Imagens das páginas
PDF

« rüm approbantes et confirmantes, item omnibus et singulis causis «in dictis litteris pracdecessorum praedictorum tunc et pro tempore exis«tenti episcopo dictae tuae ecclesiae concessis, licet jam tu tenore dic« tarum litterarum in illis subrogatus existas, nec non latronum et fa«cinorosorum hujusmodi, illorumque fautorum, et receptatorum etiam « clericorum, et quatuor minorum ordinum insignitorum et benefi« cium aliquod tenue obtinentium, quos ab ecclesiis et aliis locis « sacris per judices seculares avelli posse concessinnus et permissi« mus, auctoritate Apostolica presentium litterarum serie judicem « constituimus et deputanus, tibique, ut tam praedictarum quam « praesentium litterarum vigore per te, vel alium, seu alios ad id « juxta ipsarum litterarum tenorem pro tempore deputandos in « principatu et comitatibus praedictis, contra omnes et singulos « clericos seculares et quorumvis ordinum regulares, exemptos et « mon exemptos, etiam in sacris et presbiteratus ordinibus consti« tutos, quos homicidii et assasinii et atrocium criminum reos esse « constiterit, etiam ad eorum actualem degradationem, et curiae se« culari traditionem, nec non eos, quos (ut praefertur) ab ecclesiis « et aliis locis sacris avelli posse concessimus et permissimus, et judi« ci eclesiastico, ad causas et contra personas ecclesiasticas atrocia cri« mina committentes cognoscendum à sede Apostolica deputato de« ferri volumus per denuntiationern, accusationem, inquisitionem, « aut ex mero oficio, vel ad procuratoris fiscalis seu partium ins. « tantias, et aliàs juxta juris formam et litterarum praedictarum « tenorem, absque alicnjus tui, vel deputandorum hujusmodi irre«gularitatis, aut infamiae macula, vel incursu, auctoritate nostra, « procedere liberè et licitè valeatis, plenam et liberam per easdem, « et presentes facultatem, et auctoritatem impartimur, inhibentes om. «nibus, et singulis locorum etiam exemptorum ordinariis, eteorum « oficialibus, et quibuscumque aliis judicibus ecclesiasticis, vel secu« laribus, ne te super praemissis quomodolibel impedire, molestare aut « perturbare audeant, vel praesumant, ac decermentes praesentes lit« teras de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nos« trae, seu quovis alio defectu notari, vel impugnari ullo unquam « tempore nullatenús posse, sicque per quoscumque judices, et « commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Pala« tii Apostolici Auditores, et Sanctae Romanae Eccclesiae Cardinales « sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et inter« pretandi facultate judicari, et diffiniri debere irritum quoque, et «inane quidquid secús super his à quoquam quavis auctoritate «scienter, vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus prae« missis, ac generalis concilii et quibusvis aliis constitutionibus, « et ordinationibus Apostolicis, privilegiis quoque, indultis , et « exemptionibus, etiam secularibus, et regularibus personis, or« dinibus, monasteriis, ecclesiis et aliis locis sacris, nec non congre«grationibus, et superioribus eorundem sub quibuscumque temoribns « et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis etiam irritantibus « et alias quomodolibet etiam iteratis vicibus innovatis, concessis et « approbatis, quibus omnibus etillorum tenores ac si de verbo ad ver« bum insererentur, praesentibus pro suficienter expressis et insertis « habentes, illis aliàs in suo robore permansu ris, hac vice dumtaxat ad « efectus praesentium specialiter et expressè derogamus caeteris con«trariis quibuscumque. Dat. Romae apud Sanctum Marcum sub « annuio Piscatoris, die secundo octobris 1572. Pontificatus nostri « primo. Sixto V en otro breve de 9 de marzo de 1588 con la narrativa y atentos de los predichos breves y por consiguiente del breve del Pont. Pio V cometió las causas de apelacion al Obispo de Vich á instantia del mismo Señor Rey D. Felipe, en el cual dijo : « Nos « igitur justis ejusdem Philippi Regis petitionibus hac in parte an« nuere volentes omnes et singulas litteras praedictas, illorumque « vigore gesta, et inde sequuta quaecumque auctoritate Apostolica te« nore praesentium confirmamus, et approbamus; mec non Moder« no, et pro tempore existenti Episcopo Gerunden. ut ad execu« tionem omnium, et singulorum in eis contentorum juxta illarum « formam, et tenoren per se, vel alium, seu alios procedat, com« mittimus et mandatnus, sibique super omnibus et singulis in dica tis litteris contentis facultatenn et auctoritatem damus et concedimus « (exceptistamen causis capitulorum Ecclesiae Gerun.) per alias nos« tras informa brevis litteras ex causis inibi expressis Episcopo Vi« censi sub dat. 28 januarii 1588, commissis appellationum aucto« ritate causis á sententiis per dictum donimum Episcopurn Geruno den. aut ab eo deputan. contra praedictos delinquentes pro tempoo relatis Vicensi tantum Episcopo committi mandamus, ita utin o illis, usque ad sententiam inclusive, illiusque totalem executio. * nem procedere possit, et valeat, et sic non aliter per quoscum« que judices, et commissarios, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae * Cardinales, et causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, et o diffiniri debere irritum quoque, et inane si secüs super his à « quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit ato tentari decernimus, et declaramus, mon obstantibus constitutionio bus, et ordinationibus Apostolicis, ac omnibus aliis, quae in dic«tis litteris praedictis praedecessores nostri non obstare voluerunt, « caeterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romae apud Sanctum « Petrum, sub annulo Piscatoris. 9 martii anno Domini 1588, Pon« tificatus mostri anno tertio. El Papa Pablo V. en 25 de noviembre de 1615 espidió otro breve en el que dijo « Paulus Papa Quintus, ad futuram rei memo« riam. Charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum Regis « Catholici nomine nobis nuper exposituin fuit, ipsum Philippum « Regem cupientem atrocissimis delictis, quæ in principatu Catha« Ioniæ et comitatibus Rossellionis et Ceritaniæ ob delationem « instrumentorum bellicorum, quæ archibusia ad rotam dicuntur « obviare, et hujusmodi armorum genus ex principatu et comi• tatibus hujusmodi penitùs tollere quoddam proclama seu edic« tum edi, et publicari curasse , per quod ad bonum publicum et « quietem in dictis principatu et comitatibus conservandam, et ad « evitanda inconvenientia et occasionem delinquendi in offensam Dei, « et proximi inde provenire solita prædictoruin archibusioruin , non « solùm usus , sed etiam detentio domi, aut in aliis locis palàm, aut « clàm, ac artificibus illa ulteriùs fabricandi aut jam fabricata ap« tandi facultas, sub pœnis gravissimis expresè prohibetur. Cum « autem sicut in eâdem expositione subjunctum fuit parùm prodesset « præmissa arma prohibuisse laicis, si fas esset clericis , et personis « ecclesiasticis illa detinere, vel fabricari ; ideoque ipse Philippus « Rex cupiat ipsis etiam clericis et personis ecclesiasticis eorunden « armorum usum, detentionem et fabricationem Apostolica auctori« tate prohibere. Nos attendentes illa arma, quæ laicis convcnire « minimè visa sunt ab ecclesiasticis tanto magis rejicienda, et abor« renda esse, quantò ipsos ecclesiasticos, vitæ ac morum exemplo « laicos magis præcellere decet, ac proptereà ejusdem Philippi Regis « honestis votis, ac justis nobis super hos porrectis precibus annuen« tes omnibus et quibuscumque ecclesiasticis et clericis, etiam in « sacris et presbyteratus ordinibus constitutis tam secularibus quam « cujusvis ordinis, etiam militiarum , ac Hospitalis Sancti Ioannis « Hierosolymitani regularibus, etiam quantumvis exemptis,ac nobis, « et Apostolicæ Sedi subjectis, ac sub nostra, et Beati Petri protec• tione immediate receptis, et quocumqne privilegio suffultis , et « quacumque dignitate auctoritate, et præheminentia fulgentibus, « eorumque familiaribus servientibus et ministris in dictis principa« tu et comitatibus consistentibus, presentibus et futuris, ne simili * archibusiorum ad rotam genere quovis modo uti, aut illa publicè « vel occultè detinere aut Ë. vel fabricari facere, quoquo mo* do audeant, vel præsumant auctoritate Apostolica tenore praesen« tium, ad nostrum , et Sedis Apostolicæ beneplacitum prohibemus. « Ac venerabili fratri Episcopo Gerunden. nunc et pro tempore exis« tenti, committimus et mandamus, ut tanquam noster, et Apos« tolicæ Sedis delegatus , coutra personas ecclesiasticas praedictas « etiam privilegiatas et exemptas, quæ hujusmodi archibusia gesta« verint, detinuerint , aut quoquo modo habuerint vel fabrica« verint aut fabricari fecerint, per pœnas contra similia facientes « jure et sacris canonibus comminatas et inflictas seu alias ar« bitrarias, et sibi bene visas, citra tamen ultimi suplicii per se « vel alium, tam per viam accusationis vel denuntiationis, vél sim« plicis quærellæ, quàm ex mero officio inquirat et procedat ac in « easdem personas ecclesiasticas, etiam privilegiatas, et exemptas pae« nas prædictas exequatur, ac exequutioni debitæ demandari curet, a ac faciat, auxiliumque brachii secularis ad id, si opus fuerit in« vocari. Nos enim dicto episcopo, præmissa omnia et singula facien« di, et exequendi, nec non etiam pænas prædictas pro delicti gra« vitate aggravan. et reaggravan. plenam, liberam et omnimodam « facultatein, et auctoritatem concedimus per præsentes, non obstana tibus apostolicis, ac conciliis etiam generalibus edictis, constitutio« mibus et ordinationibus, nec non quorumcumque ordinum , et « militiarum , etiam dicti hospitalis sancti JoannisT Hierosolymitani « privilegiis et indultis, ac litteris apostolicis specialibus, vél gene« ralibus quorumcumque tenorum existant, per quæ presentibus « non expressa vel totaliter non inserta effectus earum valeat quo« modolibet impediri, ac aliis eorundem principatus, et comita« tuum statutis, et consuetudinibus in contrarium facien. quæ om« nia nolumus cuiquam adversùs præmissa in aliquo suffràgari. Ut « autem praesentes litteræ faciliùs ad notitiam iiiiii; volumus, « ut earum exempla etiam impressa manu Notarii publici subscrip« ta, et sigillo Prælati ecclesiastici subsignata, eandem prorsùs in « judicio, et extra illud fidem faciant, quam ipsæ presentés facerent « si forent exhibitæ vel ostensæ. Dat. Romæ, apud Sanctam Mariam « Majorem, sub annulo piscatoris. Die 25 Novembris 1615. Pontifi« catus nostri anno 9°. Del contenido de los indicados breves resulta , que el obispo de Gerona es en Cataluiia el juez competente y con jurisdiccioii privativa para conocer de homicidios, asesinatos y otros delitos atroces cometidos por cualquiera eclesiástico, aunque sea exento ; que paede delegar como suele hacerlo; que con dos 6 tres ministros^de la Real ÁÉ de Catalaiia paede declarar cualquiera dada en caso de haberla, sobre si algun delito es ó no atroz; qué de estas causas de delitos atroces es juez de apelacion el obispo de Wich debiendo determinar (véase lo que se dice al fin de esta nota) con parecer de dos ministros de la misma Audiencia, bien que Cortiada en la citada decis. num. 54. dice que el espresado conocimiento en grado de apelacion ha de entenderse en los casos en que por derechó la hay. En tiempo de sede vacante se ha dudado á quien tocaba esta jurisdiccion del obispo de Gerona, en donde de tiempos antiguos no entraba el cabildo de la Iglesia Catedral â ejercer la jurisdiccion del Qbispo difunto, sino el arcediano mayor por especial prerogativa : de este dice Cortiada que debia conocer ; que asi se estilaba? y que vacante la sede y el arcedianato ejercia esta jurisdiccion el cabildo, Cort. n. 84. hasta 89. de la misma decis. En el dia con nueva bula de su Santidad parece que se ha quitado la insinuada prerogativa al arcediano mayor, y que el cabildo entra en sede vacante al ejereicio de la jurisdiccion del obispo; por esto lo que tenia antes el arcediano lo tendrá ahora el cabildo: y lo que se dice de este en cuanto al conocimiento en primera instancia de delitos atroces, parece que ha de decirse del de Vich por lo relativo á apelaciones. Dou Derecho público tomo 2, pag. 557. Debe tenerse presente que en R. decreto de 15 setiembre de 1815 se mandó observar en todo el reyno la Rl. orden de 19 de noviembre de 1799 que se transcribe por extenso en dicho Real decreto y la que en estracto se halla en la nota 1o. tit. 1. lib. 2. de la Novis. Pero no obstante continuó dicho tribunal del breve; y habiendo suscitádose algunas dificultades sobre esto, S. M. en Real orden comunicada por el Real y Supremo Consejo en 21 de abril de 185o se sirvió mandar que subsistiese por ahora este tribunal y que se le pasasen las causas que se expresan en la Real resolucion; paraque en él se snstanciasen y determinasen en el modo que disponen los breves. En esta clase de juicios tiene lugar el recurso de fuerza. Dos hubo en una causa promovida contra unos Religiosos Mercenarios en 1817: el primero lo pusieron los reos contra el juez de primera instancia. La sala reclamó los autos, y declaró que no hacia fuerza el juez. Despues el juez de primera instancia interpuso aquel recurso contra el juez de apelaciones. El caso fué este. El juez de apelaciones, que como se ha dicho es el reverendo obispo de Vich, delegó sus facultades al vicario general de su diocesis; y este por sí solo sin parecer de los ministros de la Real Audiencia reclamó los autos. El juez de primera instancia se denegó á ello y desconoció la jurisdiccion del vicario general de Vich fundándose en que el reverendo obispo no podia delegar; é insistió en ello no obstante que el reverendo obispo trató de manifestar que podia delegar porque el breve da el conocimiento á la dignidad. Se fundó tambien el juez de primera instancia en que el juez de apelaciones no podia proceder sin conocimiento de los dos ministros de la Real Audiencia; y habiendo el juez de primera instancia insistido en la denegacion se le conminaron multas y excomunion; por cuyo motivo presentó recurso de fuerza. La Audiencia admitió el recurso y declaró la fuerza. El obispo acudió á S. M. y habiéndose pedido informe, se evacuó extensamente en 1819, sin que haya recaido resolucion, seguramente por haber desistido de la causa los interesados.

« AnteriorContinuar »