Imagens das páginas
PDF
ePub

A. D. 66.

2 TIM. II. 3-9.

A. D. 66.

whole armour of God, that ye may be for when he is tried, he shall receive
able to stand against the wiles of the che crown of life, which the Lord hath
devil. For we wrestle not against promised to them that love him,
flesh and blood, but against princi- Jam. i. 12.
palities, against powers, against the

VER. 6. rulers of the darkness of this world,

Τον κοπιώντα γεωργών δεί πρώτον τών against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the

καρπών μεταλαμβάνειν. . whole armour of God, that ye may be

a The husbandman * that laboureth able to withstand in the evil day, and, must be first purtaker of the fruits. having done all, to stand. Stand

* Or, labouring first, must be partaker therefore, having your loins girt about of the fruits. with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet

a I have planted, Apollos watered ; shod with the preparation of the Gos- but God gave the increase. So then pel of peace; Above all, taking the neither is he that planteth any thing, shield of faith, wherewith ye shall be neither he that watereth; but God able to quench all the fiery darts of that giveth the increase. Now he that the wicked. And take the helmet of planteth and he that watereth are one; salvation, and the sword of the Spirit, and every man shall receive his own which is the word of God: Praying reward, according to his own labour. always with all prayer and supplica- For we are labourers together with tion in the Spirit, and watching there God: ye are God's husbandry; ye are unto with all perseverance and sup

God's building, 1 Cor. iii. 6—9. plication for all saints, Eph. vi. 11 -18. That thou by them mightest

VER. 7. war a good warfare. 1 Tim. i. 18. Νόει ά λέγω δώη γάρ σοι ο Κύριος σύνε

σιν εν πάσι. VER. 4.

Consider what I say, a and the Lord Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταϊς | give thee understanding on all things. του βίου πραγματείαις, ίνα τώ στρατο a See on John xiv. ver. 26. clause 3. λογήσαντι αρέση. . No man that warreth a entangleth

VER. 8. himself with the affairs of this life; Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν έγηγερμένον b that he may please him who hath | εκ νεκρών, εκ σπέρματος Δαβίδ, κατά το chosen him to be a soldier.

ευαγγέλιόν μου, , a See on Matt. xiii. ver. 22.

Remember that a Jesus Christ, of the b Wherefore we labour, that, whe- seed of David, b was raised from the ther present or absent, we may be ac- dead < according to my Gospel : cepted of him, 2 Cor. vi. 9.

a See on Matt. i. ver. 1. clause 2.

b See on Acts ii. ver. 24. clause 1. VER. 5.

c See on Rom. ii. ver. 16. clause 3. 'Εαν δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση, ,

VER. 9. a And if a man also strive for masteries,

'Εν και κακοπαθώ μέχρι δεσμών, ως byet is he not crowned, except he strive ranoūpyoso åar’ ó rózos toll SEO oú lawfully.

δεται. a See on 1 Cor. ix. ver. 25.

a Wherein I suffer trouble, as an evilbl have fought a good fight, I have doer, even unto bonds ; b but the word finished my course, I have kept the of God is not bound. faith : Henceforth there is laid up for a See on 1 Cor. iv. ver. 13. me a crown of righteousness, which b And Paul dwelt two whole years the Lord, the righteous judge, shall | in his own hired house, and received give me at that day: and not to me all that came in unto him, Preaching only, but unto all them also that love the kingdom of God, and teaching his appearing, 2 Tim. iv. 7,8. Blessed those things which concern the Lord is the man that endureth temptation : | Jesus Christ, with all confidence, no

[ocr errors]

A. D. 66.
2 tim. fl. 9–17.

A. D. 66. man forbidding him, Acts xxviii. 30, If we believe not, a yet he abideth 31. And for me, that utterance may faithful : bhe cannot deny himself. be given unto me, that I may open

a See on Matt. xxiv. ver. 35. clause 2. my mouth boldly, to make known the

b God is not a man, that he should mystery of the Gospel. For which I am an ambassador in bonds; that should repent: hath he said, and shall

lie; neither the son of man, that he therein I may speak boldly, as I ought to speak, Eph. vi. 19, 20. But i he not do it? or hath he spoken, and would ye should understand, brethren, shall be not make it good, Numb. that the things which happened unto

xxiii. 19. In hope of eternal life, me have fallen out rather unto the which God, that cannot lie, promised furtherance of the Gospel ; So that before the world began, Tit. i. 2. That my bonds in Christ are manifest in all by two immutable things, in which it the palace, and in all other places ;

was impossible for God to lie, we And many of the brethren in the might have a strong consolation, who Lord, waxing confident by my bonds, have fled for refuge to lay hold upon are much more bold to speak the the hope set before us, Heb. vi. 18. word without fear, Phil. i. 12–14. Finally, brethren, pray for us, that the

VER, 14. word of the Lord may have free course,

Ταύτα υπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος and be glorifed, even as it is with ενώπιον του Κυρίου μη λογομαχείν, εις you, 2 Thess. iii. 1.

ουδέν χρήσιμον, επί καταστροφή των ακου

όντων. VER. 10. Διά τούτο πάντα υπομένω δια τους δηance, a charging them before the Lord

Of these things put them in rememεκλεκτούς, ίνα και αυτοι σωτηρίας τύχωσι Β ελat they strive not about words to no της εν Χριστώ Ιησού, μετά δόξης αιωνίου.

profit, but to the subverting of the .. a Therefore I endure all things for hearers. b the elect's sakes, Cthat they may also

a See on 1 Tim. v. ver. 21. clause 1. obtain the salvation which is in Christ

See on 1 Tim. i. ver. 4. Jesus d with eternal glory. a See on Matt. X. ver. 22. clause 3.

VER. 15. b See on Matt xxiv. ver. 22. clause 2. cSee on Mått. i. ver. 21. clause 3.

Σπούδασον σεαυτόν δόκιμον παραστήSee on Rom. i. ver. 7. clause 2.

σαι τω Θεώ, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθο

τομούντα τον λόγον της αληθείας. VER. 11.

a Study to shew thyself upproved unto niotos ó négoce si gåp ouvawedávojev, God, ba workman that needeth not to be και συζήσομεν

ashamed, rightly dividing the word of * It is a faithful saying: b For if we

truth. be dead with him, we shall also live a See on Matt. xiii. ver. 52. with him :

b See on Matt. ix. ver. 37. clause 2. a See on 1 Tim. i. ver. 15. clause 1.

See on Matt. xxiv. ver. 45. clause 2. b See on Rom. vi. ver. 5–8.

d See on John xvii. ver. 17. clause 2.

VER. 12.

VER. 16. "Εί υπομένομεν, και συμβασιλεύσομεν Τας δε βεβήλους κενοφωνίας περιίστασε οι αρνούμεθα, κακείνος αρνήσεται ημάς: επί πλείον γάρ προκόψουσιν ασεβείας, , a If we suffer, we shall also reign

a But shun profane and vain babwith him : b If we deny him, he also blings: for they will increase unto more will deny us :

ungodliness : a See on Matt. v. ver. 10.

a See on 1 Tim. i. ver. 4. clauses b See on Matt. x. ver. 33.

1, 2. VER. 18.

VER. 17. Εί ασιστούμεν, εκείνος πιστός μένει Και ο λόγος αυτών ως γάγγραινα νομής αρνήσασθαι εαυτόν ου δύναται. .

έξει: ών έστιν Υμέναιος και Φίλητος,

A. D. 66.

2 Tim. II. 17-21.

A. D. 66.

And their word will eat as doth a sheep, and am known of mine, John * canker : a of whom is Hymæneus and x. 14. I speak not of you all; I Philetus;

know whom I have chosen : but that Or, gangrene.

the Scripture may be fulfilled, He that

eateth bread with me hath lifted up a Holding faith, and a good con- his heel against me, xiii. 18.

God science which some having put away, bath not cast away his people which concerning faith have made ship, he foreknew. Wot ye not what the wreck: Of whom is Hymeneus and Scripture saith of Elias ? how he Alexander; whom I have delivered maketh intercession to God against unto Satan, that they may learn not Israel, saying, Rom. xi. 2. But if to blaspheme, 1 Tim. 1. 19, 20.

any man love God, the same is known

of him, 1 Cor. viii. 3. But now, after VER. 18.

that ye have known God, or rather οίτινες περί την αλήθειαν ήστόχησαν, | are known of God, how turn ye again RéYOrtes y sváotaon nom gezové vcr' zal to the weak and beggarly elements, ανατρέσουσι την τινων πίστιν

Gal. iv. 9. a Who concerning the truth have erred,

d See on Acts ix. ver. 14. clause 2. saying that the resurrection is past al

e See on Col. iii. ver. 5. 8, 9. ready; und overthrow the faith of some.

VER. 20. a See on 1 Tim. i. ver. 6.

'Εν μεγάλη δε οικία ούκ έστι μόνον VER. 19.

σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα “ο μέντοι στερεός θεμέλιος του Θεού και οστράκικα και ο μεν εις τιμήν, και δε

εις ατιμίαν. . έστηκεν, έχων την σφραγίδα ταύτην "Εγνω Κύριος τους όντας αυτού και Αποσ a But in a great house

there are τήτω από αδικίας πάς ο ονομάζων το όνο- not only vessels of gold and of silver, but μα Χριστού.

also of wood and of earth ; and some to Nevertheless the foundation of God honour, and some to dishonour. b standeth * sure, having this seal, c The a See on Matt. xvi. ver. 18. clause 3. Lord knoweth them that are his. And, b Hath not the potter power over Let every one that nameth the name of the clay, of the same lump to make Christ e depart from iniquity.

one vessel unto honour, and another • Or, steady.

unto dishonour? What if God, willing

to shew his wrath, and to make his a See on 1 Cor. iii. ver. 11.

power known, endured with much b See on Matt. xvi. ver. 18.

long-suffering the vessels of wrath c And he spake unto Korah, and fitted to destruction ; And that he unto all his company, saying, Even might make known the riches of his to-morrow the LORD will shew who glory on the vessels of mercy, which are his, and who is holy; and will he had afore prepared unto glory, cause him to come near unto him : Rom. ix. 21---23. even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him,

VER. 21. Numb. xvi. 5. For the LORD knoweth

Εάν ούν τις εκκαθάρη εαυτόν από τουthe way of the righteous : but the way των, έσται σκεύος εις τιμήν ηγιασμένον, of the ungodly shall perish, Psal. i. 6. mai sixpmotor tớ decwórn, sis mãe éprou The LoRD knoweth the days of the | αγαθών ήτοιμασμένον. . apright; and their inheritance shall be for ever, xxxvii. 18. The LORD is

a If a man therefore purge himself good, a strong hold in the day of from these, he shall be ba vessel unto trouble ; and he knoweth them that honour, sanctified, and meet for the mastrust in him, Nah. i. 7. And the ter's use, and prepared unto every good rain descended, and the floods came,

work. and the winds blew, and beat upon a See on 1 Cor. v. ver. 7. clause 1. that house; and it fell not: for it was b If any man serve me, let him folfounded upon a rock, Matt. vii. 25. low me; and where I am, there shall I am the good shepherd, and know my also my servant be : if an man serve

[ocr errors]

Α. D. 66.

2 ΤΙΜ. 1. 21-26.-ΙΙ. 14.

Α. D. 66.

me, him will my Father honour, John xii. 26. That the trial of your faith,

VER. 26. being much more precious than of gold Και ανανήψωσιν εκ της του διαβόλου that perisheth, though it be tried with παγίδος, εζωγρημένοι υπ' αυτού εις το fre, might be found unto praise, and | εκείνου θέλημα. honour, and glory, at the appearing of Jesus Christ, i Pet. i. 7.

a And that they may recover them.

selves out of the snare of the devil, b who VER. 92.

are taken captive by him at his will. Τάς δε νεωτερικές επιθυμίας φεύγει • Gr. awake. Gr. taken alive. δίωκε δε δικαιοσύνην, πίστιν, αγάπης, ειρήνην μετα των επικαλουμένων τον Κύριον

a See on Acts xxvi, ver. 18. clause 3. ει καθαράς καρδίας.

b See on Luke iv. ver. 18. clause 5. a Flee also youthful lusts : but follow

CHAP. III.-VER. 1. righteousness, faith, charity, 6 peace, c with them that call on the Lord d out

Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάταις ημέof a pure heart.

ραις ενστήσονται καιροί χαλεποί a See on 1 Tim. vi. ver, 11.

a This know also, that in the last days b See on Mark ix. ver. 50. clause 3. perilous times shall come. c See on Acts ix. ver. 14. clause 2. a See on 2 Thess. ii. ver. 3. and See on 1 Tim. ii. ver. 8. clause 2. 1 Τim. iv. ver. 1. VER. 93.

VER. 2. Τας δε μωράς και απαιδεύτoυς ζητή "Εσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φισεις παραιτού, ειδώς ότι γεννώσι μάχας" λάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφη

2 But foolish and unlearned questions | μοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανόσιοι, avoid, knowing that they do gender strifes.

& For men shall be lovers of their own a See on 1 Tim. i.ver. 4.

selves, covetous, boasters, proud, blasphe

mers, disobedient to parents, unthankful, VER. 24.

unholy, Δούλον δε Κυρίου ού δεϊ μάχεσθαι, αλλ' a See on Rom. i. ver. 29, 30. ήσιον είναι προς πάντας, διδακτικών, ανεξίXaxov,

VER. 3. And a the servant of the Lord b must "Αστoργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακραnot strive ; but be gentle unto all men, τείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, Capt to teach, * patient,

Without natural affection, truce* Or, forbearing

breakers, * false accusers, incontinent, a See on Rom. i. ver. 1. clause 2.

fierce, despisers of those that are good, See on 1 Tim. iii. ver. 3.

Or, make-bates. cSee on 1 Tim. iii. ver. 2. clause 6.

VER. 4. VER. 95. 'Εν πραότητι παιδεύοντα τους αντιδιά- λήδονοι μάλλον και φιλόθεοι,

Προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιτιθεμένους μήποτε δώ αυτοίς ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας,

* Traitors, heady, highminded, lovers a In meekness instructing those that of pleasures more than lovers of God; oppose themselves ; bif God peradven

a But chiefly them that walk after ture will give them repentance to the the flesh in the lust of uncleanness, acknowledging of the truth;

and despise government: presump* See on Matt. xviii.ver. 15. clauses tuous are they, self-willed, they are 2, 3.

not afraid to speak evil of dignities, b'See on Acts v. ver. 31. clause 4. 2 Pet. ii. 10.Likewise also these

• Repent therefore of this thy filthy dreamers defile the flesh, deswickedness; and pray God, if per- pise dominion, and speak evil of dighaps the thought of thine heart may nities, Jude 8. be forgiven thee, Acts viii. 22.

b See on Rom. i. ver. 25. clause 3.

1

[merged small][ocr errors][merged small]

turn away.

10, 11.

a And they took ashes of the furVER. 5.

nace, and stood before Pharaoh ; and "EXONTES Mbpwriv kursleias, ring dd Moses sprinkled it up toward heaven; δύναμιν αυτής ηρνημένοι. . Kai Toúrous and it became a boil breaking forth αποτρέπουν

with blains upon man and upon beast. * Having a form of godliness, but And the magicians could not stand denying the power therenf o from such before Moses because of the boil; for

the boil was upon the magicians, and

upon all the Egyptians, Exod. ix. a See on Matt. xxi. ver. 30. o See on Matt. xviii. ver. 17.clause 2.

VER. 10.

Συ δε παρηκολούθηκάς μου τη διδασVER. 6.

καλία, τη αγωγή, τη προθέσει, τη πίστει, 'Εκ τούτων γάρ εισιν οι ενδύνοντες εις τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, τας οικίας, και αιχμαλωτεύοντες τα γυvaixápia ceropeuuéra Spagtiais, å jóueva trine, manner of life, purpose, faith,

But * thou hast fully known my docεπιθυμίαις ποικίλαις,

long-suffering, charity, putience, a For of this sort are they which creep • Or, thou hast been a diligent folinto houses, and lead captive silly women lower of. laden with sins, led away with divers

VER. 11. lusts,

Τους διωγμούς, τους παθήμασιν, οία pot a See on Matt. xxii. ver. 14. clause 1. éyéveto iz 'Arrioxelą, év 'Iroviw, ev aúo

τροις· οίους διωγμούς υπήνεγκα, και εκ VER. 7.

πάντων με ερρύσατο ο Κύριος. Πάντοτε μανθάνοντα, και μηδέποτε εις a Persecutios, afflictions, which came επίγνωσιν αληθείας ελθεϊν δυνάμεθα. . unto me bat Antioch, at Iconium, at

a Ever learning, and never able to Lystra ; what persecutions I endured : come to the knowledge of the truth.

but out of them all the Lord delivered a See on Matt. xiii. ver: 14, 15.

a See on 1 Cor. iv. ver. 9-11.

But the Jews stirred up the deVER. 8.

vout and honourable women, and the ON Tpómov dè 'lars sal 'lage@pñs ár- chief men of the city, and raised perτέστησαν Μωϋσεϊ, ούτος και ούτοι άν- | secution against Paul and Barnabas, Olotartai vñ åandeiz, cv@poc T o xattplag- and expelled them out of their coasts. μένοι τον νούν, αδόκιμοι περί την πίστιν. But they shook off the dust of their

a Now as Jannes and Jambres with feet against them, and came unto Icostood Moses, bso do these also resist the nium, Acts xiii. 50, 51. And it came truth : e men of corrupt minds, repro

to pass in Iconium, that they went bate concerning the faith.

both together into the synagogue of

the Jews, and so spake, that a great * Or, of ro judgment.

multitude, both of the Jews and also a Then Pharaoh also called the wise of the Greeks, believed. But the unmen and the sorcerers : now the ma- believing Jews stirred up the Gentiles, gicians of Egypt, they also did in like and made their minds evil-affected manner with their enchantments, against the brethren, xiv. 1, 2. But Exod. vii. 11.

the multitude of the city was divided : b See on Acts vii. ver. 51.

and part held with the Jews, and part «See on Rom. i. ver. 28.

with the apostles. And when there was an assault made, both of the

Gentiles and also of the Jews, with VER. 9.

their rulers, to use them despitefully, 'Ana' où esporókoueur ini macier and to stone them. They were ware yap ävosa avräv indndos istai tãouv, dvs of it, and Aed unto Lystra and Derbe, και η έκείνων έγένετο. .

cities of Lycaonia, and unto the rea But they shall proceed no further : gion that lieth round about, 4-6. for their folly shall be manifest unto And there came thither certain Jews all men, as their's also was.

from Antioch and Iconium, who per

me.

« AnteriorContinuar »