Imagens das páginas
PDF

a vel alium, seu alios ad id per te deputandos clericos delincuentes, « ut prefertur, etiam in presbiteratus, et aliis sacris ordinibus cons« titutos procedere posses, expressum fuisset : non obstantibus prae« missis, ac constitutionibus , et ordinationibus apostolicis, nec non « omnibus illis, quae in dictis litteris voluimus non obstare, cæteris« que contrariis quibuscumque. Dat. Romae apud Sanctum Petrum a sub annulo piscatoris die 1 mensis Junii 1626. Pontificatus anno 5. Para hacer la degradacion actual, no era fácil reanir en Cataluiia el número de obispos que requiria el derecho, y asi el mismo Sumo Pontifice espidi6 an breve al dicho Federico obispo de Sigüenza à los 25 de diciembre de 1526 del tenor siguiente. « Venerabili fratri Federico 1° piscopo Seguntinen. Clemens Papa « Septimus. Venerabilis frater , salutem , et apostolicam benedictio« nem. Exponi nobis nuper fecisti, quod alias postquam charissimus a in Christo filius noster Carolus Romanorum Rex in Imperatorem « electus, qui inter alia etiam Aragonum Rex , et Princeps Cathalo« niae, ac Comes Rosselionis extitit pro pacifica, et tranquilitate « Principatus Cathaloniæ, et Comitatus Rosselionis te Gubernato« rem Principatus, et Comitatus hujusmodi constitaerat, et deputa« verat. Nos ad ipsius Caroli Regis supplicationem tibi etiam in « quoscumque clericos seculares, et quorumvis ordinum regulares a tunc , et pro tempore deliquentes, et facinorosos, etiam in sacris • et presbiteratus ordinibus constitutos, etiam notarios apostolicæ « sedis, et alios exemptos super excessibus , criminibus , et delictis « hujusmodi juxta illorum qualitates, et circunstantias inquirendi, « aut aliàs procedendi, et culpabiles repertos condigna poena pu« niendi , illosque curiæ seculari praemissa degradatione tradendi et a remittendi omnimodam facultatem et potestatem per alias nos« tras litteras concesseramus, at per te, vel alium, seu alios ad • id per te deputandos, servata forma litterarum earumdem nonnul« los clericos seculares, et forsàn regulares in sacris et presbitera« tus ordinibus constitutos, quorum nomina, cognomina , titulos, « dignitates, illorumque, ac excessuum, et delictorum hujusmodi « qualitates praesentibüs pro expressis haberi volumus super nonnullis « excessibus et criminibus tunc expressis inquisitos, accusatos vel « denuntiatos, ac de illis convictos degradäri, et curiæ seculari e tradi judicialiter, ac ritè procedendo mandasti : cum autem sicut a eadem expositio subjungebat ad degradationem hujusmodi actuali« ter faciendam in partibus illis numerus episcoporum à jure requia situs, qui hujusmodi degradationi interesse habeant, non sine ina« xima difficultate congregari, seu conveniri possit, et proptereà « tantorum excessuum , et delictorum emanda dimorata hactenùs • remanserit, pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum, ut « degradationem tam convictorum, quam damnatorum praedictorum, « et aliornm quorumcumque clericorum in sacris, et presbiteratus « ordinibus constitutorum quosvis demeritis exigentibusin posterum « curiae seculari tradi mandari contingat, etiamsi numerus episcopo« rum praedictorum minimé interfuerit fieri mandari aliàsque, in « praemissis justitiae ministerio providere de benignitate apostolica « dignaremur. Nos attendentes quod propter hujusmodi dilationes « plerumque delicta remanserunt impunita, fratermitati tuae per praeo sentes committimus et mandamus, quatenús tu perte, vel alium o quen ad hoc duxeris deputandum catholicum antistiten, gratiam o et communionem dictae sedis habentern, assistentibus tibi vel sibi o duobus abbatibus, ad actualem tam ipsorum convictorum, et con" dennatorum, quam aliorum clericorum in sacris, et presbiteratus o ordinibus constitutorum, quos de caetero de similibus, vel dissio milibus excessibus, et criminibus condemnari, et curiae seculari o tradi mandari contigerit degradationem procedas, seu idem per se “ deputandus antistes, una cum aliis duobus abbatibus procedat, o aliàs autem servata forma in similibus servari solita, non obstano tantibus praennissis, ac quibusvis apostolicis, nec non in provino cialibus, et synodalibus conciliis, edictis generalibus, vel specialio bus constitutionibus, et ordinationibus, privilegiis quoquè, indul«tis, exemptionibus, immunitatibus, ac litteris Apostolicis in fa«vorem ipsorum delinquentium forsan concessis, quibus illorum a omnium tenores, etiam pro expressis habentes, hac vice dumtaxat « illis alias in suo robore permansuris, specialiter et expressè ha«rum serie derogamus , caeterisque contrariis quibuscumque. Dat « Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 25 decem« bris anno 1526. Pontificatus nostri amno 4o». Dudándose despues cuales eran los casos atroces y los delitos graves, el mismo Sumo Pontífice á los 6 de junio de 1551 á instancia de S. M. el mismo Sr. Rey D. Carlos 1o espidió otro breve en que haciendo tambien mérito de algunos de los breves anteriores dice «Cum autem per Oratorem tuae Majestatis apud nos existentem « intellexerimus, dum contra hujusmodi delinquentes, et facinoro«sos proceditur, quinam sint casus atroces, et crimina gravia, non«nunquam dubitari contingerit, pro parte tuae Majestatis mobis fuit « humiliter supplicatum, ut super praemissis opportunè providere « de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ad vestrae ama biguitatis dubium è medio tollendum hujusmodi supplicationibus « inclinati praefato episcopo, de cujus prudentia et dexteritate spe« cialem in Domino fidutiam obtinemus, adhibitis secüm duobus , «vel tribus Rotae seu Parlamenti civitatis Barcinonae juris canonici, et « civilis Doctoribus quaecumque dubia super praemissis atrocibus et « gravibus casibus deinceps suboriri contingerit, pro ut juris fuerit a interpretandi plenam et liberam autoritatem auctoritate Aposto«lica tenore praesentium licentiam concedimus , ac etiam facultatem. «Nos enirn quae per eundem episcopuln una cum dictis Doctoribus « declarata, et interpretata fuerint, inviolabiliter observari debere « decerninus, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus « Apostolicis nec non omnibus illis, quae in dictis litteris voluimus « non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romae « apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 6 junii 1551. Pon«tificatus mostri anno 8. Promovido dicho Federico obispo de Sigüenza al arzobispado de Zaragoza, se dudó si podia usar de las facultades concedidas á él en los breves anteriores, y se le concedió esta facultad por otro breve del Sumo Pontífice Pablo III á 26 de junio de 1556. El mismo Pontífice en otro de 25 de mayo de 1557 declaró que podia usar de aquellas facultades aun respecto á las causas no empezadas en vida del Sumo Pontifice Clemente VII, decidiendo asi las dudas que sobre el particular se habian suscitado. Verificada despues la muerte de Federico arzobispo de Zaragoza el mismo Sumo Pontífice Pablo III en un breve de 5 de julio de 154o concedió á Juan obispo de Gerona las mismas licencias, y facultades concedidas en los breves anteriores. Posteriormente Julio II en otro de 18 de marzo de 1551 aprobó los breves anteriores y dirigió uno al venerable Fr. Moderno obispo de Gerona y al que por tiempo lo seria en el cual haciendo mérito de dichos breves anteriores dice en seguida. « Praefatus Carolus Imperator nobis « humiliter supplicari fecit, ut pro eorundem principatus, et co« mitatuum quieto et tranquillo statu singulas litteras praedictas, quae « usu receptae reperiuntur , approbare et innovare, aliàsque in « praemissis opportunè providere de benignitate Apostolica dignare« mur. Nos igitur singularum litterarum praedictarum veriores teno«res, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro suffi« cienter expressis habentes hujusmodi supplicationibus inclinati, « singulas litteras praedictas, cum omnibus et singulis in eis conten« tis clausulis auctoritate Apostolica tenore praesentium approbamus et « innovamus, tibique ut tam praedictarum, quām praesentium litte« rarum vigore, perte, vel alium, seu alios ad id juxta ipsarum litte« rarum tenorem pro tempore deputandos in principatu et comitatibus « praedictis contra omnes et singulos clericos seculares, et quorum« vis ordinnm regulares, exemptos et non exemptos, etiam in sacris « et presbiteratus ordinibus constitutos, quos homicidii et assassinii « et atrocium criminum reos fore constiterit, etiam ad eorum ac«tualem degradationem, et curias seculari traditionern, per denun« tiationem, accusationem, inquisitionem, aut ex mero officio, et « ad procuratoris fiscalis instantiam , et aliàs juxta juris formam et « litterarum ipsarum tenorem, absque alicujus tui, et deputandorum « hujusinodi irregularitatis, autinfamiae macula, vel incursu auctoritate « mostra procedere. Necnon accitis, et in hoc tibi et perte ad id de«putandis episcopis, gratiam et communionem apostolicae sedis ha« bentibus assistentibus, si numerus episcoporum ad id de jure re« quisitus commodè haberi non poterit duobus abbatibus ad dicto« rum delinquentium actualem degradationem, aliás in similibns ser« vari solita servata forma similiter procedere liberè et licitè va« leatis plenam et liberam per easdem , et presentes facultatem, et « potestatem impartimur, non obstantibus praemissis ac generalis « concilii et quibusvis aliis constitutionibus, et ordinationibus aposto« licis, exemptis, et secularibus, ac regularibus personis hujusmo« di, eorumqne ordinibus, monasteriis, congregationibus, ac supe« rioribus, snb quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis « clausulis etc. Hortamur autem eandem fraternitatem tuam, uttalem « te desuper habeas , ne ad nos contra te quaerimoniae deferantur, « quibus nostro, et hujusmodi sanctae sedis honori consulere, ac « mostras praesentes litteras revocare cogamur. Dat. Romae apud « sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 18 martii anno 1551 «Pontificatus nostri anno secundo. El sumo Pontifice Pio V. confirmó los breves de sus antecesores y dispuso ademas, que las apelaciones se cometiesen al arzobispo ó á alguno de los obispos del Principado, el cual tuviese que proceder hasta sentencia definitiva inclusive con el parecer de dos Ministros de la lteal Audiencia; à cuyo fin espidió en 6 de octubre de 1567 un breve á instancia de Sr. Rey D. Felipe II de Castilla, I de Aragon, en el cual despues de haber transcrito los anteriores breves dice. «Cum autem sicut nobis pro parte dicti Philippi Regis expositum « fuit, ipsorum clericorum insolentia adhuc perseveret, ac ipsi «Principatum et Comitatus praedictos perturbare non desinant, et « quod deterius est, latis contra eos justis sententiis super eorum «criminibus et delictis hujusmodi pro ipsorum delinquentium con« demnatorum parte ab illis appellationes interponantur causasque « appellationum hujusmodi certis judicibus ab eis afectatis, et ut « plurimüm juris ignaris committere faciant, ipsique judices aut « avaritia moti seu ignorantia errantes, omnes delinquentes hu«jusmodi per eorum nullas etinjustas sententias absolvant; unde se« quitur quod ferè omnes ex delinquentibus hujusmodi, licet gravia « et enormia delicta commisserint, impuniti evadant; et propte«rea delinquentium multitudinem esse. Ideó Philippus Rex nobis « humiliter supplicari fecit, quatenús in praemissis de opportuno re« medio de benignitate Apostolica providere dignaremur. Nos igitur «justis petitionibus ipsius Philippi Regis in ea parte annuere cu« pientes, omnes et singulas litteras ¿ auctoritate Apostolica • tenore presentiam confirmamus et approbamus, nec non Moder« mo episcopo Geranden. ut sine incursú alicuius poenae et irregua laritátis et infamiae nota ad executionem litterarum prædictarum • et omnium in eis contentarum, juxta illarum formam et tenoa rem , ac si sibi directæ fuissent , per se vel alium, seu alios a procedat committimus et mandamus, sibique super omnibus, • et singulis in dictis litteris contentis facultatem, et auctori• tatem damus, et concedimus , nee non causae appellationum à « sententiis per dictum episcopum aut ab eo deputandos contra « praefatos delinquentes pro tempore latis, non alicui alteri, nisi « episcopo, aut alicui älteri Principatus et Comitatuum hujus• modi àrchiepiscopo et episcopo committi possint, nec debent, « quam quod archiepiscopus aut episcopus cui causa appellationis « hujusmodi commissa fuerit de voto duorum Doctorum Rotae ci« vitatis Barcinonae , et non aliàs, aliter nec alio modo , usque • ad sententiam inclussivè procedere debeat, ac omuibas et singu• lis ad quos pertinet per præsentes committimus et mandamus, ne « aliquas commissiones, nisi ut praefertur dictis archiepiscopo et « episcopis directas signare, et rescripta expedire audeant, vel « praesumant, ac eis specialiter, et expressè inhibemas ; et si con« tingerit aliquas commissiones et rescripta, aliasque ut præfertur « signari et expediri, illasque et illa irritas nullasque et nulla, ac « nüllius roboris, et momenti fore et esse, nullamque jurisdictio« nem judicibus quibus directæ fuerint dare et tribúere, et sic, et « non aliter per quoscumque judices et commissarios, et Sanctæ Ro« manæ Ecclesiæ Cardinales ac causarum Palatii Apostolici Audito« res judicari et definiri debcre, irritumque et inane si secùs super « his à quoque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter continge« rit attentari decernimus et declaramus, non obstantibus constitu* tionibus et ordinationibus Apostolicis, ac omnibus aliis, quæ in * præfatis litteris præfatorum prædecessorum nostrorum non obsta* re voluerint, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romae « apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 6 octobris 1567. « Pontificatus nostri anno secundo. El S. P. Gregrorio XIII aprob6 y confirm6 las susodichos breves y cre6 y deputö al obispo de Gerona para juez de los eclesiasticos en los delitos graves y atroces en su breve de 2 de octubre del afio 1572 expedido â instancia del mismo Seiior Rey, en el cual como en los otros se hace mérito de los anteriores y dice. « Nos igitur « singularum litterarum prædictarum tenores , et in eis contenta • quaecumque presentibus pro expressis habentes, illasque et earum « singulas, cum omnibus et singulis in eis contentis cláusulis et de« cretis, et aliis quibuscumque, etiam si expressionem exigerent a individuam , et magis specialem potiori pro cautela denuò et ite

« AnteriorContinuar »