Imagens das páginas
PDF
ePub

266 see B p. 477.

Io. Siceliota, Rhet. Gr. vi. p. 395, πέντε τάξεις γλυκύτητος ἐννοιῶν, ἐν αἷς κατὰ Πίνδαρον οἷς χαίρει τις, τούτοις καὶ τιμώμενος ἥδεται.

[blocks in formation]

Liban. Epist. XXXIV., ὁ μὲν Πίνδαρός πού φησι μήλων τε χρυσῶν εἶναι φύλαξ, τὰ δὲ εἶναι Μουσῶν, καὶ τούτων ἄλλοτε ἄλλοις νέμειν.

274. [234.]= B* 289.

Stob. Flor. cxi. 12, Πίνδαρος εἶπε τὰς ἐλπίδας εἶναι ἐγρη γορότων ἐνύπνια.

EPIGRAMΜΑ.

Χαῖρε δὶς ἡβήσας καὶ δὶς τάφου ἀντιβολήσας,
Ἡσίοδ ̓, ἀνθρώποις μέτρον ἔχων σοφίης.
Proklos, Hes. p. 7 (Gaisford).

LIST OF WORDS AND PHRASES ATTRIBUTED TO PINDAR IN FRAGMENTS NOT GIVEN.

[blocks in formation]

GREEK INDEX.

aBoari, meaning, N. viii. 9
ἁβρὰ πάσχω, F. 1 A. 1
άyáleos, etymol. N. vi. 35
ayeur, fem. I. vii. 20
ἀγλαΐα, ἀγλαὸς, of victories in

games, O. ix. 99, xiii. 14, xiv. 6;
P. vi. 46, x. 28; N. i. 13, iii. 69,
ix. 31, xi. 20; I. ii. 18
dylata, 'fame' or 'song,' N. i. 13
ἀγλαόκαρπος, Ν. iii. 56

dowv, peculiar use of aor. part. O.
vii. 17; N. viii. 38 (? gnômic)
ἀέλιος = ἥλιος, O. i. 5
ἀελλοπόδων ἵππων, Ν. i. 6
deros, fastigium, O. xiii. 21

a for e in Mss. P. iv. 233, óλeɩ, v. e
alavis, P. i. 83; I. i. 49, iii. 2
aidoios, meaning, I. ii. 37

aidws, O. vii. 44; N. ix. 33 (aidŵ
for aleì, O. xiii. 115)
alonp, fem. O. i. 6

alevoow, intrans. O. vii. 95; P. i.
87, iv. 83; 0. xi. 73
alow, O. i. 1

aimus, 'sheer' (metaph.), O. xi. 42;
F. 213. 2. (Cf. áπóтоμos, Soph.
Oed. R. 877; Eur. Alc. 118)
aloa, 'assignment,' 'direction,'
standard,' 'career,' O. ix. 42;

[ocr errors]

N. iii. 16, vi. 13, 49; I. i. 34; F.
1, 108

αἰχμὰ for ἀκμὰ in mss. Ν. v. 54, x.
60; I. iii. 69

aixun, etymol. I. i. 24

alov, 'fate,' N. ii. 8; I. iii. 18, vii.
14

fem. P. iv. 186; N. ix. 44
άκμà, N. iii. 39; I. iii. 69

ἀκούω, ‘feel, N. ii. 14—ὑπακουέμεν,
'be at the mercy of' (Prof.
Colvin), O. iii. 24

ἀκρόθινα, O. ii. 4

ἄκρον, 'first prize' (?), P. xi. 55;
N. i. 11, vi. 24

akpos, of time, P. xi. 10
ἀκρωτήριον, Ο. xiii. 21
ἀλαθείας ὁδὸς, I. ii. 10

¿λà, resumptive, O. iv. 6, vi. 22,
viii. 9; N. ix. 8, xi. 9

ἀλλὰ γὰρ, Ο. vi. 53; I. iii. 34, vi. 16
aλoos, etymol. I. ii. 28
άuaιuáкeтos, etymol. P. i. 14
ἁμαξιτὸν, adj. Ν. vi. 56
åμaupos, etymol. I. iii. 66
ἄμπνευμα, Ν. i. 1

ȧupl, with acc. O. xi. 77; P. ii. 15,
viii. 69; N. i. 54; I. vi. 9

with dat. O. ix. 13; P. ii. 62,
v. 111; N. i. 29, ii. 17 (cf. Eur.
El. 945, ἃ δ ̓ ἐς γυναῖκας), vi. 14,
vii. 80; I. iv. 55
ἀμφιβάλλω, Ο. i. 8

άupóтeρа, 'good and bad,' P. i. 88—
cf. Thuk. II. 11, 10 (Postgate)
av, omitted significantly, O. ii. 16
(?), iii. 45, ix. 80, x. 21; P. iv.
118, x. 21; I. vii. 35

om. with os and subj. I. i. 50
repeated, N. ix. 35

with future, N. vii. 68; I. v. 59
with fut. inf. O. i. 109

avà, in composition with noun, O.
vii. 61

ávaßáλλouai, 'begin,' P. i. 4; N. vii.
77, x. 33

'put off,' O. i. 80; N. ix. 28
ávéxw, N. vii. 89

ávnp, land-warrior,' O. vi. 10
ávτéxoμa, meaning of, N. i. 33
ἀντιτυχών, Ν. vii. 42
ἀντίφθογγος, F. 102. 3
ἀπάρχω, Ν. iv. 46

äras, 'in every case,' O. ix. 100;
N. v. 16

ἀπείρατος for -αστος, O. vi. 54
ἀπὸ γλώσσας, Ο. vi. 13; P. iii. 2
ároμvvw, deiero, N. vii. 70

άπожνéш, 'make to breathe forth,'
N. i. 47

apapev, N. iii. 64, v. 44
άperàv, distinction' (?), O. vii. 89;
N. iii. 42, x. 2
aphyw, etymol. P. ii. 63
apisnλos, etymol. O. ii. 55
ápiluòs, counting,' N. ii. 23

'right number' (of years), F.
104.2

AppηKTOV, stalwart,' I. v. 47
ἀρχαὶ βέβληνται, with gen. κατὰ
σύνεσιν (?), Ν. i. 8

-as -avros, fem. I. v. 73
ἄστρον, “ sun, O. i. 6

άTEλns, ineffectual,' N. iii. 42
avára, etymol. P. ii. 28
avyájoμai, meaning, N. x. 61
αὔλειαι θύραι, Ν. i. 19

-aup- in άravρáw, &c. P. iii. 36
avròs, 'exact,' of space and time,
N. v. 1

auxéw, etymol. O. iii. 1
'Aopodira, etymol. P. ix. 9

awros, metaphor to the superlative,
O. ii. 7, iii. 4, v. 1, ix. 19; P. iv.
131;
N. ii. 9, iii. 29, viii. 9; I. i.
51, v. 4, vi. 18

B and μ confused in мss. O. i. 58,
ix. 8; P. iv. 84 (Eur. Bacch. 25,
678)

βαθύζωνον, Ο. iii. 35

Balus, O. vii. 53; P. i. 66

O. xii. 12, xiii. 62

βασιλέα = βασίλεια, Ν. i. 39
Bélos, 'pang,' N. i. 48

Biales, unnaturally,' F. 100. 6

Bios, Bioros, alwv, 'life after death,'
O. i. 59

Bios, Bloros, confused in мss. I. iii.
23, vii. 15

Blámтew, etymol. P. ix. 94
Βοιωτίαν ΰν, Ο. vi. 90 ; F. 60

y dropped after 1, O. iii. 4
γὰρ ὤν, I. ii. 12

yap, after voc. O. iv. 1

ye, N. iv. 4

ye μav, O. xiii. 104; P. i. 17, 50;
N. viii. 50; I. iii. 18.

ye μèv, O. xii. 5; P. iv. 50; N. iii.
83, x. 33

γε πρὶν, Ν. iv. 28—πρίν γε, Ο. xiii.
65

yépas, with v. l. μépos, O. vii. 68
yiyvoμai, in aor. 'prove oneself to
be,' O. xiii. 26; P. ii. 72; N. iii.
71; I. vii. 25

λ-, vowel short before, O. xiii. 100
γλάξεις, F. 75

yλépapov, etymol. P. i. 8
γλυκερώτερος, fem. F. 129
Ypápw, 'enter name,' N. vi. 7
yvîov, 'body,' N. vii. 73, ix. 24; F.
99. 15

Aaván, etymol. N. x. 4

dè accordingly,' I. iii. 90, vi. 23
after vocative, O. vi. 103
= ἀλλὰ, N. xi. 48
'also,' I. i. 58

'for,' N. i. 11, ii. 10, x. 35; I. i.
49, iii. 13, 29; F. 99.9

dédoρке, O. i. 94 (v. perfect)
dékoμaι, with dat., O. xiii. 29; P. iv.
23, xii. 5; I. v. 4

deλpis, P. ii. 51; N. vi. 66; F. 1. 6,
219

deûpo, O. viii. 51

δὴ = ἤδη, N. viii. 51

dià, in composition, N. v. 3
diaπрúσios, etymol. N. iv. 51
didaκтal ȧpeтai, P's depreciation of,
O. ii. 86, ix. 100, xi. 20; N. iii. 41
dido, Doric imper. O. vi. 104, vii. 89
dilupauẞos, etymol. F. 57 A.
Sika, 'quarrel,' N. ix. 15

dikn, etymol. P. i. 50

Aíkn, dist. from Oéμis, O. viii. 21
Alòs odos, milky way,' O. ii. 70;
F. 7. 3

Διὸς Κόρινθος, N. vii. 105

δόμον, δόμους, understood with prep.
and gen., I. ii. 34
Spakels, P. ii. 20; N. vii. 3
δρεπ-, Ρ. i. 49

Spérw, act. for mid. O. i. 13

e for a in Mss. N. x. 72, v. ai
ἐγκονητὶ, Ν. iii. 36

¿y, in transition, N. i. 33; I. i.
14, v. 16

ἐθέλω θέλω, Ν. x. 84

'am wont,' N. xi. 40
μέλλω (?), N. vii. 90

ei, concessive, O. viii. 54

with subjunctive, P. iv. 266,
274; N. vii. 11, 16, ix. 46; I. iii.
59, iv. 13

ein, with acc. O. i. 115; P. ii. 96;
N. vii. 25 (v); I. i. 64, v. 7

without pron. P. i. 29, ii. 83; I.
v. 7; F. 104. 1

with dat. N. iv. 9

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

'Eleiovia, etymol. N. vii. 1
Xeλigw, etymol. P. i. 4

Xev, diff. senses, O. i. 88 (cf. кра-
τέω)

¿λπìs, ‘expectation' merely, N. i.
32, xi. 22

EXTоμa, 'believe,' N. vii. 20; F.
39. 1

Eußolov, headland,' O. vii, 19
ἔμπα, Ν. iv. 36

év, according to,' P. i. 62, iv. 59;
N. x. 28; I. ii. 38

after verb, signifying 'be de-
lighted' (?), O. i. 15 (cf. xaípw ëv
τινι)

èv, adverbial (èv dè), F. 57 B
èvès, P. ii. 11, 86, v. 36; F. 53. 1,
85. 2, 96

-

'in dependence on,' N. vii. 90,
x. 30

'near,' O. vi. 16; P. iv. 16, 20,
viii. 39, 47; N. x. 8; I. ii. 18

'with,' N. xi. 9, 17, and so with
musical instruments, O. iv. 19,
vii. 12; N. iii. 79

with substantive = adverb, O.
ii. 16, 63, vi. 12, vii. 69, xiv. 15
with titles of contests, P. xi. 46;
I. i. 25

évès, 'à propos of,' 'in the sphere
of,' O. vi. 7, xiii. 40, 51; N. i. 34,
iii. 32; I. i. 18, 34, 57, iv. 53
ἐν ἀμείβοντι, Ν. xi. 42

ἐν δίκα, O. ii. 16, vi. 12

ev σxep, N. i. 69, xi. 39; I. v. 22
'Evvooídas, etymol. P. iv. 33
¿çaркеiv, suffice,' N. i. 32
ἔξοχα, Ο. i. 1

ératσow, meaning, I. iii. 24
ἐπαΐω, Γ. 53. 14 (cf. ἀκούω)
ἐπᾶλτο, Ν. vi. 52

éπel, 'for else,' O. ix. 29
éπi, of reciprocity, O. iii. 40; P. ii.
24

èrißda, etymol. P. iv. 140
ἐπινέμομαι, Ο. ix. 6

ἐποίχομαι, Ο. iii. 40; P. ii. 24
Eπоμα, with acc. N. x. 37

Toyaтo, lived to see,' or 'was re-
warded by the sight of,' F. 65. 6
Eπwvúμos, with gen. O. xi. 78; P. i.
30

Epavos, O. i. 38; P. v. 72

Epya, 'crowns,' O. xiii. 38
epyov, contest,' O. ix. 85; I. iii. 86
ἔρημος, Ο. i. 6

Epxoμal, with accus. P. iv. 52, 134;
I. iii. 72

És Tò Tàν, O. ii. 85, Add. to vol. 1.
(Pindar uses the Hom. äπăv, P. ii.

49)

[ocr errors]

ÉσTéσ0αι, O. viii. 11, ix. 83; I. v. 17
σxatos, in good sense,' O. i. 113;
N. x. 32; I. iii. 29

Tepos, euphemistic, P. iii. 34; N.
viii. 3

Týτuμos, etymol. O. ii. 55
Eтuμos, etymol. O. ii. 55
ETUμúraтos, double superlative, O.
ii. 55

ev Táoxe, with gen. N. i. 32
evvà, 'union,' O. vii. 6, ix. 44; N.
v. 31; I. vii. 30

etymol. I. vii. 30

eupeîv, act. for med. O. vii. 89; P.
ii. 64

εὐρυσθενὴς, Ν. ν. 4
εὐρύχορος, O. vii. 18
EUTE, etymol. O. iii. 28

EUTUXéw -la, meaning in P., N. i. 10
Euppoσúva, 'good cheer,' P. iv. 129;
N. iv. 1; I. iii. 10

« AnteriorContinuar »