Imagens das páginas
PDF
ePub

Ἐπ. γ'.

ξυνὸν ἄστει κόσμον ἑῷ προσάγων.

7ο καὶ ξένων εὐεργεσίαις ἀγαπᾶται,

μέτρα μὲν γνώμα διώκων, μέτρα δὲ καὶ κατέχων γλῶσσα δ ̓ οὐκ ἔξω φρενῶν· φαίης κέ νιν ἀνδράσιν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν

105

Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ̓ ἀκόναν. πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ, τὸ βαθύζωνοι κόραι 75 χρυσοπέπλου Μναμοσύνας ἀνέτειλαν παρ ̓ εὐτειχέσιν Κάδμου πύλαις.

69. ξυνόν.] Cf. Ol. VII. 21, ΣΙ. [x.] 11.

70. εὐεργεσίαις.] Dat. of cause. Cf. Ol. vI. 90.

71. For the repetition of a word with μèv-dè cf. Isth. III. 8. For sentiment cf. Hes. W. and D. 692, μέτρα φυλάσσεσθαι, καιρὸς δ' ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος.

72. οὐκ ἔξω φρενών.] • Does not go beyond the bounds of wisdom.' Schol. οὐ προπετώς φθέγγεται. Mezger, does not say one thing and mean another.'

φαίης, κ.τ.λ.] Mss. φαίης κέ νιν ἄνδρ' (ἄνδρα) ἐν ἀθληταῖσιν. Heyne, Hermann, Böckh, φ. κ. ν. ἀνδράσιν ἀθ. Mommsen, φ. κ. Μένανδρον ἐν ἀεθλ., after the Triclinian gloss, τὸν ἀλείπτην Μένανδρον εἶναι ἔξοχον, which is a wrong interpretation drawn from Nem. VIII. 48. Bergk gives the text. So the Schol. εἴποι δ ̓ ἄν τις αὐτὸν τὸν Λάμπωνα, εἶναι τοιοῦτον ἄνδρα ἐν τοῖς ἀθληταῖς, οἵαν, κ.τ.λ. The Schol., however, needlessly regards Lampon as a trainer.

ΠΙΟ

73. Ναξίαν.] The Schol. says that the best whetstones were those of Naxos in Krete.

χαλκοδάμαντ'.] For this termination in the feminine gender cf. ἀνδροδάμαντ' Εριφύλων Nem. ix. 16, ποταμίᾳ Ακράγαντι Pyth. vi. 6.

74. πίσω.] I will offer them as my ξείνιον a draught. For the future referring to the time of recitation cf. Ol. xi. [x.] 79, 84, Pyth. IX. 89. The causal forms πίσω, ἐνέπισε (Frag. 88 [77]) are referred to the late πιπίσκω by lexicographers. For the double accusative cf. ποτίζω.

σφε.] The Psalychidae. For Pindar's house near the fountain of Dirkê cf. O. and P. pp. xv, xvi.

75. χρυσοπέπλου.] Our phrase 'golden memories" recommends this epithet to us, but very likely it recalled some celebrated picture or piece of sculpture in Pindar's time.

εὐτειχέσιν.] Of the well-built walls.'

ISTHMIA VI. [VII.]

ON THE VICTORY OF STREPSIADAS OF THEBES
IN THE PANKRATION.

INTRODUCTION.

STREPSIADAS, a Theban, nephew of Strepsiadâs son of Diodotos, probably gained the victory celebrated in this ode at the Isthmian festival of Ol. 81. 2, April, B.C. 456, soon after the disastrous defeat of the Thebans by the Athenians at Oenophyta, which threw the government of Thebes into the hands of the democratic party. In this battle Strepsiadâs the elder, maternal uncle of the victor, had fallen (vv. 24-36).

The rhythm is Lydian with Aeolian measures.

ANALYSIS.

vv.

1—15. Thêbâ is asked in which of the ancient glories of Thebes she feels most delight.

16-21. But as men forget what is not immortalized in verse, the poet bids the chorus celebrate in song Strepsiadâs. 21-23. For he has won the prize in the pankration at Isthmos, and is richly endowed by nature and made illustrious by minstrelsy,

24-36. And has given delight to his namesake and maternal uncle, who had recently died fighting like a hero for his country.

37-39. The poet was bitterly grieved at the defeat and the deaths of his countrymen, but now Poseidon offers him calm after the storm.

39-42. A prayer that divine envy may not disturb his tranquil enjoyment of whatever pleasure presents itself as he awaits age and death.

42, 43.

For all must die alike, but are unequal in fortune. 4347. If a mortal be ambitious, he is too puny to mount to

47, 48.

Olympos.

Sweets unjustly enjoyed are in the issue most bitter. 49-51. Invocation to Apollo to grant Strepsiadas victory at the Pythian games.

Στρ. α'.

Τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν

εὔφρανας; ἡ ῥα χαλκοκρότου πάρεδρον

Δαμάτερος ἁνίκ ̓ εὐρυχαίταν

5 ἄντειλας Διόνυσον, ἢ χρυσῷ μεσονύκτιον

δεξαμένα τον φέρτατον θεῶν,

ὁπότ ̓ ̓Αμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις

νίφοντα

5

̓Αντ. α'.

σταθεὶς ἄλοχον μετῆλθεν Ηρακλείοις γοναῖς; ΙΟ

2. καλῶν ἐπιχωρίων.] 'Local glories; the phrase is used in a rather different sense, Pyth. v. 108.

3. ἡ ῥα.] Cf. Pyth. ix. 37, xΙ. 38. χαλκοκρότου.] An epithet of Rhea transferred to Dêmêtêr, worshipped with clash of bronze,' i.e. of cymbals or ηχεία.

πάρεδρον.] The connection between Dionysos and Dêmêtêr, wine and corn, is natural: Ter. Eun. 4. 5. 6, sine Cerere et Libero friget Venus. They are represented together on several antique gems. Mariette, Traité des pierres gravées, II. p. 1, Ρl. xXXII.

5. χρυσῷ νίφοντα.] Snowing gold at midnight.' For the dative ef. Isth. iv. 50, Nikophon (Athenaeos, vi. p. 269 Ε), νιφέτω μὲν ἀλφίτοις | ψακαζέτω δ ̓ ἄρτοισιν, ὑέτω

δ ̓ ἔτνει. For the adverbial use of adjective cf. ΟΙ. Χιν. 11, ΧΙΙΙ. 17. L. and S., regardless of order, join μεσ. δεξαμένα, but as the legends of Zeus and showers of gold at Argos and Rhodes (Ol. VII. 34, Philostr. Imag. 2. 27, Ροδίοις δὲ λέγεται χρυσὸς ἐξ οὐρανοῦ ῥεῦσαι καὶ διαπλῆσαι σφῶν τὰς οἰκίας καὶ στενωποὺς νεφέλην ἐς αὐτοὺς ῥήξαντος τοῦ Διός) very likely rested at least partly on a shower of meteors, μεσονύκτιον is quite appropriately attached to víφοντα. It seems as if one of these stories attached to πολύχρυσοι, ἀγλααὶ Θῆβαι.

7. γοναῖς.] Cf. Nem. x. 17. Dative of purpose; Schol. Vet. ἐπὶ ταῖς Ἡ. γ. Cf. Isth. VII. 27. Dissen compares however Ném. x. 69, ἐφορμαθεὶς ἄκοντι θοῷ.

ἢ ὅτ' ἀμφὶ Τειρεσία πυκιναῖσι βουλαῖς; ἢ ὅτ ̓ ἀμφ ̓ Ἰόλαον ἱππόμητιν;

1ο ἢ Σπαρτῶν ἀκαμαντολογχῶν; ἢ ὅτε καρτερᾶς ̓́Αδρα στον ἐξ ἀλαλᾶς ἀμπέμψας ὀρφανὸν

μυρίων ἑτάρων ἐς ̓́Αργος ἵππιον;

ἢ Δωρίδ ̓ ἀποικίαν οἵνεκεν ὀρθῷ

ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ

Λακεδαιμονίων, ὅλον δ ̓ ̓Αμύκλας

15 Αἰγεῖδαι σέθεν ἔκγονοι, μαντεύμασι Πυθίοις;

ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ

εὕδει χάρις, ἀμνάμονες δὲ βροτοί,

ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον

κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν,

8. Edd., after Heyne, needlessly read πυκναῖς Τειρεσίαο, but by taking ias y (the accent going back in pronunciation to the preceding syllable) we can keep to the mss. In this line and the next ör' scans as one long syllable; Mommsen reads for nè in both places. For ἀμφὶ βουλαῖς, ἀμφ' Ιόλαον, concerning, after εὔφρανας θυμὸν τεὸν mentally supplied from above, cf. O. and P. p. xxxvii. The construction of ἀμφὶ with two different cases but the same sense in consecutive lines is remarkable.

10. Σπαρτών.] The warriors who sprung from the sown teeth of the dragon slain by Kadmos. The five survivors of their internecine fight (Ov. Met. III. 126) helped Kadmos to found Thebes and founded five Theban families. The gen. is causal, cf. Madv. § 61 b, Rem. 1.

ἀλαλᾶς.] Cf. Nem. III. 60, where in the note read a comma after Pyth. Ι. 72.

12. For the theme cf. Pyth. v.

15

'Eπ. a'.

20

Στρ. β'.

25

64-76, Pyth. 1. 65. For the order Δωρίδ ̓ ἀποικίαν... Λακεδαιμονίων cf. Isth. III. 36, Pyth. ιν. 214-216.

12, 13. ὀρθῷ ἐπὶ σφυρῷ.] Cf. Hor. Epp. II. 1. 176, securus cadat an recto stet fabula talo, where Orelli quotes Pers. 5. 104, recto vivere talo, Eur. Helen. 1449, ὀρθῷ βῆναι ποδί. Cf. also Ol. ΧΙΙΙ. 72, ἀνὰ δ ̓ ἔπαλτ ̓ ὀρθῷ ποδί. Kallim. in Dian. 128, τῶν δ ̓ οὐδὲν ἐπὶ σφυρὸν ὀρθὸν ἀνέστη.

15. μαντεύμασι.] Causal dative. 16. ἀλλὰ γάρ.] ‘But, since.... κώμας' ἔπειτεν, then, this being the case, celebrate, &c. The ἀλλὰ dismisses the topic of the ancient glories of Thebes somewhat sadly, still they are not dead but only asleep, cf. Isth. III. 41.

17. ἀμνάμονες.] A hit at the Lacedaemonians for not helping Thebes before Oenophyta. 18. σοφίας.] ‘Poetry. ἄωτον.] Cf. Isth. I. 51.

19. κλυταῖς.] Sounding? Cf. Ο1. χιν. 19, Isth. v. 17.

20 κώμαζ ̓ ἔπειτεν ἁδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ

καὶ Στρεψιάδα· φέρει γὰρ Ἰσθμοῖ

νίκαν παγκρατίου· σθένει τ ̓ ἔκπαγλος ἰδεῖν τε μορφάεις, ἄγει τ' ἀρετὴν οὐκ αἴσχιον φυᾶς.

φλέγεται δ' ἰοβοστρύχοισι Μοίσαις, μάτρων θ ̓ ὁμωνύμῳ δέδωκε κοινὸν θάλος, 25 χάλκασπις ᾧ πότμον μὲν ̓́Αρης ἔμιξεν, τιμὰ δ ̓ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται.

30 ̓Αντ. β'.

35

ἴστω γὰρ σαφές, ὅστις ἐν ταύτα νεφέλα χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται,

λοιγὸν [ἀμύνων] ἐναντίῳ στρατῷ,

ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων

30 ζώων τ' ἀπὸ καὶ θανών.

[merged small][merged small][ocr errors]

21. Στρεψιάδα.] Dat. commodi, cf. Nem. II. 24.

φέρει.] ‘He is winner of, cf. Nem. III. 18.

22. νίκαν παγκρατίου.] Cf. Isth. ιν. 19, ἀρετὰ παγκρατίου.

σθένει, κ.τ.λ.] Cf. Nem. III. 19, Ο1. VIII. 19, Ιx. 94 for sentiment ; also Isth. v. 47-49.

ἄγει ἀρετάν.] ‘He holds virtue to be as fair a possession as fair physique' (Isth. v. 47). For ἄγει cf. Soph. Αnt. 34, τὸ πρᾶγμ ̓ ἄγειν | οὐχ ὡς παρ' οὐδέν. Dissen renders ἄγει, ‘habet'...veluti merces, opes, Od. 1. 184.

αἴσχιον.] Predicative, as is usual with this construction. For such

40

Ἐπ. β'.

an accusative which Cookesley says does not occur cf. Madv. § 1b, Rem. 3, χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελφούς (Xen. Memor. 2. 3. 1). Dissen does not take the neuter adjective as predicative, though Matthiae, to whom he refers, gives no parallel case. Mommsen reads αἰσχίω.

23. φλέγεται.] Cf. Ol. IX. 22, Isth. III. 61.

δ'.] ‘Accordingly, cf. Isth. III. 90. ἰοβοστρύχοισι.] So Schmid. ΜSS. δ' ἰοπλοκάμοισι against scansion, Mommsen δὲ Γιοπλόκοισι. Cf. Ol. VI. 30.

24. κοινόν.] Cf. Pyth. v. 96, νι. 15. Of interest to him.'

[ocr errors]

θάλος.] • Wreath, but used with reference to vv. 18, 19.

25. An inversion of the use of μίσγω found Οl. Ι. 22.

26. ἀντίκειται.] ‘Is the meed in return for their life.

27. For metaphor cf. Isth. IV. 49, Simonidês, Frag. 89, 106. 28.

ἀμύν.] Thiersch, ἄντα φέρων. 30. ζώων.] Participle.

« AnteriorContinuar »