Imagens das páginas
PDF
ePub

A. D. 65.

1 TIM VI. 14-19.

A. D. 65.

[ocr errors]

b

[ocr errors]

us.

a That thou keep this commandment

VER. 17. without spot, unrebukeable, buntil the appearing of our Lord Jesus Christ : Τους πλουσίοις εν τω νύν αιώνα, παράγa See chap iv. ver. 11—16.

γελλε μη υψηλοφρονείν, μηδε ήλπικέναι

επί πλούτου άδηλότητι, αλλ' εν τω Θεώ b See on Matt. xvi. ver. 27. clause 1.

τω ζώντι, το παρέχονται ημίν πλουσίως VER. 15.

πάντα είς απόλαυσιν· “Ην καιρούς ιδίας δείξει και μακάριος και a Charge them that are rich in this móvos duraoons, ó Cacicùg tã Cao revóv- world, that they be not highminded, των, και κύριος των κυριευόντων,

nor trust in . uncertain riches, c but in Which in his times he shall shew, the living God, e who giveth us richly a who is the blessed and only Potentate, all things to enjoy ; b the King of kings, and Lord of lords ; • Gr. the uncertainty of riches. * See on Matt. vi. ver. 13. clause 3.

a See on Rom. xii. ver. 3. clause 2. By me kings reign, and princes b See on Matt. vi. ver. 19. decree justice, Prov. ix. 15. These

c In God is my salvation and my shall make war with the Lamb, and glory: the rock of my strength, and the Lamb shall overcome them: for my refuge, is in God. Trust in him at he is Lord of lords, and King of kings; all times; ye people, pour out your and they that are with him are called, heart before him : "God is a refuge for and chi and faithful, Rev. xvii.

Selah, Psal. lxij. 7, 8. For the 14. And he hath on his vesture and LORD God is a sun and shield; the on his thigh a name written, KING LORD will give grace and glory : no OF KINGS, AND LORD OF good thing will be withhold from them LORDS, xix. 16.

that walk uprightly. O LORD of hosts, VER. 16.

blessed is the man that trusteth in ο μόνος έχων αθανασίαν, φώς oικών | thee, Ιατίν. 11, 12. It is better to απρόσιτον, δν είδεν ουδείς ανθρώπων

, ουδέ | trust in the LORD than to put confιδείν δύναται και τιμή και κράτος αιώνιον. | dence in man : It is better to trust in 'Amér.

the LORD than to put confidence in a Who only hath immortality, bdwell. princes, cxviii. 8, 9 Blessed is the

man that trusteth in the LORD, and ing in the light which no man can ap whose hope the Lord is. For he shall proach unlo; c whom no man hath seen, be as a tree planted by the waters, nor can see: d to whom be honour and and that spreadeth out her roots by power everlasting. Amen.

the river, and shall not see when beat a See on John v. ver. 26.

cometh, but her leaf shall be green; Who coverest thyself with light as and shall not be careful in the year of with a garment; who stretchest out drought, neither shall cease from the heavens like a curtain, Psal.civ. 2. yielding fruit, Jer. xvii. 7, 8. God came from Teman, and the Holy dSee on John v. ver. 26. clause 1. One from mount Paran. Selah. His e See on Acts xiv. ver. 17. glory covered the heavens, and the earth was full of his praise. And his

VER. 18. brightness was as the light; he had 'Αγαθοεργείν, πλουτεϊν έν έργοις καλούς, horns coming out of his hand: and | ευμεταδότους είναι, κοινωνικούς, there was the hiding of his power,

a That they do good, that they be brich Hab. iii. 3, 4. And the city had no need of the sun, neither of the moon; ing to communicate ;

in good works, ready to distribute, * willto shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the

* Or, sociable. light thereof. And the nations of them a See on Matt. v. ver. 42. which are saved shall walk in the b See on Luke xii. ver. 21. clause 2. light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into

VER. 19. it, Rev. xxi. 23, 24. and xxii. 5. 'Αποθησαυρίζοντας εαυτούς θεμέλιον κα

c See on John i. ver. 18. clause 1. λόν εις το μέλλον, ίνα επιλάβωνται της d See on Rom. xi. ver. 36. clause 2. I aloviou (wñs.

Α. D. 65

1 TIM. VI. 19–21.

Α. D. 65.

a Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come,

VER. 21. that they may lay hold on eternal life. "Ην τινες επαγγελλόμενοι, περί την 2 See on Μatt. vi. ver. 20. and xxν. Αμήν.

πίστιν ήστόχησαν. Η χάρις μετά σου. ver. 35, 36.

a Which some professing have 'erred VER. 20.

concerning the faith. Grace be with 'Ω Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλα- thee. Amen. ξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους κενοφώ a See on chap. i. ver. 6. νίας, και αντιθέσεις της ψευδονύμου γνώ b See on Rom. i. ver. 7. clauses σεως

a 0 Timothy, keep that which is com Προς Τιμόθεον πρώτη εγράφη από Λαοmitted to thy trust, bavoiding profane. δικείας, ήτις έστι μητρόπολις Φρυand vuin babblings, and oppositions of γίας της Παλατιανής. science falsely so called :

The first to Timothy was written from a See on chap. i. ver. 11. clause 4. Laodicea, which is the chiefest city b See on chap. i. ver. 4.

of Phrygia Pacatiana.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

CHAP. I.-VER. 1.

VER. 4. ΠΑΥΛΟΣ απόστολος Ιησού Χριστού, δια 'Επιπoθών σε ιδείν, μεμνημένος σω των θελήματος Θεού, κατ' επαγγελία ζωής της | δακρύων, ένα χαράς πληρωθώ, εν Χριστώ Ιησού,

a Greatly desiring to see thee, being a Paul, an apostle of Jesus Christ by mindful of thy tears, that I may be filled the will of God, baccording to the pro- with joy; mise of life c which is in Christ Jesus,

a Do thy diligence to come shortly * See on Rom. i. ver. 1. clauses 1.3. unto me, 2 Tim. iv. 9. Do thy dilib See on Matt. xix. ver. 16. clause 3. gence to come before winter, zi.

• See on Mark xvi. ver. 16. clause 1. and John vi. ver. 51. clause 5.

VER. 5.

Υπόμνησιν λαμβάνων της έν σαν ανυποVER. 2.

κρίτου πίστεως, ήτις ενώκησε πρώτον εν Τιμοθέω αγαπητώ τέκνα, χάρις, έλεος, τη μάμμη σου Λωίδι, και τη μητρί σου ειρήνη από Θεού πατρός, και Χριστού Ιησού Ευνείκη: πεπεισμαι δε ότι και εν σοί. του Κυρίου ημών. ,

a When I call to remembrance the unTo Timothy, my dearly beloved son : feigned faith that is in thee, which dwelt Grace, mercy, and peace, from God the first in thy grandmother Lois, and thy Father and Christ Jesus our Lord. mother Eunice; b and I am persuaded

that in thee also. a See on 1 Tim. i. ver. 2.

a Then came he to Derbe and VER. 3.

Lystra : and behold, a certain distiXáạn xe cộ 6, 8 Aarọ của đơồ ple was there, named Timotheus, the Topogóver é xabapã ourEdhoes, ás adtá. Jewess, and believed; but his father

son of a certain woman, which was a λειπτον έχω την περί σου μνείαν εν ταϊς δεήσεσί μου νυκτός και ημέρας,

was a Greek: Which was well re,

ported of by the brethren that were at a I thank God, whom I serve from my Lystra and Iconium, Acts xvi. 1, 2. forefathers b with pure conscience, that b And that from a child thou hast without ceasing I have remembrance of known the holy Scriptures, which are thee in my prayers night and day;

able to make thee wise unto salvation a See on Acts xxii. ver. 3.

through faith which is in Christ Jesus,

2 Tim. iii. 15. b And Paul, earnestly beholding the council said, Men and brethren, I

VER. 6. have lived in all good conscience before God until this day, Acts. xxiii. 1.

Δι' ήν αιτίαν αναμιμνήσκω σε αναζωAnd herein do I exercise myself, to muşcív tò xápsous to @80, ő to tw év have always a conscience void' of ! σοι δια της επιθέσεως τών χειρών μου offence toward God and toward men, a Wherefore I put thee in rememxxiv. 16.

brance that thou stir up the gift of God,

C

Α. D. 66.
2 ΤΙΜ. 1. 6--13.

Α. D. 66. which is in thee by the putting on of my a See on John iii. ver. 16. clause 1. hands.

b See on Matt. i. ver. 21. clause 3. a See on 1 Tim. iv. ver. 14.

c See on John xi. ver. 25.

a See on John v. ver. 40. clause 2. VER. 7. Ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός Πνεύμα δει

VER. 11. λίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης, και Είς ετέθην εγώ κήρυξ και απόστολος. σωφρονισμού.

και διδάσκαλος εθνών: a For God hath not given us the spirit a Whereunto I am appointed a preachof fear; b but of power, cand of love, er, and an apostle, band a teacher of the and of a sound mind.

Gentiles. a See on Rom. viii. ver. 15. clause 1. a See on Rom. i. ver. 1. clause 2. b See on Luke xxiv. ver. 49.

b See on Acts ix. ver. 15. clause 2. See on Rom. v. ver. 5. clauses 2, 3.

VER. 19.
VER. 8.

Δι' ήν αιτίαν και ταύτα πάσχω αλλ'
Μή ούν επαισχυνθης το μαρτύριον του
Κυρίου ημών, μηδε έμε τον δέσμιον αυτού τευχα, και πεπεισμαι ότι δυνατός έστι

ουκ έσαισχύνομαι: οίδα γαρ και πείσαλλά συγκακοπάθησου το ευαγγελία κατά την παραθήκον μου φυλάξαι εις εκείνην την δύναμιν Θεού

ημέραν. a Be not thou therefore ashamed of

a For the which cause I also suffer the testimony of our Lord, k nor of me these things : b nevertheless I am not his prisoner : c but be thou partaker of ashameil : c for I know whom I have ! the afflictions of the Gospel according to

* believed, d and am persuaded that he is the power of God;

able to keep that which I have committed * See on Matt. x. ver. 32, 33. unto him against e that day. b See ver. 16. and chap. ii. ver. 9.

* Or, trusted. cSee on Matt. v. ver. 10-12.

a See on John xvi. ver. 33. clause 2. VER. 9.

b See on Rom. i. ver. 16. clause 1. Του σώσαντος ημάς, και καλέσαντος

c See on John v. ver. 23. clause 1. κλήσει αγία, ού κατά τα έργα ημών,

a See on John X. ver. 28.' αλλά κατ' ιδίαν πρόθεσιν και χάριν την

e See on Matt. vii. ver. 22. clause 1. δοθείσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων,

VER. 13. a Who hath saved us, and called us

Υποτύπωσιν έχε υγιαινόντων λόγων, with un holy calling, not according to | αν παρ' εμού ήκουσας εν πίστει και αγάπη our works, a but according to his own | τη εν Χριστώ Ιησού. purpose and

grace,

e which was given us a Hold fast the form of sound words, in Christ Jesus before the world began ; b which thou hast heard of me, in faith a See on Luke i. ver. 47.

and love which is in Christ Jesus. b See on Rom. i. ver. 6. clause 2.

, a Take heed unto thyself, and unto e See on Rom. iii. ver. 27.

the doctrine; continue in them: for d See on Matt. xi. ver. 26.

in doing this thou shalt both save thySee on John vi. ver. 37. clause 1. self, and them that hear thee, 1 Tim. "See on Matt. xxv. ver. 34. clause 5. iv. 16. Holding fast the faithful word

as he hath been taught, that he may VER. 10. Φανερωθείσαν δε νύν διά της επιφανείας | KOrt and convince the gainsayers,

be able by sound doctrine both to exτου σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καταρ- Tit. i. 9. But speak thou the things γήσαντος μεν τον θάνατον, φωτίσαντες δε which become sound doctrine, ii. 1. ζωήν και αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου:

In doctrine shewing uncorruptness, 7. a But is now made manifest by the b And the things that thou hast heard appearing of bour Savinur Jesus Christ, of me among many witnesses, the

who hath abolished death, d and hath same commit thou to faithful men, brought life and immortality to light who shall be able to teach others also, through the Gospel :

2 Tim. ii. 2.

A. D. 66.
2 TIM. I. 13–18.-11.1-3.

A. D. 66. c And the grace of our Lord was a See on 1 Cor. iv. ver. 17. clause 2. exceeding abundant with faith and b See on 1 Cor. xvi. ver. 13. clause 3. love which is in Christ Jesus, 1 Tim. i. 14.

VER. 2.

Και & ήκουσας παρ' εμού διά πολλών VER. 14.

μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστούς ανθρώΤην καλήν παρακαταθήκην φύλαξον δια

ποις, οίτινες ικανοι έσονται και ετέρους διΠνεύματος αγίου του ένοικούντος εν ημίν. δάξαι.

a That good thing which was com a And the things that thou hast heard mitted unto thee, keep b by the Holy of me among

b many witnesses, the Ghost which dwelleth in us.

sume c commit thou d to faithful men, a See on 1 Tim. i. ver. 11. clause 4.

who shall be able to teach others also. See on John vii. ver. 39. clause 1.

* Or, by.

a Hold fast the form of sound words, VER. 15. οίδας τούτο, ότι απεστράφησάν με i. 13.

which thou hast heard of me, 2 Tim. πάντες οι εν τη Ασία, ών εστι Φύγελλος και Ερμογένης.

b Neglect not the gift that is in thee,

which was given thee by prophecy, This thou knowest, that all they which with the laying on of the hands of the are in Asia be turned away from me ; presbytery, 1 l'im. iv, 14. Whereunto of whom are Phygellus and Hermogenes. thou art also called, and hast pro

fessed a good profession before many VER. 16.

witnesses, vi. 12. Δώη έλεος ο Κύριος τω 'Ονησιφόρου c See on 1 Tim. i. ver. 11. clanse 4. οίκω ότι πολλάκις με ανέψυξε, και την d A bishop then must be blameless, αλυσίν μου ουκ επησχύνθη, ,

the husband of one wife, vigilant, a The Lord give mercy untob the house sober, of good behaviour, given to of Onesiphorus; for he oft refreshed hospitality, apt to teach : Not given me, and wasn't ashamed of my chain :

to wine, no striker, not greedy of fil

thy lucre; but patient, not a brawler, . See on Matt. v. ver. 7.

not covetous; One that ruleth well b See chap. iv. ver. 19.

his own house, having his children in c See ver. 8. and chap. ii. ver. 9.

subjection with all gravity, 1 Tim. iii.

2-4. And let these also first be VER. 17.

proved; then let them use the office ‘Annà yEvópavos ev 'Paoun, caroudasó- of a deacon, being found blameless, τερον εζήτησέ με, και εύρε:

10. Lay hands suddenly on no man, But when he was in Rome, he sought neither be partaker of other men's me out very diligently, and found me. sin's: keep thyself pure, iv. 22. See

also on Matt. xxiv. ver. 45. clause 1. VER. 18. Δύη αυτώ ο Κύριος ευρεϊν έλεος παρά

VER. S. Κυρίου εν εκείνη τη ημέρα και όσα εν Συ ούν κακοπάθησον, ως καλός στρα'Εφέσω διηκόνησε, βέλτιον συ γινώσκεις. τιώτης Ιησού Χριστού. a The Lord grant unto him that he

a Thou therefore endure hardness, may find mercy of the Lord bin that

as a good soldier of Jesus Christ. day: and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest

a See on Matt. x. ver. 29. clause 3.

b For though we walk in the flesh,

we do not war after the filesh :(For the a See on Matt. v. ver. 7.

weapons of our warfare are not carnal, b See on Matt. vii. ver. 22. clause 1. but mighty through God to the pulling CHAP. II.- VER. 1.

down of strong bolds ;) Casting down

imaginations, and every high thing xù viv, réuvor you, érdova poữ év ts that exalteth itself against the knowχάριτι τη εν Χριστώ Ιησού,

ledge of God, and bringing into capa Thou therefore, my son, the strong tivity every thought to the obedience in the grace thut is in Christ Jesus. of Christ, 2 Cor. x. 3–5. Put on the

b

very well.

« AnteriorContinuar »