Imagens das páginas
PDF
ePub

το ἤθελον κείνου γε πείθεσθ ̓ ἀναξίαις ἑκόντες,

'Eπ. a'.

οἵ τε κρανααῖς ἐν ̓Αθάναισιν ἅρμοζον στρατόν, 20 οἵ τ ̓ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηϊάδαι.

ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων πόλιός θ' ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ ̓ ὑπὲρ τῶνδ ̓ ἅπτομαι φέρων

15 Λυδίαν μίτραν καναχηδὰ πεποικιλμέναν,

25

Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον άγαλμα.

σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρ

μονώτερος

Στρ. β'. ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ ποντίᾳ ἔν ποτε Κύπρῳ.

30

ἵσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν.

12. According to the myths the Pelopids of Sparta (Menelâos) were not contemporary with Aeakos, and it is therefore possible that Pindar refers to an unknown myth, but perhaps he was tempted into an anachronism by a wish to allude to recent overtures by Sparta for help against the Messênians, B.C. 364-362.

13-15. The crown won by Deinis was being dedicated with the poet's crown of song at the temple of Aeakos.

15. καναχηδά.] Cf. Pyth. x. 39, καναχαί αὐλῶν, Soph. Trach. 641, αὐλὸς οὐκ ἀναρσίαν ἱάχων καναχὰν ἐπάνεισιν. Ηesiod uses this adverb. For the metaphor cf. Frag. 160 [170], ὑφαίνω δ' ̓Αμυθαονίδαις ποικίλον ἄνδημα, quoted by the Schol. on Nem. VII. 78 (115). The μίτρα here and in Ol. ix. 84 means the whole crown, but was properly the twisted woollen fllet (εὔμαλλον μίτραν, Isth. IV. 62) by which the leaves or sprays of the wreath were kept together.

16. δισσῶν.] Refers both to Deinis and his father, as is proved by vv. 47, 48, ποδῶν εὐωνύμων δὶς δὴ δυοῖν 'the feet illustrious on two occasions of two (Chariadae).'

Νεμεαῖον ἄγαλμα.] ‘A celebration of Nemean victories in two footraces.'

17. σὺν θεῷ.] ‘By the aid of a god,' i. e. of Aeakos or of Zeus for Aeakos' sake. For φυτευθείς, cf. Pyth. iv. 69, φύτευθεν τιμαί. The comparative παρμονώτερος implies the sentiment of Pyth. III. 105, 106, ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται ἄπλετος εὖτ ̓ ἂν ἐπιβρίσαις ἕπηται. VII. 20. For the idea cf. Frag. 111 [29], εὐδαιμόνων | δραπέτας οὐκ ἔστιν ὄλβος. Render παρμον. 'maketh longer stays,' after Sir J. Suckling, 'Love with me hath made no stays [Mr Fanshawe].

18. ὅσπερ.] Ολβος is here personified, though not so in the preceding line. For Kinyras cf. Pyth. II. 15-17.

19. ἵσταμαι.] ‘I stay on tip-toe;" i.e. poising myself and taking

20 πολλὰ γὰρ πολλᾷ λέλεκται· νεαρὰ δ ̓ ἐξευρόντα δόμεν βασάνω

ἐς ἔλεγχον, ἅπας κίνδυνος· ὄψον δὲ λόγοι φθονε

ροῖσιν

ἅπτεται δ ̓ ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι δ ̓ οὐκ ἐρίζει.

35

̓Αντ. β'.

κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱόν, φασγάνῳ ἀμφικυλί

σαις.

ἦ τιν ̓ ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ ̓ ἄλκιμον, λάθα κατέχει

breath before the start, in the attitude of the cast of 'A girl starting for a foot race' in the Fitzwilliam Museum. The phrase κούφα βιβῶντα, 'with light tread,'' tripping lightly,' Ol. xiv. 15, is not quite the same. The body of the ode begins here, the first eighteen verses being dedicatory to Aeakos.

20. Many tales have several versions; but when one has discovered new points it is utterly hazardous to submit them to the touchstone for assay; for discussions are toothsome to the envious, and envy ever fastens on to the noble, but contends not against the mean. It did rend even the son of Telamon by forcing him on to his sword.'

cur

It would appear that Pindar invented himself (or gave rency to an Aeginetan version of) the detail of the myth of the κρίσις ὅπλων which attributed the defeat of Aias to unfair means, which version is adopted by Sophokles, Aiax, 1135, where Teukros says to Menelaos κλεπτὴς γὰρ αὐτοῦ ψηφοποιὸς εὑρέθης. In the earlier ode, Isth. III., in which the fate of Aias is mentioned, Odysseus' TéXva defeats the better man, but no underhanded proceedings in connection with the decision are suggested. In Nem. vII. the unfair

40

character of the voting is insinuated, and I am therefore disposed to date Nem. VIII. before Nem. VII. See on v. 12.

21. Móyou.] 'Discussion.' Dissen, Deliciae vero sunt verba quae dicant invitis quaerentibus quod reprehendant; Don., Cookesley, Paley, 'praise.' Markland goes too far in regarding Xóyou here and in Eur. Suppl. 565 as yoyo. It is rather 'criticism'; the neutral term getting a colour from the preceding clause.

=

For the extraction of p0óvos from plovepoîow cf. Nem. vII. 9, 10, which however is a simple case of a plural subject got out of a singular noun of multitude. Not very unlike is Nem. IV. 3, πόνων κεκριμένων...νιν (τὸν νικῶντα). For the sentiment cf. Soph. Aiax, 157, πρоs γὰρ τὸν ἔχονθ' ὁ φθόνος ἕρπει, Pyth. VII. 19, XI. 29, infra, v. 34.

23. ἀμφικυλίσαις.] Cf. Hom. Il. VIII. 86, κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ, 'transfixed by the bronze,' Soph. Αίαχ, 828, (με) πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει, 899, φασγάνῳ πεPITTUXns. The slang 'to get outside a glass of beer,' &c. is a similar idiomatic inversion.

24. Cf. Il. XIII. 824, Alav åμapτοεπὲς βουγάϊε, ποῖον ἔειπες.

KATEXEL.] 'Encompasses,' 'overwhelms.' Cf. Ol. vii. 10, Pyth. I. 96, Soph. Aiax, 415.

25 ἐν λυγρῷ νείκει· μέγιστον δ' αιόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέ

ταται.

κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις Ὀδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευ

σαν

χρυσέων δ ̓ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν.

ἢ μὲν ἀνόμοιά γε δᾴοισιν ἐν θερμῷ χροῒ
ἕλκεα ῥῆξαν πελεμιζόμενοι

45

Ἐπ. β'.

50

30 ὑπ ̓ ἀλεξιμβρότῳ λόγχα, τὰ μὲν ἀμφ' Αχιλεῖ νεοκτόνῳ, ἄλλων τε μόχθων παμφθόροισιν ἐν

ἡμέραις. ἐχθρὰ δ ̓ ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι, 55 αἱμύλων μύθων ὁμόφοιτος, δολοφραδής, κακοποιὸν όνειδος

ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ ̓ ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν.

Στρ. γ'. 35 εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ κελεύ

θοις

25. ἀντέταται.] “The greatest prize has been held out to,' conferred upon, not 'held up,' 'proposed.' For perfect cf. Ol. 1. 53, Nem. III. 84.

27. φόνῳ.] ‘Invited the grip of violent death.' Cf. Hes. W. and D., 413, ἄτῃσι παλαίει.

28. ή μάν.] ‘Yet verily.

ἀνόμοιά γε.] Though Odysseus was perhaps equal to Aias, or almost equal, according to the terms of the contest for the arms, in battle 'at least they made far different wounds gape (or' gush [with blood]') on the warm flesh of foemen (dat. incommodi) when hard pressed, &c.' That is to say in battle Aias was very superior to Odysseus.

29. πελεμιζόμενοι.] So Schol. Vet. MSS. πολεμιζ.

30. μὲν—τε.] Cf. Ol. iv. 15. The poet refers to exploits not related

60

in our Iliad, but probably from the ballads which formed the Aethiopis of Arktinos. From the frequent mention of Memnôn this group of legends seems to have been a favourite either with Pindar or with the Aeginêtans. Of course the fight with Hektor, Il. xiv. 402, may have been in the poet's mind among the ἄλλων μόχθων.

32. ἐχθρά, κ.τ.λ.] 'Fell detraction then (as may be inferred from the above-mentioned instance) existed even of old.'

33. δολοφραδής, κ.τ.λ.] Deviser of guile, mischief-making calumny.'

34. Cf. Apollod. (Brunck, Gnom.) ιν. 12, πρὸς γὰρ τὸ λαμπρὸν ὁ φθόνος βιάζεται | σφάλλει τ ̓ ἐκείνους οὓς ἂν ὑψώσῃ τύχη; and for βιᾶται, Od. ΧΙ. 503, οἱ κεῖνον βιόωνται ἐέργουσίν τ' ἀπὸ τιμῆς (Dissen). For ἀφάντων cf. Pyth. I. 1, XI. 30. Render

ἁπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν, θανών ὡς παισὶ κλέος μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω. χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ ̓ ἕτεροι

ἀπέραντον· ἐγὼ δ ̓ ἀστοῖς ἰδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαιμ',

αἰνέων αἰνητά, μομφὴν δ ̓ ἐπισπείρων ἀλιτροῖς.

65

̓Αντ. γ'. 40 αὔξεται δ ̓ ἀρετά, χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρεον

ᾄσσει,

ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ ̓ ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν 70

'which doth violence to the illus-
trious, but sets up a rotten noto-
riety of the obscure. Lit. ἀντείνει
σαθρόν =
=rears on a rotten founda-
tion.

36. ἐφαπτοίμαν.] For the dat. of something realised cf. Pyth. VIII. 60, μαντευμάτων ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις, ΟΙ. Ι. 86, ἐφάψατο ἔπεσι; for the genitive of something not actually realised cf. Nem. ΙΧ. 47, Ο1. Ιx. 12, οὔτοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι, where the meaning is the same in other respects as in Ol. I. 86, L. and S. notwithstanding, while in Pyth. VIII. 60 the verb means precisely the same as Ol. 1. 86, i.e. make use of.' In Nem. IX. 47 the meaning is attain,' here it is keep to.' Cf. čσxov, 'I got,' ἔχω, ‘I keep. The word illustrates the relation of χράομαι, use, to the v of χείρ and χράω, χραύω, χραίνω, graze. For metaphor cf. Ol. 1. 115, Nem. I. 25, ΙΧ. 47.

6

κλέος | μὴ τὸ δύσφαμον.] “ Α reputation-not that disgraceful one. The το refers back to των ἀφάντων σαθρὸν κῦδος.

37. εὔχονται.] For suppression οἱ οἱ μὲν cf. Il. XXII. 157, τῇ ρα παραδραμέτην, φεύγων ὁ δ ̓ ὄπισθε διώκων, Eur. Iph. Taur. 1350, κοντοῖς δὲ πρῴραν εἶχον· οἱ δ ̓ ἐπωτίδων ἄγχυραν ἐξανῆπτον. For sentiment cf. Frag. [206] 242.

[ocr errors]

38. ἐγώ, κ.τ.λ.] But for me, may I even till death prove a favourite with my fellow-citizens for praising the praiseworthy and scattering censure on wrongdoers.' The aorist participle ἀδών = as an established favourite'; or is it the participle of the gnômic aorist? cf. Nem. 1. 62, VII. 3. With many misgivings I have not adopted Shilleto's explanation given on Thuk. I. 90 § 3, δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι, do something if they must risk their lives'-in effect, 'may I please ..., if I die for it.' He compares Aesch. Choeph. 438, ἔπειτ ̓ ἐγὼ νοσφίσας ὀλοίμαν, Soph. El. 1079. Here, however, the idea of death is not involved in that of pleasing,

40. xλwpaîs.] Cf. O. and P. p. xxxv, Frag. 99 [87], note.

ᾄσσει.] Μss. ἀΐσσει | σοφοῖς. The text is Böckh's.

41. When exalted to the elastic air of heaven among men who love song and justice. Many are the uses of friends. Most important is help in regard to toilsome achievements. While the delight (of success and rest) seeks to get evidence set before men's eyes.' I.e. in the first flush of triumph men long for perpetual commemoration of their exploits. Though substantial help is most important

αἰθέρα. χρείαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν τὰ μὲν ἀμφὶ πόνοις

ὑπερώτατα· μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πίστιν. ὦ Μέγα, τὸ δ ̓ αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι 75 Ἐπ. γ'.

45 οὔ μοι δυνατόν· κενεᾶν δ ̓ ἐλπίδων χαῦνον τέλος σεῦ δὲ πάτρα Χαριάδαις τε λάβρον

ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν εὐωνύμων 80 δὶς δὴ δυοῖν. χαίρω δὲ πρόσφορον

ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς, ἐπαοιδαῖς δ ̓ ἀνὴρ

50 νώδυνον και τις κάματον θῆκεν· ἦν γε μὰν ἐπικώμιος

ὕμνος

85

δὴ πάλαι καὶ πρὶν γενέσθαι τὴν ̓Αδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν.

as leading to success, yet success cannot be enjoyed unless one gets lasting credit for merit by confirmation or proof of song. Dissen cites ΟΙ. Χ. 5, μελιγάρυες ὕμνοι | ὑστέρων ἀρχαὶ λόγων | τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς, Ovid, Ex Pont. 1. 5, 32, sumque fides hujus maxima vocis ego.

45. Cf. Pyth. II. 61, χαύνᾳ πραπίδι παλαιμονεῖ κενεά.

46. Χαριάδαις τε.] Dissen thinks that the pparpía of the Chariadae included the Tárpa of Deinis; but perhaps Te is explanatory as in Aesch. Ag. 10, 210, 1503, Eum. 107.

λάβρον.] Cookesley would read τ ̓ ἐλαφρὸν =‘it is easy, comparing Nem. VII. 77. Schneider proposed λαμπρόν. I think the text should be kept. Here as elsewhere Pindar may have recorded a rare meaning akin to which is that of λόφος, 'neck,' being secondary. Cf. the use of θοός, Frag. 139, πίτναντες θοὰν κλίμακ ̓ ἐς οὐρανὸν αἰπόν.

47. (I can) uprear a lofty stêlê of song on behalf of the twice illustrious feet of two men. Cf. supra, v. 16.

49. ἐν ἔργῳ.] 'On the occasion of an exploit.'

50. καί τις.] For the position of τις cf. Pyth. 1. 52. The poet is meant ; his ode is a proper expression of triumph, while at the same time it is a spell to soothe physical pain. For sentiment cf. Nem. IV. 4.

θῆκεν.] Gnomic aorist.

γε μάν.] 'Nevertheless,' i. e. this is no new thing, for though detraction existed in olden time (ν. 32) there also existed the antidote of laudatory poetry even before the foundation of the Nemean games by Adrastos when his host set out against Thebes. There is a double opposition: the antiquity of his art opposed to present effort of the poet, and the beneficent art itself opposed to coëval detraction. 51. δή.] ‘Already = ἤδη.

« AnteriorContinuar »