Imagens das páginas
PDF
ePub

φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων

̓Αντ. γ'.

75

οἴκοθεν· ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ·

κόρον δ ̓ ἔχει

καὶ μέλι καὶ τὰ τερπνανθές ̓Αφροδίσια.

φυᾷ δ ̓ ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν λαχόντες,

55 ὁ μὲν τά, τὰ δ ̓ ἄλλοι· τυχεῖν δ ̓ ἕν ̓ ἀδύνατον
εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον· οὐκ ἔχω
εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον
ὤρεξε. Θεαρίων, τὶν δ ̓ ἐοικότα καιρὸν ὄλβου

themes derived from their home.'
For the genitive ἐκγόνων cf. Madv.
§ 53, Rem. Aegina and Zeus were
parents of Aeakos. Cf. Nem. VIII. 6.

The meaning of κυρίαν is the key to the interpretation of this very difficult sentence. It is variously given as ' own peculiar,' 'legitimate,' Germ. 'echt,' 'rightful,' all which renderings appear strained. I prefer to explain of regulation width,' i. e. a regular temple-road with the Delphic gauge of 5 ft. 4in., ef. Curt. Hist. of Greece, Ward's Transl. Vol. II. p. 36; in short ὁδ. κυρ. = ὁδὸν ἁμαξιτόν, Nem. vi. 56.

For the metaphor cf. also O1. Ι. 110, ἐπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν λόγων, ΟΙ. Ιx. 47, ἔγειρ ̓ ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν, Nem. νι. 47-49, Aesch. Ag. 1154, πόθεν ὅρους ἔχεις θεσπεσίας ὁδοῦ κακορρήμονας, where Paley (1123) quotes λογίων ὁδόν, Ar. Equit. 1015, θεσφάτων ὁδόν, Eur. Phoen. 911. Aristophanes, Pax, 733, ἣν εἴχομεν ὁδὸν λόγων εἴπωμεν, seems to have had this passage of Pindar in mind. For oἴκ. cf. Ol. III. 44. 52. ἀλλὰ γάρ.] But enough! for.'

[ocr errors]
[blocks in formation]

80

85

found an easier solution by reading τερπνανθέα. The Vatican Mss. support this by giving τερπνἄνθε' and τερπν ̓ ἄνθε', thus not accenting τερπν-. The proposed compound would not sourd harsh to ears that could stand ἀμπνύνθη. For the metaphor cf. Pyth. ix. 110. It may be doubted whether roses per se would induce appreciable satiety. The verse sums up the indulgence of the appetites, μέλι representing generally the gratification of taste. The Schol. quotes Il. xΙΙΙ. 636, πάντων μὲν κόρος ἐστὶ, καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος | μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο.

54. For sentiment cf. v. 5, 6. The natural constitution, φνά, is regarded as the means by which variation is produced, fate as the cause; hence the aorist λάχοντες.

55. τά.] For the neuter pronoun referring to βιοτάν cf. the relative ολα, Οl. Ι. 16.

τυχεῖν.] Cf. supra, v. 11.

56. ἀνελόμενον.] Gerundive, ‘by winning, cf. Nem. III. 16.

57. τέλος.] Consummation. ἔμπεδον.] Extension of the predicate. For sentiment cf. Pyth. III. 105, VII. 20.

[ocr errors]

58. καιρόν.] ‘Measure, proportion. Cf. Pyth. Ι. 57, ὧν ἔραται καιρὸν διδούς (θεός).

Επ. γ'.

δίδωσι, τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ 60 σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν. ξεῖνός εἰμι σκοτεινὸν ἀπέχων ψόγον, ὕδατος ὦτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ ̓ ἄγων

90

κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω· ποτίφορος δ ̓ ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτος.

Στρ. δ'. ἐὼν δ ̓ ἐγγὺς ̓Αχαιὸς οὐ μέμψεταί μ' ἀνὴρ 65 Ἰονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων· καὶ προξενίᾳ πέποιθ ̓· ἔν τε δαμόταις

59. τόλμαν.] Α character for courage,' cf. Eur. Ion 600, Iph. in T. 676, Thuk. I. 33, φέρουσα ἀρετήν, ΙΙΙ. 58, κακίαν ἀντιλαβών.

60. σύνεσιν.] Cf. Ol. II. 85, φωνάεντα συνετοῖσιν, of the poet's own sayings, which are here also in part at least referred to. This word introduces the poet's self-vindication. ἀποβλάπτει.] Doth not remove

by βλάβη ;' L. and S. render ruin utterly,' but to tell a man he is not an utter imbecile would be taken by many people for a serious reflection on their mental powers.

61. σκοτεινόν.] Causative, cf. Pyth. Iv. 81, Ol. 1. 26, VI. 76, xi. 4, Nem. VIII. 40. The syllable before σκ ought to be short, so Böckh proposed κοτεινὸν = κοτήεντα, Rauchenstein κρυφαῖον, Bergk κελαινόν, Hartung, εἰμ' ἀπέχων σκοτεϊνὸν ψ. Kayser cites Hes. W. and D. 589, πετραίη τε σκιή, but the colon seems to make Pindar's licence worse. The text is supported by Nem. iv. 40 and vv. 12, 13, supra.

62. Cf. Nem. I. 24, 25, λελογχε δὲ μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ καπνῷ φέρειν | ἀντίον. Here however as smoke is not mentioned, and as Poal is not the most appropriate word for water employed to quench fire (and as it occurs v. 12 with

95

σκότον υ. 13) the poet probably had in view the refreshing, revivifying influence of water.

63. ἐτήτυμον.] Cf. v. 23, 49. ποτίφορος.] Cf. Nem. III. 31. μισθός.] Cf. supra, v. 16.

64. ἐὼν δ' ἐγγύς.] It seems unlikely that hypothetical proximity would be placed in such a prominent position in verse and sentence. I take it that a Molossian (Achaean) was present with the poet in Aegina when this ode was recited, and render- Though he be near, an Achaean, a dweller above the Ionian sea, will not blame me.'

6

65. ὑπέρ.] Cf. Pyth. 1. 18. Cookesley rightly objects to Dissen's ad mare and explains ὑπὲρ="above, adding less correctly or beyond' in Strabo vii. p. 326,—ἀναμέμικται δὲ τούτοις τὰ Ἰλλυρικὰ ἔθνη τὰ πρὸς τῷ νοτίῳ μέρει τῆς ὀρεινῆς καὶ (i.e. [?]) τὰ ὑπὲρ τοῦ Ἰονίου κόλπου. So again ib. VII. p. 324,—ὑπερκεῖται δὲ τούτου μὲν τοῦ κόλπου (it was at least a mile off) Κίχυρος, ἡ πρότερον Ἔφυρα...ἐγγὺς δὲ τῆς Κιχύρου πολίχνιον Βουχαίτιον Κασσωπαίων, μια κρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάσσης ὄν (i.e. not so far above the sea as Kichyros), Don. thinks Pindar's phrase 'peculiarly applicable to Cichyrus,' but it was in Thesprôtia and reference

ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν, οὐχ ὑπερβαλών, βίαια πάντ ̓ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις, ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων ποτὶ χρόνος ἕρποι. μαθὼν δέ τις ἂν ἐρεῖ,

εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον ὄαρον ἐννέπων. 7ο Ευξενίδα πάτραθε Σώγενες, ἀπομνύω

100

μὴ τέρμα προβὰς ἄκονθ ̓ ὧτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι 105

to Nem. IV. 51-53 compared with the above-quoted passage of Strabo VII. p. 326, enables us to apply it to Dôdôna with which we know Pindar had friendly intercourse. Cf. Frag. 35 [29].

Kai Tрočeviα.] So мss. Edd. omit either kai or Tрo-; but, comparing ἄκουσον,υ, 2, ἐθέλοντι, υ. 10, σοφία δὲ κλ. υ. 23, ἀδόκητον, υ. 31, απέδωκεν· υ. 44, ἀνάπαυσις, υ. 52, ἀδίαντον, υ. 73, προπρεῶνα, v. 76, EXEL TE-ols v. 84, I think the syllabies answering to οἰκέων were equivalent to four short times, and that we therefore need not alter the мs. reading. For adjectival use of part. cf. Ñem. Iv. 29.

The poet's position as πpóčevos (of Dôdôna) would prevent him from disparaging Neoptolemos, while the fact that he was still πρόξενος showed that the Aeakids of Epeiros had not taken offence at the objectionable Paean.

Saμórals.] I think Aeginêtans are meant, others think Thebans.

66. λαμπρόν.] For idiom cf. Pyth. 11. 20, Nem. iv. 39, and for sentiment cf. Nem. x. 40. Our 'serenity' comes very close to the meaning of λαμπρόν.

οὐχ ὑπερβαλών.] of arrogance.'

'Unconscious

67. épúoais.] Metaphor from clearing a road by dragging aside obstacles. For the exact meaning of Biala cf. Nem. VIII. 34.

eppwv.] May the remainder of my days steal on amid kindliness.'

68. ποτὶ ἕρποι.] Cf. Nem, Iv. 43, and for the compound Pyth. 1. 57,

τὸν προσέρποντα χρόνον.

μαθών.] ‘If any one understand my meaning.' There is a reference to σύνεσιν, υ. 60.

ἂν ἐρεῖ.] For ἂν with fut. cf. Goodwin, § 37. 2, Ol. 1, 109, Isth. v. 59.

50,

Mr Holmes (Thesis, p. 17) resolved μαθὼν into εἰ μάθοι and combined av with the optative. (For av in protasis cf. Goodwin note 2 (a)); but this is nothing but taking av with the participle, as to the incorrectness of which process cf. Goodwin § 42, note 1. Hermann would read δ' ἂν ἐρεεῖ. 69. el.] Not hypothetical, but = πότερον after ἐρεῖ. The passage concerns the poet so intimately that I cannot think pxoua refers merely to the chorus. For Tàρ μéλos, 'untunefully,' cf. Ol. 1x. 38, καὶ τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρὸν μανίαισιν ὑποκρέκει· cf. also πλημμελῶ.

Váylov.] So Vatican мss. supported by Hêsychios. The poet recalls v. 69.

70. Evževida.] Vocative.

droμvów.] Lat. deiero, I make oath as defendant,' 'I deny on oath.'

71. τέρμα προβάς.] I explained this phrase on Pyth. 1. 44 without knowing that Mr Holmes (Feb. 23, 1867) had anticipated me, as also had Dr Pinder (Der Fünfkampf der Hellenen, Berlin, 1867), either following Mr Holmes or independently, It would seem that Pindar alludes to Sôgenes himself actually having discharged his spear in the pentathlon with his foot advanced be

̓Αντ. δ'.

θυὰν γλῶσσαν, ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον, αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ γυῖον

ἐμπεσεῖν.

εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν πλέον πεδέρχεται.

75 ἔα με· νικωντί γε χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθεὶς
ἀνέκραγον, οὐ τραχύς εἰμι καταθέμεν.
εἴρειν στεφάνους ἐλαφρόν· ἀναβάλεο Μοϊσά του
κολλᾷ χρυσὸν ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ ̓ ἁμα

yond the line which marked the beginning of the throw, and so having failed to gain the third victory was obliged to go on to the wrestling. Pindar often likens his verse to arrows and spears, cf. Ol. 1. 112, and esp. Pyth. Ι. 44, ἄνδρα δ' ἐγὼ κεῖνον | αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαι | μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ ̓ ὡσείτ ̓ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω παλαμᾷ δονέων, | μακρὰ δὲ ῥίψας ἀμευσάσθ ̓ ἀντίους.

ὄρσαι.] Refers to the past, cf. Ol. II. 92, 93 (Don.).

72. ὅς, κ.τ.λ.] • Which (if thrown successfully) is wont to dismiss the sturdy neck (hendiadys) from the wrestling unbathed in sweat before the limbs encounter the blazing sun.' Don. says 'As most of the public games of Greece were celebrated in the hottest season of the year, and as the pentathlum in particular was contested in the full blaze of the noonday sun (Pausan. vi. 24. § 1), when the heat was so oppressive that even the spectators could not endure it (see Aristot. Problem. 38, Elian. V. H. XIV. c. 18); we may fully understand this allusion to the wrestling match, coupled with the εἰ πόνος ἦν which follows. The aorist ἐξέπεμψεν is gnomic.

The Schol. explains προβὰς as= ὑπερβαλών, wrongly.

74. εἰ πόνος ἦν.] This proves that Sôgenes had wrestled, and

F. II.

ΙΙΟ

115

probably also been beaten in the foot race.

πλέον.] ‘More abundantly.

75. ea μe.] 'Let me alone,' i. e. 'Fear not.'

76. ἀνέκραγον.] Idiomatic aorist referring to the immediate past. See note on Ol. VIII. 54, ἀνέδραμον. The meaning of πέραν αερθείς is simply 'carried too far' with the usual metaphor of the flights of poetry. Cf. supra, v. 22, Nem. v. 21, Aristoph. Pax, 831.

τραχύς.] ‘Niggardly at paying my debt of praise.' Cf. Pyth. xi. 41. For infinitive cf. Madv. § 149.

Cf.

77. ἀναβάλει.] ‘Strike up. Pyth. 1. 4. The poet makes as it were a fresh beginning. This one word is addressed to the musicians. Hermann renders impone tibi, Dissen expecta, morare.

78. ἔν τε.] ‘And therewithal. On this passage the Schol. quotes Frag. 160 [170], ὑφαίνω δ ̓ ̓Αμυθαοντίδαις ποικίλον ἄνδημα. Cf. Nem. VIII. 15. This early allusion to elaborate goldsmith's work in which gold, ivory and white coral were blended is of great interest. For the Muse combines gold and therewithal white ivory and the lily blossom, having culled it from the dews of the sea. Pape takes λείριον here for an adjective=λειρὸς (Hesych. ἰσχνός—ὠχρός) = 'slender, pale.

6

καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ ̓ ἐέρσας.

8ο Διὸς δὲ μεμναμένος ἀμφὶ Νεμέα

πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει ἡσυχᾷ. βασιλῆα δὲ θεῶν πρέπει δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν ἡμέρᾳ

'Eπ. S'.

120

ὀπί· λέγοντι γὰρ Αἰακόν νιν ὑπὸ ματροδόκοις γοναῖς φυτεῦσαι,

85 ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ,

Στρ. ε'.

125

Ἡράκλεες, σέο δὲ προπρεῶνα μὲν ξεῖνον ἀδελφεόν τ'.

εἰ δὲ γεύεται

ἀνδρὸς ἀνήρ τι, φαϊμέν κε γείτον ̓ ἔμμεναι

νόῳ φιλήσαντ ̓ ἀτενέϊ γείτονι χάρμα πάντων 130 ἐπάξιον· εἰ δ ̓ αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι,

το ἐν τίν κ ̓ ἐθέλοι, Γίγαντας ὃς ἐδάμασας, εὐτυχῶς

80. ἀμφί.] ‘With regard to. Cf. Ol. Ix. 13, Pyth. 11. 62.

81. δόνει.] Dissen observes that the metaphor is from spear-throwing, comparing Pyth. I. 44. ἄκοντα παλαμᾷ δονέων: but cf. Pyth. x. 39, παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων | λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ' αὐλῶν δονέονται. For πολύφ. ὕμν. cf. Ol. I. 8.

82. ἡσυχᾷ.] Contrast this language with reference to an Aeolian ode sung to the lyre with that of Nem. III. (v. 67) which was sung to flutes.

83. δάπεδον.] So mss. Mezger restores the mistake γάπεδον, which does not scan. Perhaps here and v. 34 δάπεδον = terrace.

[ocr errors]

86. προπρεῶνα.] Connected with πραΰς, φίλος (?), Skt. V pri, enjoy, Zd. fri, 'love,' Goth. frijón, 'to love, frijonds, friend. For προef. πρόπας, προπάλαι, πρόκακος, πρόπονος, προπρηνής. Don.'s connection with πρηνής, πρηών, pronus, is invalidated by the absence of any

evidence of such metaphorical usage in Greek.

γεύεται.] Delibat. Cf. Isth. r. 21. There is an old variant δεύεται.

87. γείτον, κ.τ.λ.] Cf. Hes. W. and D. 344, πῆμα κακὸς γείτων, ὅσσον τ' ἀγαθὸς μέγ' ὄνειαρ. | ἔμμορέ τοι τιμῆς ὅστ ̓ ἔμμορε γείτονος ἐσθλοῦ. Alkman, Frag. 50 [60], μέγα γείτονι γείτων.

88. xápua.] 'Delight,' 'blessing,' as in Ol. II. 19.

89. ἀνέχοι.] Cf. Soph. Αiax, 212 and Prof. Jebb's note. 'Should be constant to neighbourly relations.' Mss. read ἂν ἔχοι. The text is due to Thiersch. Cookesley has an inapposite note on the omission of av with the optative. Holmes puts a full stop after ἀνέχοι, taking it with el for the simple expression of a wish,' like the Euripidean et μοι γένοιτο. I cannot think that a wish could be expressed here just before the wish v. 98.

90. ἐν τίν.] ‘Under thy protec

« AnteriorContinuar »