Imagens das páginas
PDF
ePub

University of St Andrews.

FIRST GREEK CLASS. 1880

EURIPIDES—Alcestis.

I. Translate, parsing the words underlined :-
. 1. κάν γραϋς όληται, πλουσίως ταφήσεται.
2. μόνος δ' αν εί φώς τόδ' ήν

όμμασιν δεδορκώς
Φοίβου παις προλιπούσ
ήλθεν έδρας σκοτίους

Αιδαό τε πύλας.
Write a brief note on the syntax of this passage.

3. τι χρή γενέσθαι την υπερβεβλημένην

γυναίκα και πως δ' αν μάλλον ενδείξαιτό τις
πόσιν προτιμώσ' ή θέλουσυπερθανείν ;
και ταύτα μεν δή πασεπίσταται πόλις.

Comment on this use of πάσα.

4. ώ παι Φέρητος, οιέπραξας δάμαρτος σας στερείς.

αράξια και σφαγάς τάδε,
και πλέον η βρόχο δέραν ουρανίω πελάσσαι;
5. χωρίς ξενώνές εισιν οι σ' εσάξομεν.
6. ορώ δίκωπον δρώ σκάφος,

νεκύων δε πορθμεύς
έχων χέρ' επί κοντώ Χάρων μήδη καλεί: τι μέλλεις;
επείγου· συ κατείργεις. τάδε τοι με σπερχόμενος ταχύνει.

Explain the conjunction of τάδε with ταχύνει.

7. τοιαύτας είη μοι κύρσαι

συνδυάδος φιλίας αλόχου: το γάρ
εν βιότο σπάνιον μέρος: η γαρ εμοίγ' άλυπος δι' αιώνος αν

ξυνείη.
8. δει γάρ θανείν με· και τόδ' ουκ εις αύριον

ουδ' ες τρίτην μοι μηνός έρχεται κακόν,

αλλ' αυτίκ' εν τοις μηκέτ' ουσι λέξομαι.
9. φίλοι, γνναικός δαίμον' ευτυχέστερον

τoυμου νομίζω, καίπερ ου δοκoύνθόμως:
της μέν γάρ ουδέν άλγος άψεται ποτε,
πολλών δέ μόχθων ευκλεής επαύσατο.
εγώ δ', ον ου χρήν ζήν, παρείς το μόρσιμον,
λυπρόν διάξω βίοτον· άρτι μανθάνω.
πως γάρ δόμων τώνδ' εισόδους ανέξομαι;
τίν' αν προσειπών, του δε προσρηθείς ύπο,

τερπνής τύχοιμ’ αν εισόδου; ποί τρέψομαι;
10. βροτοίς άπασι κατθανείν οφείλεται,

κούκ έστι θνητών όστις εξεπίσταται
την αύριον μέλλουσαν ει βιώσεται:
το της τύχης γάρ άφανές οι προβήσεται,
κάστου διδακτον, ουδ' αλίσκεται τέχνη.
ταυτ' ουν ακούσας και μαθών εμού πάρα,
εύφραινε σαυτόν, πινε, τον καθ' ημέραν

βίον λογίζου σον, τα δ' άλλα της τύχης.
Scan the third, fourth, and fifth lines of this passage,

marking the cæsura.

11. ΑΔ. θέλοιμάν· εύνουν δ' όντα σ' έξεπίσταμαι.

HP. τί χρήμα κουρά τήδε πενθίμω πρέπεις;
ΑΔ. θάπτειν τιν' έν τήδ' ημέρα μέλλω νεκρόν.
HP. απ' ούν τέκνων σων πομονήν είργοι θεός.
ΑΔ. ζωσιν κατ' οίκους παίδες ούς έφυσ' εγώ.
HP. πατήρ γε μην ωραίος, είπερ οίχεται.

II. Mention any uses of these words in this play :

αινέω, δαίμων, παρουσία, οθνείος, άρα, και... γε, και μήν.

III. Translate, and give a note on the use of av :

1. πόλλ' αν συ λέξας ουδέν αν πλέον λάβοις.
2. ... ου γαρ οίδ' άν ει πείσαιμί σε.

IV. Translate in two ways, according to the difference of reading

given :-
1. ουχ ηύρε πλήν γυναικός και ήτις ήθελε

( όστις
θανείν πρό κείνου.
2. αλλ' ουδ' άπειπείν και τους πόνους οιόν τέ μοι.

( τους πόνους
3. ξένων προς και άλλων εστίαν πορεύσομαι.

η άλλης

V. Write a short note on :

1. συρίζων ποιμνίτας υμεναίους.
2. επί τας ανύδρους 'Αμμωνίδας έδρας.
3. μετάκυμιος άτας.
4. μέλας στολμος πέπλων.

VI. Explain briefly these technical terms : Coryphæus, commos,

stasimon, orchestra, anapæst, muta persona, antistrophe.

VII. Translate :

συν δ' έποιμαίνοντο χαρά μελέων βαλιαί τε λύγκες
έβα δε λιπούσ'Όθρυος νάπαν λεόντων

& δαφοινός ίλα:
χόρευσε δ' αμφί σαν κιθάραν,

Φοίβε, ποικιλόθριξ
νεβρός υψικόμων πέραν
βαίνουσέλαταν σφυρο κούφω,

χαίρουσ' εύφρονι μολπά.
Point out any forms from the Epic or Doric dialects, and

account for their presence in Tragedy.

GIGGLES WICK SCH'0 O L.

UPPER FOURTH FORM.—MIDSUMMER 1880.

HORACE, ODES. II., 1–17; SALLUST, JUG. I.—XXXI,

I. Translate without notes :
(1)

Sed improvisa leti
Vis rapuit rapietque gentes.
Quam pæne furvæ regna Proserpinæ
Et judicantem vidimus Æacum
Sedesque discretas piorum et

Æoliis fidibus querentem
Sappho puellis de popularibus,
Et te sonantem plenius aureo,
Alcæe, plecto dura navis,

Dura fugæ mala, dura belli !
Utrumque sacro digna silentio
Mirantur umbræ dicere; sed magis
Pugnas et exactos tyrannos

Densum humeris bibit aure vulgus,

(2) Platanus cælebs evincet ulmos.

(3) Nec trepides in usum

Poscentis ævi pauca.

(4) Illum aget penna metuente solyi

Fama superstes,

(5) Jacentes sic temere.
(6) Non, si male nunc, et olim sic erit.
(7) Non enim gazæ, neque consularis

Submovet lictor miseros tumultus
Mentis.

II. Translate:

(1) Cælo, terra, penuria aquarum.

(2) Frustra autem niti, neque aliud fatigando, nisi odium, quærere, extremæ dementiæ est. ·

« AnteriorContinuar »