Imagens das páginas
PDF
ePub

τὺ δέ, Διοδότοιο παῖ, μαχατὰν

αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα
̓Αμφιάρηόν τε,

εὐανθέ ̓ ἀπέπνευσας ἁλικίαν

35 προμάχων ἀν ̓ ὅμιλον, ἔνθ ̓ ἄριστοι
ἔσχον πολέμοιο νεῖκος ἐσχάταις ἐλπίσιν.
ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν· ἀλλὰ νῦν μοι
Γαιάοχος εὐδίαν ἔπασσεν

ἐκ χειμῶνος. ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισιν
ὁ δ ̓ ἀθανάτων μὴ θρασσέτω φθόνος

40 ὅ τι τερπνὸν ἐφάμερον διώκων
ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον

ἀποθανών.] Tmesis.

31. Strepsiadas, the uncle of the victor.

32. alvéwv.]'Aemulatus,' Dissen. Meleagros was brother to Hêrakles' wife Deianeira, and is thus connected with Theban legends. Hektôr was said to be buried in Thebes by the fountain Oedipodia, Paus.

IX. 18. Aristot. (Pseudepigraph.

Bergk 46 [41]), Εκτορι τόνδε μέγαν Βοιώτιοι ἄνδρες ἔτευξαν | τύμβον ὑπὲρ γαίης, σῆμ ̓ ἐπιγιγνομένοις. These two heroes fell fighting for their country like Strepsiadas, the victor's uncle. The allusion to Amphiaraos is less special, but not open to reasonable objection. Bergk's violent alteration to av' ̓Αμφιάρειον involving alterations of the two corresponding verses is quite unwarrantable. If Strepsiadâs fell near Amphiarâos' shrine, that would quite account for the mention of the hero.

34. ἁλικίαν.] 'His manhood's prime in its full blossom.' Cf. Simonides, Frag. 114 [61], ἀφ' ἱμερ τὴν ἔπνεεν ἡλικίην.

45

Στρ. γ.

50

ἁρμόζων.

55

Αντ. γ'.

[blocks in formation]

38. For metaphor cf. Isth. III. 35.

40. ἐφάμερον.] Not short-lived, L. and S., but in diem. Cf. Eur. Cycl. 336, φαγεῖν τοὐφ ̓ ἡμέραν.

διώκων.] For the (to us) inversion of participle and verb cf. Isth. ιν. 56, ν. 15. For sentiment cf. Pyth. VIII. 92, ἐν δ ̓ ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται. οὕτω δὲ καὶ πιτνεῖ χαμαί, | ἀποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισμένον. Cookesley quotes, Ille potens sui laetusque deget cui licet in diem | dixisse uiri. Hor. Od. III. 29, 41.

[ocr errors][merged small]

αἰῶνα. θνάσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες·

δαίμων δ ̓ ἄῖσος· τὰ μακρὰ δ ̓ εἴ τις

60

παπταίνει, βραχὺς ἐξικέσθαι χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν ὅ τοι πτερόεις ἔρριψε Πάγασος

45 δεσπόταν ἐθέλοντ ̓ ἐς οὐρανοῦ σταθμοὺς

Ἐπ. γ'.

65

ἐλθεῖν μεθ ̓ ὁμάγυριν Βελλεροφόνταν

Ζηνός. τὸ δὲ πὰρ δίκαν

γλυκὺ πικροτάτα μένει τελευτά,

ἄμμι δ ̓, ὦ χρυσέα κόμᾳ θάλλων, πόρε, Λοξία, 50 τεαῖσιν ἁμίλλαισιν

εὐανθέα καὶ Πυθόϊ στέφανον.

licence, τὸ πὰρ δίκαν γλυκύ, will be punished in good time.

44. παπταίνει.] Cf. Ol. 1. 114, Isth. VII. 13.

βραχύς. ] . Το puny to, cf. Nem. x. 19 for construction, and for sentiment Pyth. x. 27, ὁ χάλκεος οὐρα νὸς οὔ ποτ ̓ ἀμβατὸς αὐτοῖς.

ὅ τοι.] mss. ὅτι (so Böckh, " quando quidem"). Schol. ỏ yàp dý.

45. Medic. MSS. ἐθέλοντεσ οὐρα νοὺσ σταθμούσ.

47. Ζηνός.] For order cf. O.

70

and P. p. xxxvi, Isth. iv. 19, 20, 43, 44, v. 28, 30, ib. 39, 40, vii. 28, 29, ib. 49, 50.

49. χρυσέᾳ.] Lit. “ with luxuriant golden hair." The Pythian games fell about four months after the first Isthmian games in an Olympiad.

51. εὐανθέα.] Cf. supra, v. 34. καί.] ‘Even.

Πυθόϊ.] So Choeroboskos Bekker, Anec., Tom. III. p. 1202). Perhaps aidóï should be read II. x. 238.

ISTHMIA VII. [ VIII.]

ON THE VICTORY OF KLEANDROS OF AEGINA IN
THE PANKRATION.

INTRODUCTION.

KLEANDROS, Son of Telesarchos of Aegina, had been victorious as a pankratiast at Nemea and at the Isthmos. There is much difficulty in determining the date. Mezger would place it between the battles of Salamis and Plataea, but the ode is clearly Isthmian, and as Salamis was fought after the Isthmian games of B.C. 480, Ol. 74. 4, I do not see that this is possible. Most authorities give the Nemean games next after the battle of Plataea, which would be in the year B.C. 477 according to Unger, according to Böckh in the supposed 'Winter Nemea,' six months after the battle and siege of Thebes. The first Isthmia of Ol. 75 fell in April B. c. 478 (not long after the date of the supposed winter Nemea), when Melissos of Thebes was victor in the pankration. I infer that the ode was composed for the Isthmian festival of B. C. 478, Kleandros' victory having been gained at one of the three consecutive Isthmian festivals immediately preceding the Battle of Salamis (April, B.C. 484, 482, 480), Phylakidas being the successful pankratiast on the other two of these three occasions (cf. Isth. v. Introd.). As this ode was a commission for the celebration at a fixed date of a victory gained two or more years before, it was probably composed before Isth. III, i.e. before April, B. C. 478, as might be gathered from the less cheerful tone of Isth. vii. compared with Isth. III.

The vocabulary, which presents an unusual proportion of exclusively epic words, and the somewhat tame effect produced by frequent demonstrative pronouns at the beginnings of clauses bear evidence to the painful effort made by the poet in rousing himself

from his troubles to compose a triumphal strain. The ode was recited in or before the πpólυpov of Telesarchos' house. The rhythm is Acolo-Lydian.

ANALYSIS.

vv.

1-13. The poet rouses himself and the chorus from grief, of which the worst is over, to requite Kleandros for his victory with an ode of triumph.

13, 14.

14, 15.

15, 16.

It is always best to attend to the immediate future.
Fate is treacherous and makes the current of life turn
and shift.

But if liberty remain even such troubles as those of
Thebes admit of healing.

It is a manly duty to cherish bright hopes, and it is
a duty for a Theban born and bred to offer a choice
song to Aegina.

17-23. Because she and Thêbâ are sisters, beloved of Zeus, who made the latter queen of Thebes, while the former bore to him Aeakos,

23, 24. He settled disputes even for immortals.

24, 25. His descendants are distinguished for bravery and wisdom.

26-47. [Myth] Consequently when Zeus and Poseidon were rivals with respect to Thetis, who was destined to bear a son mightier than his sire, Themis persuaded them to agree to her marriage with Peleus.

47, 48.

Of Achilles' youthful prowess accordingly poets have sung.

49-58. The exploits and glorious death of Achilles are men

tioned.

59, 60. By mourning for Achilles the immortals showed their approval of celebrating worthy men in song after their death.

61.

61-63.

This is right now also,

And the car of the Muse hastens on to raise a memorial of song in honour of Nikokles.

63, 64. Honour him for his Isthmian victory in the boxing

match;

64, 65. Since he had already defeated his neighbours.

65. His cousin Kleandros does him credit.

65-67. Let his compeers weave wreaths of myrtle in honour of

67, 68.

Kleandros;

Since he has won at Megusa and Epidauros.

69, 70. He has made it easy for a worthy man to praise him, by winning distinctions in his youth.

Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε λύτρον

εὔδοξον, ὦ νέοι, καμάτων

Στρ. α'.

πατρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ πρόθυρον ἰὼν ἀνεγειρέτω

κῶμον, Ἰσθμιάδος τε νίκας ἄποινα, καὶ Νεμέα

1. Ts.] The indefinite pronoun with the active is often found in Greek where we should use a passive, while in other cases it occasionally refers to a definite person or persons, sometimes with deliberate vagueness, sometimes with solemn mysteriousness, sometimes with sinister or pathetic effect. Cf. Nem. VIII. 50, where it means the poet, while here it means the chorus, & véoɩ, v. 2, also being addressed to the chorus. Matthiae, §§ 487, 511, quotes Soph. Ai. 245, ὥρα τιν' (us) ἤδη κάρα καλύμμασι κρυψάμενον ποδοῖν κλοπὰν ἀρέσθαι, ib. 1138, τοῦτ ̓ εἰς ἀνίαν τοῦπος ἔρXeTaí TIVI (thee). Aristoph. Ran. 552, 554. Cookesley's 'every one' (Dissen omnes) is not wrong, as an explanation, if we limit it to ' of you, the chorus,' as infra v. 65, dλiкwv Tis' every one of his equals in age;' in Пl. xvII. 227, it means 'every one of you my allies.' Professor Seymour, for """ some one,' 'many a one,' compares Il. II. 382, where however μέν τις...δέ τις seem to mean 'some of you, others of you' (Dissen refers to this place to support Pron. Tis usitatum in hortationibus ubi omnes intelliguntur'). Cookesley (after Dissen) cites for every one' Herod. VIII.

5

109, where Matthiae's alternative let the houses be rebuilt' is better, for Themistokles cannot have meant literally every one' to build and sow. He also cites Il. xxi. 126, where many a one,' not every one,' is meant. In rendering into English, our own indefinite pronouns should generally be used in such cases, as our idiom somewhat resembles the Greek.

aλikia Te.] Generally taken as a hendiadys (cf. Hor. Od. III. 4. 43. Mezger's three quotations from Pindar, inf. vv. 46, 55, Nem. VIII. 46, are quite irrelevant); but from v. 67, I infer that the poet bids the chorus raise the kômos-song for Kleandros and his youthful companions in the kômos (cf. Pyth. 11. 74).

λύτρον καμάτων.] Cf. Pyth. v. 99, τὸ καλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν μέλος χάριεν, Ο1. νιι. 77, τόθι λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς γλυκύ, Isth. iv. 25, ἀντὶ πόνων.

3. παρὰ πρόθυρον.] Cf. Nem.

I. 19.

4. ἄποινα.] Accusative of general agreement, cf. Isth. III. 7, infra v. 63.

Neuéa.] Dative for locative, cf. Nem. x. 35, Isth. iv. 18.

« AnteriorContinuar »