Imagens das páginas
PDF
ePub

CATALOGUS

VAN DE

Provinciale Bibliotheek

VAN

ZEELAND.

DERDE DEEL.

Taal- en Letterkunde. Wijsbegeerte.
Opvoeding en Onderwijs. Godgeleerdheid.

[merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

A. Taalkunde in het algemeen. Woordenboeken

en Werken in meerdere talen

[ocr errors]

B. Dicht- en Redekunst in het algemeen

C. Geschiedenis der Letterkunde in het alge

meen.

Bladz.

1.

2.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

III. De Grieksche en Latijnsche Taal.

A. In het algemeen. (Inleiding; Geschiedenis
der Letterkunde; Tijd- en Strijdschriften) 33.

B. Grieksche Taal- en Letterkunde.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3. Romeinsche Schrijvers (in alphabetische
volgorde): tekstuitgaven en kritiek
4. Latere Latijnsche Schrijvers.

56.

64.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

a.

Taalkunde. Woordenboeken

b. Geschiedenis der Letterkunde. Ver

[ocr errors]

79.

83.

83.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1. Inleiding; Geschiedenis der Taal . 131. 2. Tijdschriften en Werken van gemeng

den inhoud

3. Spraakleer, Spelling, Uitspraakleer,

Woordgronding, Woordvoeging enz. 4. Bastaardwoorden. Oude en nieuwe woorden. Vak- en kunstwoorden

[blocks in formation]

134.

134.

140.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »