Imagens das páginas
PDF
ePub

καὶ πέραν πόντοιο πάλλοντ ̓ αἰετοί. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ ̓ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός, ἐν δὲ μέσαις

40

φόρμιγγ ̓ Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ

διώκων

'Αντ. β'.

25 ἡγεῖτο παντοίων νόμων· αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν

45

Πηλέα θ', ὥς τέ νιν ἁβρὰ Κρηθεὶς Ιππολύτα δόλῳ

πεδᾶσαι

ἤθελε ξυνανα Μαγνήτων σκοπὸν

πείσαισ ̓ ἀκοίταν ποικίλοις βουλεύμασιν,

on their performances, or else merely the boundary of the space which under ordinary circumstances was sufficient for the particular exercise. The Schol. on this passage of Pindar says ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν πεντάθλων· ἐκείνων γὰρ κατὰ τὸν ἀγῶνα πηδώντων ὑποσκάπτεται βόθρος, ἑκάστου τὸ ἅλμα δεικνύς. It is not correct to make a distinction between this βόθρος and σκάμμα. The Schol. seems wrong in saying δεικνύς.

ἐλαφρόν.] Metri causa. mss. έλαφράν.

ὁρμάν.] ‘A spring.

21. πάλλοντα.] 'Shoot.' The context shows that the poet is thinking of a spring. The swift straight flight of the eagle may well be described as if it were the result of one impulse, like the flight of a stone or a javelin. Note that our fly, Ger. fliegen, and our spring are expansions with g for earlier k or gh (cf. σπέρχω) of the SPAR, SPAL, Curtius, Grundz. No. 389.

22. δέ.] Introduces the subjects just announced, beginning with ὄλβος.

καὶ κείνοις.] So Böckh. mss. και κείνοις ἀείδει Π., cf. Ol. xΙ. 41, Pyth.

50

III. 55, also τώνδ' ἐκείνων τε (Mss.), ΟΙ. νι. 102. In Ol. II. 99 καὶ κεῖνος ought to be read from the old мss. The only case in Pindar where the form έκειν- occurs without crasis of καὶ or elision of e before it is in a corrupt fragment, No. 114 [102], from Clemens Alex. To them too,' as well as to Kadmos; cf. Pyth. III. 89, 90. Mr Sandys on Eur. Bacch. 877-881 quotes Theognis, v. 75, Μοῖσαι καὶ Χάριτες κοῦραι Διός, αἵ ποτε Κάδμου | ἐς γάμον ἐλθοῦσαι, και λὸν ἀείσατ ̓ ἔπος. | ὅττι καλὸν φίλον ἐστὶ, τὸ δ ̓ οὐ καλὸν οὐ φίλον ἐστί, and Plato, Lysis, p. 216 c, κινδυνεύει κατὰ τὴν παλαιὰν παροιμίαν τὸ καλὸν φίλον εἶναι. This saying might well be introduced into the account of Pêleus' honourable repulse of Hippolyte.

24. Cf. Pyth. Ι. 1.

25. Διὸς ἀρχ.] Cf. Nem. II. 3. 27. ξυνάνα.] For ξυνάονα; cf. Pyth. III. 48. Having beguiled by cunningly devised tales her husband, the king of the Magnêtes, to be her accomplice,' not 'his friend. Cf. Aesch. P. V. 559, ἕδνοις ἄγαγες Ησιόναν | πιθὼν δάμαρτα κοινόλεκτρον. For σκοπὸν cf. Οl. 1. 54, νι. 59, Pyth. III. 27.

ψεύσταν δὲ ποιητὸν συνέπαξε λόγον,

30 ὡς ἄρα νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις ̓Ακάστου 55

'ETT. B'.

εὐνᾶς τὸ δ ̓ ἐναντίον ἔσκεν πολλὰ γάρ μιν παντὶ

θυμῷ

παρφαμένα λιτάνευεν. τοῦ δ ̓ * ἄρ ̓ * ὀργὴν κνίζον αἰπεινοὶ λόγοι

εὐθὺς δ ̓ ἀπανάνατο νύμφαν, ξεινίου πατρὸς χόλον 6ο δείσαις· ὁ δ ̓ ἐφράσθη κατένευσέν τέ οἱ ὀρσινεφὴς ἐξ οὐρανοῦ

35 Ζεὺς ἀθανάτων βασιλεύς, ὥστ ̓ ἐν τάχει

ποντιᾶν χρυσαλακάτων τινὰ Νηρείδων πράξειν ἄκοιτιν,

65

Στρ. γ'.

γαμβρὸν Ποσειδάωνα πείσαις, ὃς Αἰγᾶθεν ποτὶ κλειτὰν θαμὰ νίσεται Ἰσθμὸν Δωρίαν

[blocks in formation]

σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν

70

35. ὥστ ̓.] Cf. Thuk. VIII. 86, ἐπαγγελλόμενοι ὥστε βοηθεῖν, Madv. § 143. Render, to the effect that.'

36. πράξειν.] That he (Pêleus) would be requited with.' Cf. Pyth. II. 40. Of course πείσαιs refers back to Zeus. Cf. Isth. VII. 27 for the myth.

37. γαμβρόν.] As husband of Amphitritê Poseidon was connected by marriage with the Nêreids. Αἰγᾶθεν.] Probably the Achaean Aegae, cf. II. VIII. 203.

38. εὔφρονες ἱλαι.] throngs. Cf. Nem. iv. 1.

'Festive

Dissen thinks Poseidon and the Isthmos are mentioned because Phylakidas was preparing to compete at the Isthmian games. For μιν ...θεὸν cf. Od. vi. 48, ἥ μιν ἔγειρεν Ναυσικάαν εὔπεπλον.

καὶ σθένει γυίων ἐρίζοντι θρασεῖ.

75

40 πότμος δὲ κρίνει συγγενὴς ἔργων περὶ πάντων. τὺ δὲ Αἰγίνᾳ θεοῦ, Εὐθύμενες, Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πιτνῶν ποικίλων ἔψαυσας ὕμνων. Αντ. γ'.

ἤτοι μεταΐξαντα καὶ νῦν τεὸν μάτρω σ ̓ ἀγάλλει κεῖνος, ὁμόσπορον ἔθνος, Πυθέα.

80

ὁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ ̓ ἐπιχώριος, ὃν φίλησ ̓ Απόλλων

45 ἅλικας δ ̓ ἐλθόντας οἴκοι τ ̓ ἐκράτει

Νίσου τ ̓ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ. χαίρω δ ̓ ὅτι

ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα πόλις.

85

[blocks in formation]

50 εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὥστ ̓ ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει· δίδοι φωνάν, ἀνὰ δ ̓ ἱστία τεῖνον πρὸς ζυγὸν καρχασίου,

39. Especially in the pankration.

40. πότμος συγγενής.] Cf. Isth. 1. 40, Pyth. v. 16. · The destiny

that attends a man's race.'

41. Cookesley points out the exception to Monk's rule that eos is not fem. with a proper name added, and compares Soph. Αnt. 800, θεὸς *Αφροδίτα.

42. Cf. Isth. II. 26.

43. Mss. read ή. μ. κ. ν. τεὸς μάθ τρως ἀγάλλει κείνου ὁ. ἔ. Πυθέας. “Verily, as thou followest eagerly thy mother's brother, he, thy bloodrelation, sheds glory on thee.' Böckh read—, Πυθέα, in other respects following uss. Cf. Nem. VI. 15.

44. ἄραρεν.] Cf. Nem. III. 64. Note the periphrasis for the Aeginêtan month Delphinios, April

or May, when the Aeginêtan Delphinia or Hydrophoria and perhaps the Pythia at Megara were celebrated.

48. σὺν τύχα.] Cf. Nem. iv. 7. Menandros' aid was somehow secured by public effort.

50. Themistios was Euthymenes' father, the victor's maternal grandfather, according to the best explanations.

μηκ. ῥίγει.] Wax warm in his praise. Dissen cites frigeo Cic. Ad fam. xi. 13, Verr. IV. 25.

δίδοι.] For this imper., cf. Ο. and P. p. xl.; for the phrase cf. Eur. Iph. in Τ. 1161, δίδωμ ̓ ἔπος τόδε.

51. 'Set thy sails full.' For the metaphor cf. Pyth. Ι. 91, ἐξίει δ' ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ ἱστίον ἀνεμόεν. Dissen cites Plato, Protag. p. 338A.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

NEMEA VI.

ON THE VICTORY OF ALKIMIDAS OF AEGINA IN THE BOYS' WRESTLING MATCH.

INTRODUCTION.

ALKIMIDAS, son of Theôn, one of the clan of the Bassidae (v. 32), was trained by Melêsias of Athens, and therefore probably won before Ol. 80. 3, B.C. 458, about the same period as the victory celebrated in Ol. VIII., gained by another pupil of Melêsias. The poet appears to have been engaged by the clan or Melêsias rather than by the victor himself. According to K. A. Müller the Bassidae were Hêrakleids. That the poet composed the ode at Aegina has been inferred from távde vâσov (v. 48); but this is not conclusive, cf. Pyth. IX. 91, Ol. VIII. 25.

vv.

ANALYSIS.

1-7. Men and gods are of common origin but have diverse powers, yet men, for all their ignorance of the future, are a little like immortals.

8-11. The victor's family illustrates this. For its powers are shown in alternate generations.

11-25. Celebration of the success of the victor and his ancestors. 25-27. No other family has won more boxing matches. 27-29. The poet's high praises are true and proper. 29, 30. He invokes the Muse to glorify the victor.

30, 31. Bards and chroniclers revive the memory of great deeds. 32-46. Such as those of the Bassidae which the poet enumerates. 47-56. Praise of older Aeakidae, especially of Achilles.

« AnteriorContinuar »