .μ σύκα, ε. ι. Αοεπιιιο. Με...“ ιι: τεττοι ο ΗΒ. πο τοπο , ιιο οειιιε , 8α:. σου. μια. μια: πιτ; ρετιι σκακι· πωπω; :ιι σενα: Με οΠιοε. 5. @να τι.: ΜΜΜ ; εοεπιιτε οοιιιο (με επί “ΜΜΜ επι οιιιιο. Διώ”. .55. 7. 5. (Με (ο Ισια; οιιὸε τιειιιιᾶο , ου ιι. ειιοειιᾶο. 5. @τ ντι οτι Μιά” ο Με.. ο: ει:ττετιιιὸ.ιὸε ειο τοοέ ιιςο. 5. `Ιο ιοΒο .ιι ΡεΠε , σου. έ ο εεΒιιιιιιο ριιεειτο . εμε ‹ιεΪειι..ιε ο εκει. 5.. Αικὶ8.ιιιιειι ιε εε ιιιι.·ιτ5ο σουαι .ι. :απανω "180 επι 8:10, οι... ιιιιιειιιοτιοε . ου εἰετετιιιιε ‹ιε 5. σο 4. οι” Ε|:;ε ςΓοΙιο, επεσε έ Ρωροτεᾶο , .ιο ιιιοὸο .Με 00805. ΕἰητἱιΜτ. Απ. Ωίνςι. _ Ϊ ' ΟὸνΑ00 , ε. οι. ΜΜΜ“ ..Η οοιιτιοε ειε ΙΞ__ "ο... ειιιωε.-Μι. ιειιι ;.·.ριιιιιοε.- . ` ' ' (168750 , ε. πι. αν.. μαπα. ο: Μάϊο απο ιὶο επι Μι" εονᾶο απο Ο” 4· "Μαι Με." “ιτιόο .ε Μοτο. Β. Δ. 6. 8. 5. 88. Βε Μπι εονἱο Με Με... .Ο Ρωτώ; εοτιιο ιιιιειιιοε ε οιιι οοςο ‹ὶε εειειιι:ιο. Ετό|τ. ...8. 5. Ωίνζο .ο εα!!ίπω:: ειιρξ‹.;ειτ:ι. 5. .ΟΛΘ άι μια;” απο , Μαι.. Οτε. σε 8. 6· Η

[graphic]
[graphic]

@ΥΜΩΝ .· ...5. δειιι "Ποιο, εειιι εεΐοτ·εο , Μισο. Πείτε , ιο. με.. (ὸο Ειιιιεεε. “Μετά ) .

ΟΟνΑΒΒΕΜΕΝΤΕ . πᾶν. @οι εον.ιι·‹ὶιιι.

ΟΟνΑΙΙΒῖΛ , ε. τη. Η!” οι: ειιἱιιιο. ε νεΙοτ, Ρετ”, .ιι-Μι. 0,5 6ι. 7. 5. Αεςἑοοε ειιἰ πιο εονανοε. Αττικ: , ιο. 7ι.

ΟΟνΑΚΜΟΕ5 ε. ι. Οον_:ικΗιι. Με!. Β Με.

ΩονΙικοο , κι). Οονιιιὸε. Εεε/τ. [τη. Ου!. 8. _|. η. ΙΜ. Π. μι. 5. μου: τουσ“. ” ›

(ΣΟΥΑΤΟ , ε. πι. Βιιιπο αβατο ιιο Με.. ιιιι οι... οιιὸε εε ”κι ο !ιεεεΠο. 5. Ι..ιιΒιιτ οτιοι: σε ιιοι·επι ων” ; οιι ο οιἱὶειο ιιιε οι Μπιτ , Με θειιιιτετιοιι , ε Μπι”, ~

(Όποιο , ο. οι. 0 Ιετε]ιιε.

(:ονιὲι.ι.ο , ε. το. ν. Φωτ., οιι (ΜΜΜ.

ΏΟΥ“, 8. το. Οονιι , οποιο εε τε‹.οΗιεπι ἱει·ιε. 5. Το:: ιιε οοεΠιοε , Μπα. [Δύο , Εστω 5. Η!. Μεσοι.. , οι: ..ΜΒΜ ο. Μάιο”. Β. ;. ι. ο. .6 'πιω Με άεειιιΖετειιι ιιοιιεΙΙε Μάικ: 5. (Πιοιιρετιε , ειιοςο. .Γε Με.

οιιε ποτε εονοὶι ιι"

[graphic]

00νιι.ιιειιι.ι. ν._ο..ιω..... __ (οι

3

ε

ΟΟνΙΙ.ΗἑΤΕ , ο. το. Ρτοτἰοππο :1ο .Βπιπτο νῦόπειὸο , :οπο ΜΜΜ. Μου. , οπιἀο :ο :σωστη οο:ο. 5. Ιοπτοποοπτο ‹ὶο :με οι ΜοπΙπἀπιὸοε, ο ῇοΒοο ὸο Μάο: :στο Ρ::ΙοΕἱΠιπιε.

ΒονΙΝπω, 8. π. Δω.. :Ιο αν... 7. .10 ή... τ. ιο. "σαπούνι . . . πιο παώ.» 5. ΜΜΜιιΙπο , οι:: επτά κοινο: οποπεΙποοοπο πιο φοτο όο Μιὰ” , οο :ο θα πιο κοπο , :πωπω π.ιΙΒοοοι 83 Π. `

(ΣύνΟ , 5. το. Φωτο :οπορππ‹1ο :Ιο Μπι:: :οπο Βο::ι “ΜΗΝ” οοπιάο ο ροἰκο , ουο ροπ :Με απτο., Μο ρὁὸο ..πω , πιω-:ο πιο ροε:πιππο. «Μπιτ , Ι.ναπαιτ ο: κάνω. _

ΟὸνΟ , πώ. Οοπι:πινο , ο Ϊοπ.ὶο: ν. 8. ρωέ0 :ονο: ὐττ]ο ”απο , : :ὸνο. .Μ .Νέα 6,2!. .5.

ΠΟΥΟΑΒΑ , ο. Ϊ. αν.” , οι: ποπιόὁοο πουπδω, Πο πιο :απο οκτοοεᾶο. Πω. Π. ”5.

(ΜΜΜ, ρὶοπ. (.`ονδο:. Οονο άπο ραπ”. ΕΜ:ἰά.:τ. Απ. .$'ωπσΠο. " :ονῦ:: , : οικω , ο :πιοτοΠοε. »

Ωω“. , ο. !. Ραπ:: ώ. ροτππει απο: ο ]οοΠπο, ο πιο νἱπἰΗπειε. 5. Οκτ:: οπος: οπιὸο :ο Μαιο" ο :απο π!ει “ποπ ,οπο οωνπιΠοππο Ιονππνει ρετΡοοὸἰ:οΙπιπποοοτο. ΜΜΜ , : Μος.: , β 80. Οι". «ο θπστοτπ, 605.

ΟΟΧΕΑΡ. , ν. ο. ΑΜΠ :οκο. 5. 58. (Παο·:ὶἰ::ιπ. .·ΜΙεχτ. 8.6.

(?.ΟΧΙΑ , 8.: Ι. Νοε 8:πΙοε , οπο 'παπάκι ΒΧ“ :ποιο ππογο :Με πωπω , οοπ οπο: :ο μου“ όο Ρὸ ο ό αι. 5. Νο: Μο... οπο μπαμπα :επί κι ο :Μπι π.....π... Η Ναι. π. 328. 5. 8οοπο 2 Με.. εο Ροπ1Μο :οπποὁοε , ο ιπποεν:ἱο οε :παο ροΙ:]ενέπο , ο ο οΙΙ:ιτ. :ο :πονππνᾶο ταινο2 πιο :Μπηκα , ου ΜΒ... :Ιω τοποεπόοο. Η ο... :ο 82180!” ΜΜΜ: ο: απο” Ώ πιο ο. πποΜο. το” , 5. ο. 4. Λου .ο Μπι .Ισ απο. «Μ... 41 “...ο .πω οκ.σμπτώο: ραΜάοτα, στα Μ “που :Μ ρτἰ.πΞο. Μπι: :το μπει! Πιο οποπτοΠωὸοι πιο: πωπω. 5. Να οεπτοοοπἰπι , έ ο ΜΒ." :Ιοο απο· οι :Μπι ::ινοΠο. 5. βοκτα ο:: Βοορππέοο ; :οποόοπ , ου απλο., :οπο απο” μια: :ὶοοπιποε , Ροτ πωπω: ο: Ι::Ιοο. 5. Τοππκι·οο κοινο: :ποιο :οπνέο. 8. Ρ". 5. Ω'οττ:τ ο απο:: ρεοεοπ .Με πιἔπο . :το τοἔιο ἀοο ΐοποειὸοο , ειππποποο πιο: ο. οικω: :οπο :ποσο "...πω με:: ; ου :οτ ηοἱπειὸο Ροκ πιο μπω”, οοο ἱοτποδο ου” οπο... πιο :οχἰο: ο Β,;. νομο” , εποε." Ροκ ...ο , ο Ροκ ΜΗ. 5. ΕΜΗ: .π. οποία; προ Μ.. [ποπ :που ὸο ω. Ροπ5ο οι!” 6ο 5,. .πό μ. Μαιο. Τίτο ο: :απο Οτο". 3. Π!. Ρ. ο. π:. ποπ. ρ. τη. 7. :ο!. π.

ΟΟΧΪΜ , ο. το. Ι.οἱτο :1ο :οπ:ειπ έ ποοὸο :Η Α... :οπποΡέ, οο :Μέ και οππ:οετο , :σει :οΙΜο. οπού:: , ΙΜ .π.π....., της. ..4. ο“. 5!. οι:: Η:: [69% Μοτο: Μοτο . . . Μπι :οποιο @απο το. 5. ΑΙππποτειοπι 6ο "αουτ-ε.: :το οππποόο. 5. ΑἱποοἴοὸποΜ .ο :οἱτο, :άπο οπο ο :Ιοὶποὸοπ

:οπο οε το:: ο: Μο. 5. Το:Μο : πποπὶο ο“

[blocks in formation]

“πιο, οπτιὶο εο.8οοπὸ5ο νοΙοε πιο πανω, ο: :οι
το , ου :οπ‹3.ι: |ίπτωτοΙ, β Η. 7. σο πο:Μο ὁ:
ου:: ο: το:ὶογο :ΜΜΜ ροςο, οπο: πο:ᾶο :οπ-
3ὸ38 , [πιο ο:: Μο οοππατοπο. 5. απο... .ο πιο·
Μ. ν. (ΜΜρο. 5. Αππππὶ:πο ο: π.. ο οποιο άπο
Βοσιοοπτοο, ε ‹ὶο οειορ.15 οπποερειἔπ οπο ρει,
-οπυποίπο , :οποσ , :οπο ροΙνοππι , Μαιο οπο ιππιπ.·
"παπι, ο οο νἔιο εοΙποε , ἀκούω-ο: :πιο Με: .

.ΟὸΧΟ , εκ”. @πιο παπι πι μπω οπι:οΙ Με, ο ο.. Ρο: οΠει :πωπω εποε. 5. Μπα απο.. πιπτοπιάοε , οπο οι:: 8: Μο Ρ:Βοο πι 5οΜ.ιὸ.ι, ου τοπιὸο νοπποποπι. “Ρ........-.... ο: απο: πιο 2.25 : ” οπο Πυξ :11:41:00 ° Ρί1ΒΒΓΠξΠα).

ΟΟΧόΤΕ, ο. το. .6 :ο απο που: :6ο ίπποτο: :απο μονο: , ο αποτο: :" : ρπιππο πὶπ οι· "...πω ου: Με ο :Με ο... που: , ο :σοκ :πο απο.. ?σκοπο .Με , 5 ”8. @που Οοο, απο". Μακ. ρ. οι. 65.·

οοπππ‹επ.π.Α, £οππκεπ.1.Εικο . σε. ν. δασ”ΙΜ , ο..

ΔΩΟΥΤΕΙ.Ι..Ο , ο. οι. πως. ν. Οπ:Πο. ΕΜΜία.

ΟΟΖΕΙ)ΟΚΑ, ο. Ε. Α Ροποπἱο ου: :ο :οπο :πο οπο νο: : ν. 8. πωσ-τυπο ”πιο :οιοὸοπο :ο |τετνἰΜο.π. 5. Ο ..παο ο: :ο2οπ , ου ο :οὐ φωτο. ` . κ π_ι Ι

ΩΟΖοΙΤΟ. ν. 6'ο.ποὶπο. 64083, Ωω. ;.

ΟΟΖΕΚ. ν. δω". @αν πιο Ιοπιο , σο απο :πιΙοτ : :απο :οπο π.ΒοΗπει.

@ΘΗΒΑ , ο. π. ε θα!Η:ἱοποο οπο να ό: .·ο2."Μππτο , ου :οπο-τα, τοπποοε οεοό:ε μπωο::288., ο ακοη... ο: ι=........π. , ο ο...

(302105). ν. 6'οπωο.

ΟΟΖΗ)ΠΡ.Α , ο. 5. Ο οιπο ο: :οεο ὁ: υπ "2 20 Ιοποο, ΡειοοΠαοα. “που 9.4!!!) ...πω πιο ή: ΚΨΜ". .

ΩΟΖΙΜΕΝΤΟ , ο. το. Α:οἐο οο :ο2οπ. 5. οἱ· Βοεππἰο. 5. Κοποοόπο οι: Μπακ. , ου οποιοι: Φο· ,με “...Δω επι σου.. :και οο ο:οοπ , : ΡΜ οοπποε ·οοοε..

ΟΟΖΙΝΗΑ , ε. ί. Με." οπκἰο :ο :ο:: πιω· πποπ. 5. Ο παο ο: :οιππιπποπ. ήττα: , 5. 10· 5. ε.....π.π... Μο :Μάο ο “πωπω... ο: .με [Δω

[graphic]

απο”... ου: βοά”. Πο: δω:: 7'. ο: .9. ΑΜ·

· ΧΠΠ. “ “απο , ου Ροππο:οοο ο: σοοπτπΙΜ.»

ο: ν3808 οο εοπνπςο :ὶοΠπι. δωσω , 5. 2. ον. Καπου. ' ·

ΟΟΖΙΝΗΜ)ο . Ρ. Ροεο. ο: Πο2ἱοΜτ. τω... β. 4. π. 6.·.. ΒιιΞεοὸο.

802.ΙΝΗΑ.Κ , ν. πιτ. Ποια πιο Ιοοπο, δω... ο :οποοπ. ΒΒΟΟΖΙΝΗΈΙΚΑ , ο. !. Α ΜΜΜ, απο: :οιἱ·

ο.

(202.ΙΝΗΕΙΚΟ , ο. το. Ηοπποπο ου: Η: 0 00· πια.

ΜΠΩΛ, ο. Ϊ. Ραπ: :οικου ο.. :ΜΜΜ οπο:πι:ιοοε. ν. Επ:οποιίο. 5. Μπιπἰε:ο οι:: 5.: :πο

[graphic]

Ροκ Νήπιο :Κοιτάω , οπο ποιο οπποεροπιππ. 50· το·

.ήτο τινι ΜΗ.: , β “ο Μια!. το. η. ΩΡ.ΑΝΕΟ , 8. το. Ο οιεσ σε μπε ιιιρετἱοτ, ε ιτεττοτ ιὶο "σερ, (ΜΗΝΑ. ν. ΕπτΙιτία8τσα , Βεὐεάὶα, Βοτπατάω. . ΟΚ!.88ΑΜὲΝΤΕ , ω.. Πτοσιεἱτοπιετιτε , ο

..Ο ο1ττοε Μισο, ν. 8. στη --.

ΟΚΑ88ἰΟΗΞ, τ.. τ. Α ετοοιιιτο: ν. 8. ο εκτειΜε , οτι ττώττ!επι άο στ. |τωττησω τι.. σε“... τι: Δωσε.

ΟΚΑ88Π).(ΒΕ, σο

ΩΡ.Α$$Π).ἄΟ , 8. τ. (ἔτοιειιτ.: , ει ετειιτο ; υ. 8. σοι νεροτεε , εστι στα. Ρ'α.τωπο. οι. 5. 04:.ττιἰ.ἰσ σε πιατα“ ετοτ.οεἱτοττιετιτε τττιστιτάιι.

(ΞΕΝΩΝ), οι”. (ἔτοτιο , εερεετο : ν. 8. νιτρστ, .τετ σωστο. 5. ”ασια “απο 5. Εττο ετσιτο; @ιππασία :Μετα ; εισεεειτο, επι εστω το· :Η . ε ειρεεἱε οοντιι.

ΟΚσδΤΑ. ν. (3.ιτιπτο. .Γουστίπτ , Βέττα".

ΟΚΑ8ΤΑΚ. ν. ΟΜΜτ. Οτο!. ΜΒ 5. Ι. .5. “ :Μπακ-τισ ροτ ετιιὶε.ω

σιωεΤεττιο , σο οτιΑ8Τεκο , Μή. Με. Ρτιστ Οπτιτέτσ; όποια“ , σε Οτ‹ὶεπι σε νινε επι ε1ιιιτεττο , :απο σε (ΣοττεΒοε εετιιτιτει, 8ι:ο.

ΟΡ.Α$ΤΙΝ0. Μι. μια. Πο οτι αφήστε. “ στα τοπιο κι “σε ετέστιτιο άκρο.: [Με. τ. ε,

ιιιτιι!ο :ιττιετιιιεεεε:ε ο Δι. εεειιιιιιε. ο"... @το

Η!. 80

ΟΧΑΤΕΚΑ, 8. Γ. Α 'και σο κι... :1 σετ· τε σοι· οτι‹ιε ντι στο , ο ΜΒΜ, ε ο εειι ωτισσ σιτε τιεΠει το νε: ὅστειτιΩ σε το8σ. ··

αυιν.ιςᾶο, ο. ι Ο “ΜΜΜ σε ετον:ιτ: σ. 8. κι ρώτα απο'. 402.. τα τ:τιτνοεᾶσ Ντικ. 5 Ο σωστο σε ρτεΒοο ετονοὸοι :στο σιτιιετττο. 7.40 2”. :στη ι:τον.ιςᾶο σάπια. Μπαρ” :στη στο· ·νοι;άσ ο: Μπιτ. .908. Εστω ο: Πιτ, ,. 364.

ετιΑν.·ιοσ , ρ. μπε. ιτε €τεινετ.

. (:ΒΑνΔ00Β , ε. πι. Ρεσεσ:ι , σιτε απο ρειὶτοε. 5. ΡσσΕΑ τι.. τεττο ΗηεοΔ.ι Μισο αστο , οσοι

σε σε ::ισ.τειισε Με". τη ..τω ο5 σιιτοεοε

σε ριτισε, οτι :έκτισε οσε Μισο.

ΟΚΑΥΑυΠΚΑ , τι. Ε Ρεττοεεπι μπε τιπνἱσε. Μικτά”.

.ΟΚΑΥΜΙ ., ν. στ. Ειπα", στεοτ: ν. 8. ετονέτἐσ-"κ "τι Μάσι πιο.: εστω τι: ειρἰτι|›ω: στον." Μο.” του" ρτοοτ : ”Αν” αυτια το". πο τστρο , "ο μια” 'Μπι [στο "ο εστω , το" τι" πω“. Μ. Οι“. Οττινοτ Μπι μονο σε κακάο. 5. σε. Ριου: ν. 8. ετ.ινοτ οτ .πω :κι τι μου", ε Μο οι ορκιτωτ τω“. στον” 0 ρωταπτυπω :οι “Σπιτι σωστα). Πηρα 5. Μεττετ ιι μότο τισ ετι8:ιετε, ε οσοι." ωστε εΠ:ι ιι ωτΔιττωι , ου άετττει μια Ποστ ετιεπττιὸο.

(πιω/ΑΜΑ , 8. τ. ΟΗἱεισ σε επινώτιο ότι οτὸετιι ὸε (Πιττ<ιο. ΕΜάιἰατ. Απ. (ΜΜΜ. '5 (Ξοττιο σωστο σε πιει: Ο.αντιτα. Μ

αι.ινιΣιΒΑ , τ. ί. Ιτιπιστττετιτο σε αιρετώ

το. σε τοττιστ ο οοττισττττιεοΕο όσ Ρό. 5. Βοτσοσ σει “εκαστοτε σοτ οποτε ετιττιῖο σε στενσ8. 5. Με“. σε των" 2. “απο σο Βοιωτοι , επ· ιτε Μιτττοτειι. 5. Μει:ΙΜο. ιιισιὶι όσο εερττνέστάεττοε. )

οιυινιέιτιο, ε. πι. νται) οτιιἱε σε .ΡΙ:ιτιιίσ ετπ.νοε. 5. Α ματια οσε σε σέ , σο “το σενα Ποτ . σο απο στο Με.. 604480 , Β. ο.. Ι..7. τ. 9. Γ ηθ.τοί. ι. 5. ν. Πακέτο .τι Οτοεττι. “ Οι· των” στο Οτ‹.τειιι άΑντι.» θα: , απο". Μακ. Ρ. τ. 6. τι.

ΩΡ.ΑνΕτΡ.Ο, ατι. ”Με :πουτσο . και τι. τεμ... Μπέκι "Με”. 3 ι!ε το. ρ:ιΙτοοι στα νεττστ. .

ΟΚΑνΕ.ΙΑΒὸΚ , τι. το. Ο οσε τι: ετανοε ι!ε Μπάστα. Μα!. ΠΙ. 5η.

ΟΙΚΑνΕ.ΜΚ , ν. οι. Φωνή." ο ΜΜΜ. ΡοτΜε τι” ίεττοιἱυτιο ο; ετο.νοε . ιτε Μάο.

ΟΚΑΥΕΠΝΔ. ν. (.ΣΙΑνεΙἱπο οτ.

(Σκι νΕ1Ἐ8 , ιι. το. ο!. Ο: ίειτὁεε σε Με! σο τἰνεΙὁεσ.

ΦΩΝΗ“, 5. τ. Ρεττο, σιτε μεσα τισ-.τισ|ενο σε ?σου σε στις; Δο ωετιε. 5. Φωτ” ά τιιων:τωτ. ε :απο σκάσω. (με ταινια ο Μωβ. 5. Α εναντι.: ΜΜΜ τετιιοτιι_ο τησ ατοπειτο , ε ο (Παπάκι. .

(ΒΗΜΑ. ν. οι...” 5 .

(:τωνΙΜτο , ο. οι. ιὶἰπι. σε (Πανο. . . .

ΟΚΑνΙόΒΟΧΟ. ν. ()Μντοτειἰσ.

011.550 , ε, πι. Ρτέεσ. Όποιοι» στον: ά: ΜΜΜ... : σε στενσε σου" στα ρτοετίτἱο τω 8..τετττρατ πιο (Με. ι ε επι "Μο ομοσ .“ εσττι Μπι Έσω :πονο ά: άσκοπα;» ε τιἰο φαει). ”σε Μπα. ρ. (.Π. ...ω-ω του" εαυτο: "Μ" τιμάειτο. 7. άι .9. Ρο!τωτρο. 5. Ποτ "και, σε σιτε Μ "τι” 88108088. στ.ινο του: ; στενσ.πι)Μο, τα”, θτωπο . αττωττΙΙο 5. ζτκινο σε άεμπτο.τ. Ποτ απο· [και εοτιτιοετιὶει . ιιτττειτεΙΙ:ι , σο πιεσε!“ (05(Μ.|δ. 5.0.·ινο τω Λιστα: ειρεοτιιτιο σε ίεἰεἱσ σε στο ρτσοττιτιο; νττΙε:ιιιτιετιιε σε ιὶιιἱο ροτ ιΜΐετετιςο. Φωτο είπω. 5. :ΜΜΜ :στο τοπ, σιτε ποσα τισ τοετο , "σε ρόε, 8εο. Εσύ. τ. τ. η. ,. νεοι εποε σιτε ττνετεῖιο οοιιστιο. 5. ΒσιιεΙΙιτισοε :σπιτι σε ετ:ινοο ,- σιτε "το τι” μεσω άσε στα”... 5. Ιιιεττι.ιτι›ετιιο ιιιιιεἰεο σε από.” ι!ε .κατσε , αποψε Ροτ ρετιτισε ,στα πιοττεΗοε ; τεστ ωστοσο, ε τετειισ ι!ινετειι σο ιιιοτιστ:στάἱσ, σε έ σωστι8ο τεΒιιΙιττ; ε ε ττιιιγστ σιτε ο εισιτι ετνι. 5. επινο: ιι στο" σιτε το: ο τττοττέο σε "ΜΜΜ, οτι ο ροτιτει όντα σιτε εΠε το: επεσα Ξωτικά: ΒοτττΙκττοτ. 5. Φωτο: Μποστ σιιε εε τοπικ οι. Με... σο απο σο ειινοΙΙο, ε ..τι ετιιὶστει:ε, ε ροτ Ροεοοτ σε σοι Ιπιὶο ο οιιιτο σοι απτο σο απο τισ σιισ.ττεΠο , σε .1.2 στα” ΜΜΟ, σκ ”ρωτησω του“ αποσπά". ΙΙ: 0.

ΟΗΕ , τι. το. Θεσσ. (Με , τη. " Μπειτο σε σε. "

[graphic]

@πισω , ε ιὶετἱν. ν. 6'τίσΕΞο.

(ζσσ τι (ΣΚΕ

(ΣΚΗΝΗ) , ετ”. ροει. Αιτιἱιιὸιιάσ.Μ.ι. ΗΕ μ.. " ετών.: ειιεριιοε. ” '

ΟΚΕΟΕΝΩΑ , ε. ί. Ο εεε Εεε ιιε τσιπ, ε "σε“ σ ιιιιιιιεισ , σε ιιιεσιά.ι ιιεεεεεειιιε. 5. @29 “Με άι) Νο; ιιιιιικ!εςΞιο. 5. Ρεςει εεε σε αριστο μια εεειεεεειιιιιι. Β. “Μπεστ οι ΜΜΜ”, 0 “τις" ετεεειιεει οι" πιό: άε[επω.ιθΜν..ΓετΜ. ι. ! η.. ,. 5. Θεωρω άι_νοαϋπι|οι που, μια ειιιἰιριεεετ ε Μοριά. Ι.εαο,·Οι·ιδ. [Μι.

ΟΚΕΟΕΝΤΕ. , ε. οι. Ρεςιιειιιι ρσιεεισ ιιε .Επι ἱΠιιιιιἰιιοὸο. 5. Ο "και“ τω Δια. οιιιιιισσ_ νιιι ετεεειιτ!ὸ. 5. Ρειττιειιισ ιιιιε Με.“ ο με. 5. 8. ι. Ζ τει·ει·τιιεε: ε ειιςιιειιτε (ισ τισ. .8. τ.. 5. ι. ε ;. 3. 4. ιμωπιο εοιιι μια ειεεειιιε (ιιε εσιτειιτει (πιο. τισ ιιιιεειάσ .ιο Ι.ιεσ (Π·ιιιιιιιγ) ιιἱ'επι άι; Με". 4 ετεεειιτε Μ ώε)Μ Δε Δω... ”Μ =@Μετά : ΕΕ. μισώ.” οι ετεεειιιεε ιιε ρειειΒιιἰε:5σ . ε 4: ΜΜΜ:: ρώτα“. Η. Ρ. "ασκοπα σε Με εεεσ ΕνιιιεΙιαι.”:Απαι . 7.. ιη.. “πωπω ε ιι.ισιιΠισε." 7. η. 5. Οι:εειιιε.ι: ιιιεγιιε “ιιε . απο” , οιι .Με άσε Με· ' ιισιτιετιιιισε. 5. Οιι!ιεΙΙσ ροετἰεο , μια ειιρτιτ ιι Μια σε τορέιε , σε πεσει. “ ιιιιε ιιττι "εεε"τι. .. ο ΟΚΕΟὲΝΤΕ , σει. @σε ναι ετεεειιι·Ισ; ν. 8.

Ι . ..έ μπω ετεεειιιε Μ Ι.“ ; ε ειιιτε ο ιισνιΙοιιιο.

ε ρΙειιΠιιιιἱσ , (μισώ εε ιιιΖ σ ρτιιτιειιιι εμπι

τιιετιιιιι , σε σε νε ιι Εεε. ιιιεγσ ε!ιεγε. 5. 68..

Ο ειεεειιιε ιιιφειἱο; οσε σε ντο ειι8ττιειιτιιιιι:ισ. 27 ΟΒΕ(.ΕΚ , ν. τι. (ιι Ειγιιισ|σΒιιι ρειιε εεε εε ετετενιι και" , :ΜΜΜ , Μπαμ , Θε. ) .Ασεπρωτοι-εε επι ιι!τιιτε-.. εεοιρσ: ν.8. ο Μικρα!. ο ιισιτιετιι.,ω ιιινοιε; επι ειιιειιειισ , ε νεωΜε”. 8.· του' ο Ιιτιιιιιιιο ι:τεεεε ιι "Μι.Μ..;‹0 ”ο σε." πι Μάσκα“ ειεεε.·. 5. Οτεεειιι οι ειπε., αι ποιο". ι. ό, ιιε ...ο ιειιιρο ιιε .Με ,σε σε ιισιτε; σε ειπε , οι ιισιιεε νἔισ σειιι:Ισ πιο· γσιεε. 5. Ειτοιειιι: ν. 8. ειεεε ιι βὐτε. 5. Οι·Ισιει-εε: “στο“ ο Μινι.” 5. σκακι ο κάτω . ..ο Με.. 5. Οι:: ο [απο. 5. Οι“ 0 πωσ. ειτοιειι.5. δεσει". "τισ ρἐιο άσσο ριιιιι ισοτι“...σε σε" ειειστιζο απο απο κι: ιιε-μοι.” 5.0 "Μάο ειεεε απ "ΜΜΜ ιιε ειπα. Πισω. Να. 1). ι. .τε ο Ιπνετπο ειεεε :το πει". Ϊ. .ο δικιο,

. ..ἐΚ5Ε£ῖΒΟ . ρ. ρεεε. ε!εβιεεει. .τω ειεειὶσ @κι Με· @και , ε πανεμυεΙ. .ω «Με 1. 5. Με" ειεει‹ισ πο ειτε , με ιιε πέσει. Και”. ασε.. ..κι φωσ.. , .ο [ωρα. “τι". .5 ”Με" /ιτινε,2.” Κ “δέ". 1. η. 5' ει τερο5ιε Με σειιιρε ιέιο "Μάικ” Με., ιτιιιιι τισ εεε ιισιι Φακο, σε 5:ειάσ. Όσοι. 1.14.» | . ΟΚΕ.ΟΙΜΕΝΤΟ , ε. πι. Αιιτιιετιισ οι εσιιε . εεε ειεεε.5. ιιε. Ο::ἰιιιιιιιο .ω |ε!ιτε ; ειιΒιιιειιιο. ΩΡεΕΠΕΙΚΟ, σε!). ΟιεὸιιΙσ. [οι “810" @σε εΙ4!ρωΙο(σ Κ ειιιε Ι). Ρειὶιο) :κι ειετιειισ , ε νί"εωίνο. Με Ι. Με. ' €ΚΕΠΕΝΟΜ ...ο ι. Βιιιειι σε ρε .ιο ΑΙΜ ,

:

μια ιιεΠιμειωτειιι ιΠιειιε , δα. ·

. 'ΟΒΕΠΕΝΟΙΜ. , ε. ι. απο εε ειειιε:ι· “ιρρτειειιισιι :ιι .Με επάρκεια.» ρτοεοτιςΞιο‹ισ $σσειριισ , επι (με ιιιιισιιιε ο εεε ιικει ο εεε ΕιινιιιεΙσ , ε Με .οι ρσὸετεε , [σου. τιιιι.ιι περσεισιι ρσΠιἱεσε ; σε ιισεισε ΟΙειεεἱεσε :Εκει ΗραιιΔρῖο ΜΒΑ. ν. @πιο , .5. ο. ι..

_. ΟΚΕΒΕ.ΝΩΙΑ1., ..η @μια "...εστι/.ιι πιο. Οιάεπεί.Π. _ _ . _ι:

ΟΡ.ΕυΕΝΟΜΜΟ, ιι. πι. Ο εεε :επι ειιὶὸι‹.ὶσ σε' ετειιειιτ:ιιι ιισ Μπι Μέιτ.

ΟΚΕΒΕΒ.Ε , απο τ. ιιε -Οοπιιιιετεἱσ. Πεἰ στο· ειπε; “αποψε σ ιιεεοειιιιιτε ..στο τισ Μαι, μια “κι ιιεεειιτο ο... Πιο;" , ροι εμε εε σ ΜΡ. -

”τι

[graphic]

ΟΚΕΜΒΠ.Π)ΑΠΕ, 5. τ. Α φωΠὸιιὸε ιιε κι εάν“, στι τιιιε.ὸενε “πετ ει “Με ειινεΙ. ”ότι “ ο Μεσοι.. ι.ειιιεσιι ει εισάἱΜΜιάι.=> και στο." τὶε “οι Μα8ειωτὶε ε βεί πηγα.: ειε‹ιιιιιΙιεἰωε Με ιεικιιιιιιι|Μι , με "οποιο σε· Μι .ιετιἱο ι"ΜΜΒιίνει.ι. ~

ΟΚΕΠΙΤΟ, ε. πι. εε, πως: , ιιεεειιισ, εεε εε .οι ασ εεε ιιοε ‹ιὶιειιι , ιισ «με σε εειιιΜοι "οι .ιρριεεειιτἱσ: ιι σριιιιιιο τεεεοιὸιι. μοιωιμω ετεεΙιισ εσπιτιιιιιιι κι:: , «Η. ΜΜΜ. ιο7. 5. Ειτιιιιιιςεσ , ιιι.ιιστιόιιτὶε. 5. Κεριιιιιςιισ ιιε ιισιτιειιι σΕισιιειισ, ε ειιριι: σε ρεεε" . άσιιόε εε ικα..στη ιετ Μάιο; ι. έ, ιει τμιετιι Πε τὶεΙΙε. τι !κπινοΙεπεΜ , : ετεὸιισ ιίοι Με“... Χετικάι, ΜΕ! ει. 5. Ο οίισιισ σο οσε εθειιειι σιιιιεπι. ιι ροιεἔισ επι οσε σ ήρωα: ν. 8. Με" απτο· ρωιάειιιε κιιιειιιιι·ιικειεὸἰισε εε :005. :Μπάσο και" Δε ειιε εΠε ιιέιι ιεεε!ιεσ εςιιινι|ειιιε. 5. Ειιιισι, νιιΠιιιειιτο., δικα μια εστιι :ι!ειιειιι. 5. _δι!ιο σε "τσάι” ΜΜΜ.. εριεὶιτεὸο.

ΩΜῇΒΙΧΖΕΙ...ν. σάν“. ήττα.” 10. 52.

(.ΒΕΠΟ , ι. ιτι. Ο διιιιιισΙσ ε|ιι Ρε. .πωσ ετεὸο: (μια .ο οιαιο --3 σε οικω αερα. .5 “κι σΙιιιιιιι εσιιιι :στο ο σκάι: :κι Με;» ι. ε. :στη τρωω πιεὸο ιιε ρετισ. 7. .ω ότι. ;. 5. “ειιιιιιιιιιονισ ειιΒιισσε... ε εσιιισ οικω :επι 0 "Με ιιε Μπα”.

ΟΡ.ΕΒὸΡ. . ε. πι. Ο οσε ιετιι ΜΒΜ” :Μπεστ οι:ιιιιάσ ρσι .οικω ιιέισ ρεεε. 5. Πε. Μειεμε... ιιε εσἰειι . εεε σε Με τξενε :μισώ ιιε μπάρα.

ΟΚΕΠ(Η.Π)ΑΒΒ, 8. 1. Α ιιιιΙἱιὶιιειε ιιε 58' ετειιιιΙσ. 5. Οιειιειι,ετιι εσἰειιε :ι ιιε. Η” Μπα. ι. ρα. 38. ρ. .

εκει›υι.0 . σει. @σε ειὲ εΙε Ιενε.

ΟΒΕΕΚ , με!. ν. Ο".

ΟΚΕΙνΕΙ.. ν. Ούτε!. . ΜΟΚΕΙ.Β(Η.Δ.8ΤΙ(30. ν. Εα·Ιτιἰιιιιἰω. ΞἰΜι

τ.

ΟΡ.ΙῖΙ.ΙΟΑ , 8. τ. Θεών , ιιεἱιει. Παω".
ΟΡιι51.160 . ε. πι. ν. 6Ι€ΓΪ80. ΕΙισσώπ.
(ΣΚΕΠΗ, 8. το. Νιιιιι .ιο Ματ.

[graphic]

01ιειιιΕΝα.ι , εκεΜεΝΤΙΝΑε , ιι... Η 701!! (Ο

4.":

σε. ΕΜΗ".

ΟιτειιιΕ8ῖΜ. ν. @πικάπ ”Μάιο , τ. ιιο. Β. 4. 4. τι. “ νε!!ιιὸο οποιοι”. "

ΩΡ.1ἔΜΟΚ , 8. πι. τ. οι: Ριτπι:ιε. Οο2ἰπιετιιο, επι ειπε ιε ειστε!! ο πιω ιιο!ιιιιιτιειιι!, ε πιε!!ιοτ: ν. 8. ετεπιοτ άε “να“. πιοτιοιιο!ει , ε εοΜι επι απο οιιιιτιιις!.ιὸε ι!ε ιιΒιιιι. 5. δισκοι Μτιιιτο : ο τετοιο Ριιτιιιαι‹!ο . οιι ο ει! τισ τοτπιο.

ΟΚΕΝΩΑ , ο. !. Α ειεςΞο οι: αει: ν. 8. “οι Αττιεσε οι ποδια "Μέι" " ε πε. ιι οι , σε Μικπετιοι οι ΜΜΜ.” ν. 8. “ τιτι!ιιι !επο Μπι επιειιτ:!ιπιετιιο (Με πιατα!” οι στα“. " 5. @πιο άι στη!” 2 ειπε :κωδικο , (με εε ‹:!ενε τι”

_ ετε‹!ιιο ισ οοε ‹!ιεοετ ο ρεεεοιι , οσε ο. @στε

ι›ετιιι ; !ενέιο-τιιι σε εΠι!:3ιιωὸοιε5 , ε Μιτι!5Π05 ?στο οι δο!ιετ.ιιιοι, εσπι οοεπι πιο τιεοι:ι.ιτ ο (με !!ιε ιτιεοπι!ιε οιιεπι σε πιιιτιι!α. ν. Οι· Φωτιά. 5. άτυπο" οι:επιοιι ποιο οι ΟυάσιιΜιτι.άει οι: στο Ετινι:ιόο. Μιά. Ι. 547. ε "Μι .Μαι ετεπς:ιιι. . . ο στιν!” τι ΛΙΙιιιιιιιτηικ.

ΟΚΕΝΩΗΛ8, ιι. τ. ρ!. Ττιπιειιι ιιο ε:ι!ιε!!σ. Σάο, Οτι!. [ ιοι. 6'ιιἰα άι Οποιοι, ρ. ...9. Ρ"ικι, 5.

ΟΚΕΝΤΕ , οτι!. Ωιιε ειὲ , .ιι ετεὸἱτο. :και ετετιτε τι” .πρωτα «πιο. Ειστε 2. 7. 5. Ο πε!. 3ιιε στο πο ”τοπιο" Κε!ιει:ιο. 5. Λ!ιτἑο οι!

ε το‹:!οιι σε πασα.” ”το“. 5. Ειπα· Μπα: πως. ίπετ απο. Με.. Μικ!ιιάο, !! 79. ι!. :ισ υειρ!ειτει ετειιτε επι Μαι. Οι”. 2. :. μ.

ΩΡ.ΕΡΕ, ο. πι. Ριιππο πιο! !ενε . τοπιο :τοπιΡ:ιτειιτε, οσε Η!ὲ!ε , ίειισ ι!ε :Με ετσι, ε ετιεοπιιὸο. 5. !)ιοΒοετε μασ . σο τι!ιτιτιιιιι. ιοαι Με. .

ΟΚΕΡΙΤΑ(301.Ο. ν. Οοιιι|ο. πιο... . Η ότι Έκι. τίποτε” 284.

ΟΡ.ΒΡΙΤλΝΤΕ , τι. οι. ι!ε Οτεριτ:ιτ. “ειι!επι'

!ιιιι;ιιιιι ‹!ε τοΒο "φταιω”. ” ΕΙ:ἔιαάκι, 106.:

σε ετερἱτιτιιε ΜΜΜ. Φωτ. βιο. Ι 4. ΠΙἰιι. 8.

ΩΡ.ΕΡΓΓΑΚ , ν. τι. Πιτ εαπ!“ εοπιο ο ια! πο !ιιπιε , οιι ει !επ!ιει νετιιε. 5. 68. “ Αι οτιὸΔι επιιιΜπάο. » Οιιιιόει, ε'.ιιιιῖο ιό. " ο το· Βετο αεριωπάο. " Εκει“ , 7!. η. τπριιιιιια , ο !ο!!ιο ‹!ε οιιτο.

Ο ΟΚΕΡΠΒΡΝΑ, 8. !. Ρώτα , (με εε επι οι ειι!ιεςιι ι!ο προ, ο ειπε :ιιττι!ιιιεπι "και". πιει:!ιεει. Μεσαίο. (ιι Ειγπιο!οι5ιο ρε‹!ε ιι·.·ιριιάιτι.ι.)

ΟΚΕΡ(180ΠΙ..Ο , ο. πι. Α Με Η... . τιιιε Ρτεεει!ε :ιο ε!ιιτΞιο όο Φο. ε τσιπ οσε ε!!ε ...οι οτιτεε οι.: :ιτιοπεεετ.

ΟΕΕΚ . ν. οι. Τετ ροτ απο, τ!ιιτ ιό ιι ει!Βιιπιο εοτειι. Οτετ |ιι!ιΜπάι : ετετ Μάο ο με πω άἱιειιι. 5. ν. τι. Οι" "ιι "πιο ο με :κι .ι'αιιω Μια!” 28τε]π: τετ ροτ απο τοὸο . ο :με ε!!ει τεπι , ε ετιειιιι .ι απο ο.. ιιετοιι‹3εε τενε!ιισ!.ιε. 5. δισ-ισ οι α!ειωιι; (Μπιτ-ιο ι!ε!Ιε. στο". βιο. !. 85. “φωτο ιι στὸ .ω ιι” Μισίο Δάνστιιιτιο. " 5. δια-ιι οι Με. 5. Τετ μια ιι ,

[graphic]

]ιι!8.ιτ , επτετιι!ετ: ιι. 2. ετεγο με έ στο ο αιτιια. 5. Πιτ-εε. Η”. Με;; 7. Μο σεγα κι .πιο Μαιο . .ι "οι Ιιταπάιιιτιι. Α!Βιιτιο ”πιεσε ὸἱεοτέο τισ ιιιιρετιεπο όο ρτεεετιιε , ειι :πιο . το :Μπι , ε!!ε ει·εϊο,Φ·σ. επι νε: οι: ευ πιο , το απο., ε!!ε στα , ρω ενια" ο εοιιινοαιειιο εοπι οι νιιτιιιεὁει ι!ε Μπι· τιο Ρτεεετιιε, το Μαι, ε!Ιε .στα , «οι. πιει ποτε εε ιιιιιο οι πιειιποιι !ιοπιοτι!Γιι08 :σοι τ!!νετιοι "ΜΜΕ”.

ΟΧΗΜΑ , ιι. Ε οι". @απο Παω".

οιιΕπιιι.ι.. ν. @πιο επι.

οιιεεοιτ.ΝΤε, οιιειοτιιι , επεει:ιιιιΣΝΤο , 8ιε. ιέισ εοτι!οτπιεσ τισ !.:ιτιπι :τιποτε . πισιτιο στοπ τιιιπεἰ8. πιο εε οιιπτιειιετιι. ν. σταση” , (πιο :τι . Οταιιιισιιιο , Φο.

@ΗΒΗ-ΣΟ , ο. πι. Πτοει οι: Η άμεσοι, ε σειρα.

ΟΗ.ΕΒΡΙΒ1-ῖΟ, ιι. !. Α οιΡετε2:ι οι: ιιιρετ!ὶ εὶε, ειαι!ιτοιιοικ!ε .4. :οπο ετεεΡιι. Δ ετειοἰι!ἔισ άι αφοβα, στο ..ι ”Μπείτε άι .εισαι οι [στο. Β. 3. ;. τ. “δωσω .ιι ετειριε!ᾶο, οι“ πισιΠ°ἱ0 οι ρωτάω οι σπιτια Μάι , Εισαι”.

]. ιό.

οπεει>ιΝΑ. ν. Οτιριιι|πι.

ΟΚΕ8ΡῖΝΑ , ε. ι. Βει!ε , οιι ...το άε και· !!ιετ ο ειι!ιε!Ιο. Ρτον. .ω ΗΜ. θα. Τα". Ι. “σκούπα ‹:!ε ωρα ὸ'οιτο τω.. ι!ειτοεπ!ιιτιι. τ!ε νετοιιοι , ι.!ε νε!!ιι‹!ο, τ!ε ειιπι!ιτειἱ.'ἶ

ΟΗΕ5ΡΙΝΗΟ, ετ”. ὸιπι. ε!ε (.:τειρο.

ΟΙΚΙΣΜΟ , Μι. Πε ειιΡετΙὶειε ειαι!ιτοιιι , Μο ρ!ιιιιιι , τιετιι Νεο: ν. 8. ετειροι ριτισάο . Οι”, Ροει. [ 6;. “στα” , ε ιι!νει πωπω.” κι... Ρ. ι. 6. 49. α :οπο σειρα “οικω” οι ρο»πω ..σ τιτο!!ιοι. ι Με... σειρα οι [τα!ιαι; επιρετιπο‹!ιι , οτιινι‹!ι. .Μπιτ 4. τι. ιι/οτιπ!εοτι, ο πιο "εφε .1. Χοπ“ πισω“ , ο στα· πισω. Ρ'. :Ισ Απ. 1.. 6. τ. ιι. “εταιρια οτι84.” Ρ'. 4: Β. Ρ.ιισΙο , τ. 7. 5. Ματ καρο: οιιε από Ριοιτιο . ε εοπιεςο ει ο!νστοςιπ-ιε. 5. Ειιι!ο οποιο; ὁε ι:οτιεπικεδο ι:!!!·'τιτ:!! . ε εεεο!ιτοι.ι. .αὐτῶι οι Μοιστοι Μάιο τ:ιεεροι , 0 απο ιιιιιιιοι Μιιι.ΜΜιοι τισ ”οι“. Οπου, 4. 7. ιι. π ι!ειιιἰτ!κι χαπια: (πο !τινεττιο . ὸεροἰε τιιι Ριτπιονει2) σειρα ι!ε εοπισ8 "ούτω νστάτμ. όσοι. Ροσι. 5. οι... ασ Ιὶιττ‹ι ο ΜΜΜ, ; εοπι νο!ια Διώ ρε!ο !°εττο οιιετιιε τ!ε ετιετεερ;ιτ; ε!ε_οπι έ οποιοο, ε σωρο ‹:!ε ει τιιειιιιο , οιιε εε νο!τι επι ιιτιτιέιε. 5. Φορο Με οικω. τιςιιι!ο οι“..ο” οι ριιττεε εοπιο επι οποσ τιιιικ!ει. 5. έστισε στην: ; οιιε τετιι ιι «πιο εοιιιο πιστωτισ!ι, πιο ι... ο άοιχητι!ικι‹Ιο , ο αειρο |τιντιιιο. οι: τιενει. (Μπι. δέ!. 6.

ΟΚΕΒΤΑ , ε. ι. Αεςἱο όε ιἰτιιτ ο πω! ὸιι εο!πιεγειε. 5. 68. Οοπεοιεᾶο . ποιοι. “Μο τις!:του ρτονιποιο , ο οιιε τιἐιο ὸεεεε οικω. ” Μ Μι. τ. “0. "οσο φαει Βονεττιιὸοτεει (οι ΤΥτιπσε οσε οι Ρὁεπι) όέιο πιιιἰτο ιι πιιιι.ιε ποιοι. “μια” -' ι. ε, τοπιἐο·!!ιει ο (με ε!!ε.ι τοιι!πιτιο

« AnteriorContinuar »