Imagens das páginas
PDF
ePub

καὶ πόνῳ πράσσει θεοδμάτους ἀρετάς,

15

σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν ἐπήρατον, ἐσχατιαῖς

ἤδη πρὸς ὄλβου

βάλλετ ̓ ἄγκυραν θεότιμος ἐών.

τοίαισιν ὀργαῖς εὔχεται

15 ἀντιάσαις ἀΐδαν γῆράς τε δέξασθαι πολιὸν

ὁ Κλεονίκου παῖς· ἐγὼ δ ̓ ὑψίθρονον

20

Κλωθώ κασιγνήτας τε προσεννέπω ἑσπέσθαι κλυ

ταῖς

ἀνδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς.

ἔμμε τ ̓, ὦ χρυσάρματοι Αἰακίδαι,

2ο τέθμιόν μοι φαμὶ σαφέστατον εἶναι

τάνδ ̓ ἐπιστείχοντα νᾶσον ῥαινέμεν εὐλογίαις.

11. πράσσει.] Achieves, cf. Isth. iv. 8, Pyth. II. 40, Ο. and P. p. xxxix.

ἀρετάς.] Distinctions, cf. Nem. v. 53, Isth. I. 41. Perhaps θεοδμάτους suggested the metaphor of Isth. IV. 45.

12. σύν τέ.] • And if at the same time,' cf. Eur. Herc. Fur. 785. oi.] Dat. commodi.

φυτεύει.] Cf. Pyth. iv. 69, θεόπομποί σφισιν τιμαὶ φύτευθεν, Nem. VIII. 16.

ἐσχατιαῖς.] So the best ms. and Schol. Böckh ἐσχατιάς. Cf. Ol. III. 43, Pyth. x. 28, Nem. III. 21, 22, Isth. III. 30.

13. βάλλετ.] For βάλλεται. 14. 'Such feelings (i.e. of satisfaction) in supreme success doth Lampon pray that he may attain ere he be visited by death or (Isth. III. 28) hoar old age. Dissen gives for opyal the forced rendering

66

quae quis appetit." For the participle cf. Nem. VIII. 38, Isth. vi. 40, Thuk. 1. 20 § 2. We should make it the principal verb. For δέξασθαι cf. Il. XVIII. 115, κῆρα δ' ἐγὼ τότε

25

'ET. a'.

30

δέξομαι ὅπποτέ κεν δὴ | Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ ̓ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.

17. ἑσπέσθαι.] Mss. σπέσθαι. Edd. after Pauwe the late Epic ἕσπεσθαι, but the aorist is better. Perhaps we should read 'πεσπέσθαι, cf. Pyth. iv. 133.

κλυταῖς.] ‘Loud, cf. Ol. χιν. 19, κλυτὰν ἀγγελίαν, and Isth. vi. 19. 18. ἀνδρός.] Lampon. Μοίρας.] For position cf. Σαλαμίς, Isth. iv. 49.

[ocr errors]
[ocr errors]

ἐφετμαῖς.] Here entreaties, urgent prayers, cf. Il. I. 495, Θέτις δ ̓ οὐ λήθετ ̓ ἐφετμαῖς ¦ παιδὸς ἑοῦ. The word usually means the 'behests' of a superior.

19. ϋμμε.] Acc. after ῥαινέμεν. 20. τέθμιον.] 'A most clear prescription,' 'most clearly prescribed.' Cf. Ol. VII. 88, ΧΙΙΙ. 28, Nem. IV. 33, x. 33.

21. τάνδ'.] For this pronoun not implying the poet's presence cf. Pyth. ix. 91, Οl. VIII. 25 ; but here the whole tone of the ode suggests that the poet was present.

ἐπιστείχοντα.] For the change of

μυρίαι δ ̓ ἔργων καλῶν τέτμηνθ ̓ ἑκατόμπεδοι ἐν σχερῷ κέλευθοι,

καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ δι ̓ Ὑπερβορέους·

οὐδ ̓ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος πό

λις,

35

25 ἅτις οὐ Πηλέος αΐει κλέος ἥρωος, εὐδαίμονος γαμβροῦ θεῶν,

οὐδ ̓ ἅτις Αἴαντος Τελαμωνιάδα

καὶ πατρός· τὸν χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον

Στρ. β'

ἄγε σὺν Τιρυνθίοισι πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροίαν,

ἥρωσι μόχθον,

Λαομεδοντειῶν ὑπὲρ ἀμπλακιᾶν

30 ἐν ναυσὶν ̓Αλκμήνας τέκος.

40

εἷλε δὲ Περγαμίαν, πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ Μερόπων 45

case from the dat. μοι cf. Ol. I. 10, Isth. I. 46.

ῥαινέμεν.] For metaphor cf. supra vv. 8, 9, Isth. III. 90, Ol. xI. [x] 97, κλυτὸν ἔθνος | Λοκρῶν ἀμφέπεσον μέλιτι | εὐάνορα πόλιν καταβρέχων, Nem. I. 13.

22. τέτμηνθ'.] Much of the ancient Greek road-making consisted in cutting rock. For metaphor cf. Ol. νι. 73, Isth. III. 19, Isth. II. 33, Nem. VII. 50, 51, and especially Nem. vi. 47.

ἑκατόμπ. ἐν σχερῷ.] A hundred feet broad continuously.

ἐν σχερῷ.] Cf. Nem. I. 69.

23. Cf. Isth. II. 41. This is a stronger expression, meaning beyond the furthest regions known (by name) to the Greek, south and north. The slaughter of Memnôn by Pêleides spread the fame of Pêleus to the south, perhaps there was a legend that Telamon was with Herakles on one or both of his journeys to the Hyperboreans (cf. Ol. III. 1334). But the ex

pression does not require this particular interpretation, cf. Isth. III.55. 24. παλίγγλωσσος.] Schol. ἀλλόκοτος.

25. αΐει.] Μss. ἀνει. Schol. Vet. κατακούει.

γαμβροῦ.] Cf. Nem. v. 37.
26. ἅτις] Sc. οὐκ ἄΐει.

27. τόν.] Ι. e. Τελαμώνα. χαλκοχάρμαν.] As Telamon was ὁπλίτης this epithet may be in apposition with τόν, not in agreement with πόλεμον.

28. Τρωΐαν.] Mss. τροίαν. The phrase ἥρωσι μόχθον (in apposition with Τρωΐαν) refers to both Trojan

wars.

μόχθον.] Cf. Isth. VII. 11.

29. Mss. give -τίαν, -κίαν. Kayser gives the text after the Schol.

30. For the late position of the subject cf. infra, vv. 35, 40, Ol. xi. [x] 31, 34, O. and P. p. xxxvi.

31. Περγαμίαν.] Sc. γῆν. Cf. Eur. Phoen. 571, φέρ ̓ ἣν ὅλῃς γῆν τήνδ'...τροπαῖα πῶς ἀναστήσεις Διΐ; 573, ἑλὼν πάτραν.

ἔθνεα, καὶ τὸν βουβόταν οὔρεϊ ἴσον

Φλέγραισιν εὑρὼν ̓Αλκυονῆ σφετέρας οὐ φείσατο χερσὶν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς

35 Ηρακλέης. ἀλλ ̓ Αἰακίδαν καλέων

ἐς πλόον τοῦτον κύρησεν δαινυμένων.

50

̓Αντ. β'.

τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος στάντα κελήσατο νεκταρέαις

σπονδαῖσιν ἄρξαι

καρτεραίχμαν ̓Αμφιτρυωνιάδαν,

ἄνδωκε δ ̓ αὐτῷ φέρτατος

4ο οἰνοδόκον φιάλαν χρυσῷ πεφρικυίαν Τελαμών, ὁ δ ̓ ἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους

55

60

αὔδασε τοιοῦτον ἔπος· Εἴ ποτ ̓ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσας,

κείνῳ.] Τελαμώνι. For theme cf. Nem. iv. 25-30.

Μερόπων.] Men of Kos. As Hirakles was worshipped at Kos as Alexis (Mezger), the Meropes whom he conquered may have been Egyptian or Kârian or Phoenician oppressors of Greek inhabitants.

32. βουβόταν.] So called because he had 'lifted' the cattle of Hêlios from Erythia. For the epithets with and without the article cf. O. and P. p. xxxvi. For the simile cf. Il. ΣΙΙΙ. 754, ὡρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἑοι· κώς (of Hektor).

33. Φλέγραισιν.] In Thrace, cf. Nem. I. 67.

σφετέρας.] Ι.q. ἑds, see L. and S. 35. καλέων.] Is this future ?

36. ἐς πλόον.] To the abovementioned voyage. The old Vatican ms. reads ἐς πλόον κήρυσσε δαινυμένων, leaving a lacuna of a spondee's length before the last word; Triclinian MSS. ἐς πλόον κύρησε πάντων δαινυμένων. Mommsen from Schol. έ. π. τοῦτον κύρησεν δαινύμενον. Pauwe έ. π. κήρυξεν ἀστῶν δαινυμένων. From

the Schol. I get ἐ. π. τοῦτον κύρησεν δαινυμένου. The τοῦτον is natural as the account goes back to the beginning of the story of the Trojan expedition.

37. ἄρξαι.] Mezger compares for the construction with dat. Nem. II. 25, where ἁδυμελεῖ φωνᾷ is most likely, as I took it, dative of manner. The Schol. says that this scene is ἐκ τῶν μεγάλων Ηοιῶν (see L. and S. notos, II.).

39, 40. φέρτατος-Τελαμών.] For order cf. O. and P. p. xxxvi.

[ocr errors]

πεφρικυίαν.] ‘Embossed, rough, cf. Verg. Αen. XII. 87, auro squalentem alboque orichalco...loricam, ib. IX. 263, aspera signis pocula. According to a Schol. Aristarchos said the metaphor was from a boar, φρίξας εὖ λοφιήν (Od. xΙx. 446).

41. οὐρανῷ.] Dat. termini. Cf. O. and P. p. xxxvii.

[ocr errors]

42. τοιοῦτον.] Mss., old τοιοῦτόν τι, new τοιοῦτόν τ'. Even without a following F-ov can be long, cf. Pyth. ix. 114, Nem. I. 51, 69, νι. 60.

43. θέλων.] Cf. Ol. II. 97, Pyth.

νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεσίαις

45 λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Εριβοίας

ἀνδρὶ τῷδε, Ξεῖνι, άμαρ μοιρίδιον τελέσαι

Επ. β'.

65

τὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν, ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται

θηρός, ὃν πάμπρωτον αέθλων κτεῖνά ποτ ̓ ἐν Νε

70

μέα θυμὸς δ ̓ ἑπέσθω. ταῦτ ̓ ἄρα οἱ φαμένῳ πέμψεν θεὸς 50 ἀρχὸν οἰωνῶν μέγαν αἰετόν· ἡδεῖα δ ̓ ἔνδον νιν ἔκνιξεν χάρις,

εἶπέν τε φωνήσαις ἅτε μάντις ανήρ

ΙΙ. 69 (mss. θέλων, some edd. ἑκὼν), x. 5, Nem. 84 note.

44. ὑπό.] For the unusual use of the preposition=by means of,' cf. Ol. v. 6, ὑπὸ βουθυσίαις (ἐγέραρεν), Pyth. v. 94, ῥανθεῖσαν ὑπὸ χεύμασιν, Nem. VII. 84.

46. Old Vat. ms. ἀνδρὶ τοῖδε ξεῖνον ἀμόν, μ. το Old Medicean MS. ἀνδρὶ τόνδε κεῖνον ἁμὸν μ. τ. Triclinian mss. ἀνδρὶ τῷ δε, ξεῖνον ἀμὸν

μ. τ.

Hermann and Böckh follow these last Mss. except in reading τῷδε for τῷ δε, interpreting ‘a son to make my friend perfectly happy.' For ξ. ά. Rauchenstein would read ξεινοτίμῳ, Schnitzer ξείνιόν μου. Bergk ἄνδρα τόνδε ξεῖνον ἀμὸν μ. τ. I propose the text or κεῖνον ἦμαρ μοιρίδιον, comparing Pyth. iv. 255, καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς σπέρμ ̓ ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον | αμαρ νύκτες. Cf. also μόρσιμος αιών, of Epaphos birth, Aesch. Suppl. 46. I think that ἁμαρ μοιρίδιον is the accusative, like δεύτερον ἅμαρ, Isth. III. 85, and that τελέσαι is to be referred to Ζεὺς τέλειος, who was usually invoked before the first libation, a similar use being found

Στρ. γ'. 75

in Eur. Bacchae, 100, ἔτεκεν δ ̓ ἁνίκα Μοῖραι τέλεσαν ταυρόκερων θεόν.

47. τὸν μέν.] To make him. Zeugma with τελέσαι. The particle μὲν is to be taken with φυάν, correlative with θυμὸς δέ, ν. 49, cf. Nem. ΙΧ. 39.

ἄρρηκτον.] 'Stout,' 'stalwart,' not invulnerable.' Pindar seems to have told elsewhere of Aias having been wrapped up in Hêrakles' lion's skin and thereby rendered invulnerable, cf. Schol. Arg. ad Soph. Αiac.

φυάν.] For the meaning 'physique' cf. Isth. vi. 22, cf. also φύ σιν, Nem. VI. 5, Isth. III. 67.

ὥσπερ.] For the compendious construction cf. Nem. IX. 41.

48. πάμπρωτον ἀέθλων.] Accusative of general agreement. Cf. Ο1. II. 4.

49. θυμὸς δ' ἑπέσθω.] ‘And let his spirit correspond. Cf. Ol. II. 22. Don. Others, 'let the spirit (of a lion) accompany (the lion's strength).

φαμένῳ.] Cf. Nem. ix. 43.

50. Observe the expressive sounds of this line.

ἔκνιξεν.] · Thrilled him.

Ἔσσεταί τοι παῖς, ὃν αἰτεῖς, ὦ Τελαμών

καί νιν ὄρνιχος φανέντος κέκλετ ̓ ἐπώνυμον εὐρυβίαν

Αἴαντα, λαῶν

ἐν πόνοις ἔκπαγλον Ενυαλίου.

55 ὡς ἆρα εἰπὼν αὐτίκα

ἕζετ'. ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ ̓ ἀρετάς
Φυλακίδα γὰρ ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας

80

[blocks in formation]

τρεῖς ἀπ ̓ Ἰσθμοῦ, τὰς δ ̓ ἀπ ̓ εὐφύλλου Νεμέας, ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως. ἀνὰ δ ̓ ἄγαγον ἐς φάος

οἵαν μοῖραν ὕμνων·

τὰν Ψαλυχιδῶν δὲ πάτραν Χαρίτων

ἄρδοντι καλλίστα δρόσῳ,

65 τόν τε Θεμιστίου ὀρθώσαντες οἶκον τάνδε πόλιν
θεοφιλῆ ναίοισι. Λάμπων δὲ μελέταν

ἔργοις ὀπάζων Ἡσιόδου μάλα τιμᾷ τοῦτ ̓ ἔπος,
υἱοῖσί τε φράζων παραινεῖ,

53. 'And Zeus calls (idiomatic aorist) him, by a name commemorative of the appearance of the bird, mighty Aias. Apollodoros gives the same derivation. In Soph. Ai. 430-432 we have, as Prof. Jebb rightly says, a pun, not an etymology.

56. μακρόν.] Cf. Nem. x. 4, 19. ἀρετάς.] Instances of the worth of the folk of Aegina. This verse refers back to v. 22.

58. For these names cf. Nem. v. Introd.

τὸν ̓Αργείων τρόπον.] Cf. Aesch. Supp. 196, 269 [P.], μακράν γε μὲν δὴ ῥῆσιν οὐ στέργει πόλις. Soph. Frag. 411, μῦθος γὰρ ̓Αργολιστὶ συν

F. II.

90

95

ΙΟΟ

τέμνειν βραχύς. Dorians of Argolis had colonised Aegina.

59. κ'.] For κε (ἂν) with the future cf. Nem. VII. 68.

61. τὰς δ'.] Cf. Οl. ΧΙΙ. 6, πόλλ' ἄνω, τὰ δ ̓ αὖ κάτω, Nem. IX. 43. 62. Cf. Isth. III. 39-42. οἵαν.] Exclamatory, cf. Ol. ΙΧ. 89, 93.

40.

64. For metaphor ef. Nem. VIII.

65. ὀρθώσαντες.] Cf. Pyth. IV. 60, Isth. 1. 46.

67. Hes. W. and D. 409, où yàp ἐτωσιοεργὸς ἀνὴρ πίμπλησι καλιήν, | οὐδ ̓ ἀναβαλλόμενος· μελέτη δέ τε ἔργον ὀφέλλει. Pindar of course means athletic exercises by ἔργοις.

12

« AnteriorContinuar »