Imagens das páginas
PDF
ePub

δύο ήδη όλας ημέρας, άλλ' όμως τοσούτον επιθυμώ της σής συνδιαιτήσεως, ώσθ' υπό επιθυμίας ήδη ευδίαν, και γαλήνην, και πάντα χρυσά εις τον αυριον ονειρώττειν, και μόνον ου μαντεύεσθαι, ίνα λόγων φιλοσόφων, και πεπαιδευμένων ευωχώμεθα εξ αλλήλων, διά τούτο ούν ήβουλόμην προς σε γράφειν, του προκάλεισθαι, και αναθαρσύνειν χάριν, δέισας μή προς έτερα άττα νούν προσέχης απελπίσας ηλιασμούς, και ηδυπαθείας, εις το παρόν γε αλλά συ θάρσει ώ φίλε και έμμενε τώ δόξαντι συναμφούν, και αναλάμβανε διάθεσιν της ψυχής εορταστικήν, και φαιδροτέραν της καθημερινής και γάρ έσαύριον έσται πάντα καλώς, και ο αήρ, και ο ήλιος, και ό πόταμος, και δένδρα και ορνίθια, και γή, και άνθρωποι εορτάζουσιν ημίν, συγγελασουσιν, και συγχορεύσουσι, το δή άνεμέσητως λελέχθω μόνον σε έτοιμος γίνου, ή κληθείς εξορμάσθαι, ή και άκλητος ποθούντι επέλθειν. "Αυτομάτος δε οι ήλθε βοήν άγαθος Μενέλαος. "Έρρωσο.

No. II.

Θεοδοτος Μιλτωνι χαιρείν. (Describes the pleasantness of his situation, and of the season, and exhorts Milton to relax from his studies, and take recreation. This letter was probably sent from Cheshire to Milton at Horton, or in London ; it must have been written about May.)

'Ουδέν έχω εγκάλειν τη νύν διαγωγή μου, εκτός τουτου ενός, ότι στερίσκομαι ψυχής τίνος γενναίας λόγον άτειν, και διδόναι επισταμένης, τoίην τοι κεφαλήν ποθέω. τα δ' άλλα άφθονα πάντα υπάρχει ενταύθα εν αγρώ τί γαρ άν έτι λείποι, οπόταν ήματα μακρά, τόποι κάλλιστοι άνθεσι, και φύλλοις κυμώντες, και βρύοντες, επί παντί κλάδω αηδών ή ακανθις, ή άλλο τι ορνιθιον ωδαίς, και μινυρισμούς εμφιλοτιμείται, περίπατοι ποικαλώτατοι, τράπεζα όυτε ενδεής, όυτε κατάκορος, ύπνοι αθόρυβοι; ει εσθλόν τίνα εταιρον τουτέστι πεπαιδευομένων, και μεμυήμενον επί τούτοις, εκτώμην,και του των Περσών βασιλέως ευδαιμονέστερος άν γενοίμην άλλ' έστιν άει τί ελλιπές εν τοις ανθρωπίνοις πράγμασι προς και δει μετριότητος. Συ δε ώ θαυμάσιε, τι καταφρόνεις των της φύσεως δωρημάτων; τι καρτερεις απροφασίστως βιβλίοις, και λογιδίοις παννυχιον, πανήμαρ προσφυόμενος; ζή, γέλα, χρώ τη νεότητι, και ταϊς ωραις, και παυου αναγινώσκων τας σπόνδας, και τας ανέσεις, και ραστώνας των πάλαι σοφών αυτός κατατριβόμενος τέως. Έγώ μεν έν άπασιν άλλοις ήττων σου υπαρχων, εν τούτων τω μέτρον πόνων ειδέναι κρέιττων, και δοκώ έμαυτώ, και ειμι. Έρρωσω, και παίζε, άλλ' ου κάτα Σαρδανάπαλον τον εν σόλοις.

Note.—These two Greek letters are printed in exact conformity with the original MS.

3

2 Vide Hom. 11. Β. 408.

αφες, erafed in text.

εκτώμην-fo in ΜS.

4

No. III. Illmo Sig. e. Pron Ofso. Fino l'anno passato risposi alla cortesiffima ed elegantissima lettera di V. S. Illma affettuosamente ringraziandola della memoria che per sua grazia fi compiace tenere della mia osservanza. Scriffi, come fo adesso in Toscano, sapendo che la mia lingua è a lei fi cara, e familiare che nella sua bocca non apparisce straniera. Ho di poi ricevuto due copie delle sue eruditiffime poesie delle quali non mi poteva arrivare donativo più caro, perchè quantunque piccolo, racchiude in se valore infinito per esser una gemma del tesoro del Signor Giov. Miltoni. E come disse Theocrito;

ή μεγάλα χάρις
δώρω ξυν ολιγω, πάντα δε τιμαύτα τα παρ φίλων.
Gran pregio ha picciol dono, e merta onore

Ciò che vien da gl' amici. Le rendo adunque quelle grazie che maggiori per me si possono e prego il Cielo che mi dia fortuna di poterle dimostrare la mia devozione verso il suo merito. Non asconderò alla benevolenza di V. S. Illma, alcune nuove che son certo, le faranno gratiffime. Il Sereniffimo Granduca mio Signore s' è compiaciuto conferirmi la cattedra, e lettura delle lettere umane dell' Academia fiorentina vacata per la morte dell' Eruditiffimo Signor Gio. Doni gentiluomo Fiorentino. Questa è carica onorevoliffima, e sempre esercitata da gentiluomini e literati di questa Patria, come già dal Poliziano, da' due Vettori, e due Adriani lumi delle Lettere. La passata Settimana, per la morte del Sereniffimo Principe Lorenzo di Toscana, Zio del Granduca Regnante, feci l' orazione funerale; come ella fia publicata, farà mia cura inviarne copia a V. S. Illma. Ho alle mani diverse opere, quali a Dio piacendo tirerò avanti per farne quello giudicheranno meglio i mie' dotti e amorevoli amici. Il Signor Valerio Chimentelli è stato eletto da S. Altezza per Professore delle lettere Greche in Pisa, con grande efpettazione del suo valore.

I Signori Frescobaldi, Coltellini, Francini, Galilei, et altri in

8

Petrus, and, I believe, Franciscus Victorius. See the Life of the latter by Bandini.

6 The two Adriani were Marcello, and his son Giambattista, both professors of literature at Florence, and both Secretaries of State. The father died in 1521, the son in 1570. Giambattista wrote the Storia de' suoi Tempi, a work highly praised by De Thou.

? The great Galileo died at Arcetri, 9 Jan. 1642, aged seventy-eight; he is said to have been born at Pisa, the very day that M. Angelo died at Rome. The Galilei mentioned above was · Vincenzo,' his natural son. There is

finiti unitamente le inviano affettuosi faluti, ed io, come più d'ogn' altro obbligato, con ricordarle il desiderio de' suoi comandi mi ratifico per sempre vivere.

Di V. S. İllma.
Firenze, 4 xbre 1648.
Extra.-All'Illmo Signor e Pron Osso. Il Sig.

Giovanni Miltoni, Londra.

No. IV.

Viro fupra laudem
Jano Miltonio suo falutem p. d.

Petrus Heimbachius. Si citius conftitiffet nobis, te, Jane Miltoni, vir omni ex parte summe, mortalium cætui interesse adhuc, citius quoque Londinum reversus, noftrum amiciffimum animum teftatus fuiffem. Ferebant enim te noftris nugis exemptum, patrio cælo redonatum elle, terrisque sublimiorem quavis noftra despicere. Ad hoc regnum, ut non datur aditus, fic calamum meum satis ad tui fimiles fcripturientem hactenus cohibere, ac reprimere debui. Ego certe qui non tam virtutes ipsas quam virtutum diversarum conjugium in te admirabar, cum alia multa in te suspicio, tum quod gravitatis quam præ fe fert dignissima viro facies, cum fereniffima humanitate, charitatis cum prudentia, pietatis cum politica, politica cum immensa eruditione, sed, addo, generosi, nec minime timidi spiritus, etiam ubi juniores animos: laberentur, cum solicito pacis amore, raram omnino, et præter fas fæculi mixturam feceris.

Hinc Deum veneror, tibi ut omnia ex voto, et animi fententia rursum eveniant, fed uno excepto. Nam tu quidem faturus annis, plenus honoribus, iis etiam quos recusasti nihil ultra exoptas quam quietis præmium, ac justitiæ coronam, tuumque idem, quod olim Simeonis videtur votum : Demitte, Domine, nunc fervum tuum in pace. Aft noftrum longe ad hoc alieniffimum eft, nempe ut D. T. O. M. te diutiffime interesse rebus noftris literariis, ac præesse patiatur. Sic vale, doctiffime Miltoni, longum et feliciter cum omnibus tuis, plurimum a nobis falutatus. Dabam poftridie nonas Junii vulgaris Æræ Chriftianæ clɔ. loc. lxvi. Clivopoli ubi Electorali folio vivimus à consiliis. Iterum vale,

strong evidence that he was the first to apply the pendule to the clock. He seems to have done so in 1649, while Huygens' invention was of later date. . Animi.

Satur.

et nos quod facis adamare persevera, ac quam primum jucundiffimo omnium refponfo bea.

No. V. S. P. Partim quia Morus in suo scripto quædam tibi aspersit ex libro tuo de divortiis Anglico, vir nobilis et cl: partim quia multi curiofe quæsiverunt de argumentis quibus opinionem adftruis tuam: dedi cuidam tractulum illum totum in Hollandicum fermonem vertendum: cum defiderio, ut quanto ocius imprimatur. Nescius autem an quicquam in eo correctum vel additum velis ; non potui quin hoc verbo te admoneam et de animo tuo, ut me certiorem facias, rogem.

Vale, et Salve a Hagæ die

Tui Obfervantiss. 29 Jan. 55

Leo Aizema. Extra.- Nob. Cl. viro Dno Joh. Miltono Consilio

Status à Secretis Londini.

EXTRACT OF THE PASSAGES

In the Correspondence of Nic. Heinfius and Ifaac Voffius, where

Milton is mentioned.
(v. Burmanni Syllogen, vol. iii.)

Letters of Heinfus. P. 257. Juslus ille (Is. Voffius) Miltonianum scriptum, fimul ac allatum in aulam effet, Salmafio fiftere, quod invitus credo, fecerit. Quà fronte exceptum fit, vellem fimul monuisset amicisfimus Wullenius, qui ejus rei certiorem me fecit.

P. 259. Salmafius poft acceptum Miltoni scriptum, fremit ac frendet, auctoremque ejus se cum toto parlamento perditurum palam minatur. Sed illos primos impetus sufflaminabit credo, non nihil, respondendi molestia ac labor.

P. 267. Salmasius in Miltono defricando totus eft, quem a me subornatum inftigatumque palam prædicat, magnumque mihi ac patri malum hoc nomine minatur in apologiâ quam parat, nobis tribus fimul insultaturus. Mira profecto est hæc hominis insania, quam impune tamen non fecit. Vidi freneticam ejus epistolam, qua existimationi noftræ dira quævis portendit.

P. 270. Scribonii Largi (i. e. Salmasii) atrox contra rempublicam Anglicanam scriptum, prælo Holmiensi jam commissum ferunt. Miser iste senecio prorsus delirat ac insanit. Misit duas

[ocr errors]

in hanc urbem nuper epistolas, rabiei sycophanticæ non inanes, quibus omne se virus in me conversurum minatur, quod Miltoni scriptum probari a me intelligat. Ego vero, et dixi, et dicam porro, malam a Miltono causam tam bene actam, quam regis infelicissimi causam peffimè egit Scribonius. Hanc meam libertatem fi ferre non poteft, rumpatur. Adulatoris a me partes, non est, quod exigat. Cum nescire non debeat quam me servilis obfequii clientem hactenus non fit expertus. Hoc etiam maligne et Salmasiane quod regibus non minus ac Miltonum me infenfum fingit, cum publice jam bis testatus sum, quid de parricidio Anglicano senserim. Inter regicidas, fi locum mihi dat, ut omni procul dubio daturus, videbis brevi pro meritis ornatum et depexum. Nihil neque senectuti ejus, neque valetudini adversæ parcam. Ita illum excipiam, ut parentem meum ille jamdudum excepit, pejus etiam, fi potero.

P. 271. Salmasii in Miltonum invectivæ jam eduntur. Grafwinckelius nofter etiam regum causam suscepit defendendam contra eundem Miltonum.

P. 276. Ludimagistrum vocat Scribonius paffim Miltonum, qui tamen et nobili loco natus, ut ferunt, qui hominem norunt, et in re lautâ conftitutus, variis peregrinationibus, affiduisque ftudiis privatus ætatem, quam quadraginta annis grandiorem vix numerat, exegiffe narratur, donec a confilio ftatus Anglici ad scribæ provinciam in isto collegio suscipiendam invitatus eft. Virum esse miti, comique ingenio aiunt, quique aliam non habuiffe se causam profitetur, Scribonium acerbe insectandi, quam quod ille et viros e maximis celeberrimisque multis nihil benignius exceperit, et quod in universam Anglorum gentem, convitiis atrociffimis injurius valde fuerit. Si quis Anglorum versibus illis meis, quos tu nosti, aliquid reponeret, numquid ridiculus tibi viderer fi illum a Scribonio inftigatum asseverarem?

P. 286. Miltoni liber Londini auctior, et augusta forma iteratur. Ingens rumorum materia disceflus eodem tempore toù dzīva (Salmafii) Freinshemii, Boecleri, Moucheronis; exhaustas arcas alii, alii gentis ferunt invidiam.

P. 303. Prodiit et“ Clamor regii fanguinis,” sine auctoris nomine, quem tamen intelligio facile efse Morum qui etfi vult videri se causae id dedisse, satis prodit se potius id dediffe patrono hofpiti, ut Miltono frigidam fuffunderet in anteceffum, dum alter mare, aut lacum criminum undique conductum parat.

P. 305. Æthiops (A. Morus) fociennus ejus [Alaftoris triumphum egit, ut audio, in amici sui ædibus de subactis Britannis. Gazettæ certe Londinenses fabellam narrant lepidiffimam : palmam eam præreptam sibi dolet Alastor quare simultates cum Æthiope nunc strenuas exercet, fiquid famæ creditur.

« AnteriorContinuar »