Imagens das páginas
PDF
ePub

Sophocles, Ajax. 1. Compare the Sophoclean conception of Ajax, Ulysses, Menelaus, with that of Homer.

2. What evidence have we, external or internal, for the date of the Ajax, and its position among the extant plays of Sophocles ?

3. Translate, with any necessary notes : (α) τέλος δ' υπάξας διά θυρών σκιά τινι

λόγους ανέσπα τους μεν Ατρειδών κάτα,
τους δ' αμφ' 'Οδυσσεί, συντιθείς γέλων πολυν,
όσην κατ' αυτών ύβριν εκτίσαιτ' ιών:
κάπειτ' επάξας αύθις ες δόμους πάλιν
έμφρων μόλις πως ξυν χρόνω καθίσταται,
και πλήρες άτης ως διοπτεύει στέγος,
παίσας κάρα 'θώυξεν εν δ' ερειπίοις
νεκρών ερειφθείς έζετ' αρνείου φόνου,
κόμην απρίξ όνυξι συλλαβών χερί.
και τον μεν ήστο πλείστον άφθογγος χρόνος
έπειτ' εμοί τα δείν' επηπείλησέπη,
ει μη φανoίην παν το συντυχόν πάθος,

κάνήρετ' εν τω πράγματος κυρού ποτέ. (β) τίς αν δητά μοι, τίς αν φιλοπόνων

αλιαδαν έχων άυπνους άγρας,
ή τις Ολυμπιάδων θεών, ή ρυτών
Βοσπορίων ποταμών, τον ώμόθυμος
εί ποθι πλαζόμενον λεύσσων
απύοι και σχέτλια γαρ
εμέ γε τον μακρών αλάταν πόνων
ουρίω μη πελάσαι δρόμο,

αλλ' άμενηνόν άνδρα μη λεύσσειν όπου. (γ) άρ' ώδ' άριστος εξ άριστέοιν δυοϊν

βλαστών αν αισχύνουμε τους προς αίματος,
ούς νυν σύ τοιοϊσδ' εν πόνοισι κειμένους
ωθείς αθάπτους, ουδ' επαισχύνει λέγων ;

εύ νύν τόδ' ίσθι, τούτον εί βαλείτε που,
βαλείτε χήμας τρείς όμoύ συγκειμένους.
έπει καλόν μοι τούδ' υπερπονουμένω
θανείν προδήλως μάλλον ή της σης υπέρ
γυναικός, ή του σούγομαίμονος λέγω;

πρός ταύθ' όρα μη τουμόν, αλλά και το σόν. 1904 - 12/3 4. Explain, and criticise the readings in(α) ή που τινος νίκας ακάρπωτος χάριν, ή ρα κλυτών ενάρων

ψευσθείσα δώρoις είτ' ελαφαβολίαις
ή χαλκοθώραξ αυ τιν' 'Ενυάλιος
μομφάν έχων ξυνού δορός έννυχίοις

μαχάναις ετίσατο λώβαν ; 176-18 : (β) εγώ δε ο τλάμων πάλαιος αφ' ού χρόνος

Ιδαία μίμνω λειμώνι' άποινα, μηνών
ανήριθμος αιέν ευνώμα

χρόνω τρυχόμενος. 6οι·
) αλλ' άγε πας, φίλος όστις ανήρ

φησί παρείναι, σούσθω, βάτω,
τω δ' ανδρί πονών τα πάνταγαθώ

κουδενί πω λώονι θνητών. 14736
) ξύμφημι δη σοι και δέδοικα μή κ θεού

πληγή τις ήκη. 178-9 5. Explain the metrical terms-πάροδος, κομμός, κομμάτιον, base, paremiac, Synaphea, dochmius, επεισόδιον.

6. Point out and explain grammatical peculiarities in the following: (α) καιρόν δ' εφήκεις. 34. (β) σε μεν εύ πράσσοντεπιχαίρως

σε δ' όταν πληγή Διός ή ζαμενής
λόγος εκ Δαναών κακόθρους επιβή,

μέγαν όκνον έχω. 136:9.
) ει γαρ θάνης συ και τελευτήσας άφης,

ταύτη νόμιζε κάμε τη τόθ' ημέρα
βία ξυναρπασθείσαν 'Αργείων ύπο

ξυν παιδί τω σω δουλίαν έξειν τροφήν. 496(δ) οι γαρ κακοί γνώμαισι ταγαθόν χερούν

έχοντες ουκ ίσασι πριν τις εκβάλη. 96+ 55 (ε) ότ' ουδεν ών του μηδεν αντέστης ύπερ. 12 4

Demosthenes de Corona.

1. Explain the different modes of conducting the Trierarchy at Athens.

2. What were the several stages through which a measure had to pass at Athens before it became law ?

3. Translate and explain, noticing difficulties of reading or historical allusions :

α. Ου γαρ δήπου Κτησιφώντα μεν δύναται διώκειν δι' εμέ, έμε δ', είπερ εξελέγξειν ενόμιζεν, ουκ αν εγράψατο.

ο. 'Αλλ' εν τοϊν δυοίν οβολούν εθεώρουν αν, ει μη τούτ' εγράφη.

c. Εξήλθετε εις Αλίαρτον και πάλιν ου πολλαίς ημέραις ύστερον εις Κόρινθον, των τότε Αθηναίων πολλ' αν εχόντων μνησικακήσαι και Κορινθίοις και θηβαίοις των περί τον Δεκελεικόν πόλεμον πραχθέντων.

d. Πόσα χρήματα τους ηγέμονας των συμμοριών ή τους δευτέρους και τρίτους οίεσθέ μοι διδόναι, ώστε μάλιστα μεν μη θείναι τον νόμον τούτον, ει δε μή, καταβαλόντα εαν εν υπωμοσία.

e. Τοιαύτα ποιών λέγεις και δεί προσείναι το δημοτικό, ώσπερ ανδρίαντα εκδεδωκώς κατά συγγραφήν, είτ' ουκ έχοντα & προσήκεν εκ της συγγραφής κομιζόμενος, ή λόγω τους δημοτικούς, αλλ' ου τοίς πράγμασι και τοίς πολιτεύμασι γιγνωσκομένους.

f. Ουδε γαρ ών έτυχεν ήν, αλλ' οίς ο δήμος καταραται. 9. Ει δέ φησι, νύν δειξάτω εν τω εμώ ύδατι.

h. Μετά ταύτα οι μεν ευθύς εξαναστάντες μεταξύ δειπνούντες τούς τεκ των σκηνών των κατά την αγοράν εξεύργον και τα γέρρα ενεπίμπρασαν, οι δε τους στρατήγους μετεπέμποντο και τον σαλπικτην εκάλουν.

[Turn over.

1. Μετά προσχήματος αξίου της πόλεως ταύτα πράξωμεν.

κ. Παραλαμβάνειν γε άμα τη βακτηρία και το συμβόλω το φρόνημα το της πόλεως νομίζειν έκαστον υμών δεί.

1. Ουδείς πώποτε τούτων δια παντός έδωκεν εαυτόν εις ουδεν τη πόλει, αλλ' ο μεν γράφων ουκ άν έπρέσβευσεν, ο δε πρεσβεύων ουκ άν έγραψεν. Υπέλειπε γάρ αυτών έκαστος εαυτω άμα μεν ραστώνην, άμα δε, εί τι γένοιτο, αναφοράν.

m. Εν δε ταϊς ημέραις τους καλούς θιάσους άγων διά των οδών, τους έστεφανωμένους το μαράθη και τη λεύκη, τους όφεις τους παρείας θλίβων και υπέρ της κεφαλής αιωρών, και βοών ευοί σαβοί, και επορχούμενος ύης άττης άττης ύης, έξαρχος και προηγεμών και κιστοφόρος και λικνοφόρος και τοιαύτα υπό των γραδίων προσαγορευόμενος.

4. Explain the terms- προθεσμία, εύθυνα, χρηματίσαι, άνω καθήσθαι, εισαγγελία, κλητεύειν, άποψηφισθήναι, ουσία κατά τίμησιν, πρόξενος, αρχιτέκτων, πολιτικαι δυνάμεις, πόλεμος 'Αμφικτυονικός.

FIRST PUBLIC EXAMINATION.

CLASS PAPER.

[ocr errors]

Comparative Philology. [Candidates are requested not to attempt more than six of the

following questions.] 1. Explain and illustrate the following terms—Weak aorist, strong aorist; dynamic change, phonetic change ;, derivative suffix, stem suffix..

2. What are the characteristics of Greek in respect of (1) consonants at the end of words, (2) consonants coming together ? Enumerate instances in which these causes have made Greek inflexions differ from the corresponding Latin. Mention also any cases where they have had less influence upon a dialectic than upon the corresponding Attic form.

3. Trace the philological relations between the Greek and Latin languages, as shown in (a) comparison of adjectives, (B) inchoative verbs.

4. Discuss the relation to one another of the various forms (Greek and Latin) of (1) the genitive singular, (2) the dative plural.

5. Give instances of inflexions found in pronouns and not in ordinary substantives. How far do these throw light upon the origin of the corresponding substantive inflexions ?

6. What functions are performed by reduplication ? In what shapes does it appear?

7. Analyse the person-endings of the Greek and Latin verb.

8. Analyse into their component parts the following words — Bovlevo aode, audiremus, Béßinutal, terpakéval, essent, facillime, dedisse, xapleggôv.

9. What formations in the Latin verb resemble etymologically (1) the two Greek aorists respectively, (2) the Greek future, (3) the Greek subjunctive and optative respectively ?

10. Describe generally the arguments by which the age of the cases relatively to one another, and of the tenses relatively to one another, may be roughly determined, and the conclusions thence obtained.

[T. T. 1877.1

« AnteriorContinuar »