Imagens das páginas
PDF
ePub

Βεβαιώσετε τον πως τον αγαπώ. Assure him of my friendship.
Δεν θέλω λείψει να του το ειπώ. I will not fail to tell him of it.
Προσκυνήματα μου εις την αρχόντισ- My compliments to her ladyship.

σαν.

Πηγαίνετε έμπροσθα και σας ακολουθώ. Go before and I will follow you.
Η'ξεύρω καλα το χρέος μου.

I well know my duty.
Η'ξευρω το είναι μου.

I know my situation. Με κάμνετε να εντρέπομαι με ταϊς του You confound me with so much ciσαις φιλοφροσύναις σας.

vility. Θέλετε λοιπόν να κάμω μίαν άρχειο- Would you have me then be guilty τητα;

of an incivility? Υπάγω έμπροσθά δια να σας υπα- I go before to obey you.

κούσω.
Δια να κάμω την προσταγήν σας. To comply with your command.
Δεν αγαπώ τόσαις περιποίησες. I do not like so much ceremony.
Δεν είμαι τελείως περιποιητικός. I am not at all ceremonious.
Αυτό είναι το καλύτερον.

This is better.
Τόσον το καλύτερον.

So much the better. Εχετε λόγον, έχετε δίκαιον. You are in the right.

By my life.

Δια να βεβαιώσης, να αρνηθής, να συγ- To affirm, deny, consent, ģc.

καταγεύσης, κ.τ.λ. Είναι αληθινόν, είναι αληθέστατον. It is true, it is very true. Δια να σας είπω την αλήθειας.

To tell

you

the truth. Οντως έτζη είναι.

Really it is 80. Ποίος αμφιβάλλει;

Who doubts it? Δεν είναι ποσώς αμφιβολία.

There is no doubt. Το πισεύω, δεν το πισεύω.

I believe it, I do not believe it. Λίγω το ναί.

I say yes. Λίγω το όχι.

I say no. Βάλλω στίχημα ότι είναι.

I wager it is go. Βάλλω στίχημα ότι δεν είναι άτζη. I wager it is not so. Ναι, μα την πίστιν μου.

Yes, by my faith.
Εις την συνείδησίν μου.

In conscience.
Μα την ζωήν μου.
Ναι, σας ομνύω.

Yes, I swear it to you.
Σας ομνύω ωσαν τιμημένος άνθρωπος. I swear to you as an honest man.
Σας ομνύω επανω εις την τιμήν μου. I swear to you on my honour.
Πιστεύσετε με.

Believe me.
Η'μπορώ να σας το βεβαιώσω. I can assure you of it.
Ηθελα βέλη στίχημα και τι θέλετε δια I would lay what bet you please on

8 τούτο.

this. Μη τύχη και αστείζεσθε (χωρατεύετε); You jest, by chance ? Ομιλείτε με τα όλα σας;

Do you speak seriously? Εγώ σας ομιλώ με τα όλα μου, και I speak seriously to you, and tell you σας λέγω την αλήθειαν.

the truth. Εγώ σας το βεβαιώνω.

I assure you of it. Το επροφητεύσετε,

You have guessed it. Το επιτεύχετε,

You have hit upon it. Σας πιστεύω.

I believe you. Πρέπει να σας πιστεύσα.

I must believe you. Αυτό δεν είναι αδύνατον.

This is not impossible,

[blocks in formation]

Δια να συμβουλευτής, να στοχασθής, To consult, consider, or resolve.

και να αποφασίσης. Τι πρέπει να κάμωμεν;

What ought we to do?
Τί θα κάμωμεν;

What shall we do?
Τι με συμβουλεύετε να κάμω ; What do you advise me to do?
Οποιον τρόπον θέλομεν μεταχειρισθή What part shall we take?

ημίϊς;
Ας κάμωνεν άτζη.

Let us do this. Είναι καλήτερον εγώ να

It is better that I
Σταθήτε ολίγον.

Wait a little.
Δεν ήθελεν είναι καλύτερον να-- Would it not be better that,
Εγώ αγαπούσα καλύτερα.

I wish it were better.
Θέλετε κάμει καλύτερα αν-- You will do better if-
'φήσετε με.
Α', ήμουν εις τον τόπον σας, εγώ- If I were in your place, 1–
Είναι το ίδιον.

It is the same.

a

Let me go.

000

The reader by the Specimens below will be enabled to compare the modern

with the ancient tongue.

PARALLEL PASSAGES FROM ST. JOHN'S GOSPEL.

NE'ON.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΝ.

Κεφάλ. α.

Κεφάλ. ά. 1. ΕΙΣ την αρχών ήταν ο λόγος- 1. ΕΝ αρχή ην ο λόγος, και ο λόκαι ο λόγος ήταν μετά Θεού και Θεός γος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν και τον ο λόγος.

λόγος. 2. Ε' τούτος ήτον εις την αρχήν μετα

2. ούτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν. Θεού,

[ocr errors]

йу

3. Ολα [τα πραγματα] δια μέσου 3. Πάντα δι' αυτού εγένετο· και του [λόγου] εγίνησαν, και χωρίς αυ- χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν, και γέτον δεν έγινε κανένα είτι γινε. γονεν.

4. Εις αυτόν τον ζωή και η ζωή 4. Εν αυτώ ζωή ήν, και η ζωή ήν το ήταν το φως των ανθρώπων.

φως των ανθρώπων. 5. Και το φως εις την σκοτίαν φέγ- 5. Και το φώς εν τη σκοτία φαίνει, γει, και η σκοτία δεν το κατάλαβε. και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν.

6. Εγινεν ένας άνθρωπος απεναλ- 6. Εγένετο άνθρωπος απεφαλμένος μένος από τον Θεόν, το όνομά του Ι'ω- παρα Θεού, όνομα αυτά Ιωάννης. dvyns.

THE INSCRIPTIONS AT ORCHOMENUS FROM MELETIUS.

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, κοινώς Σκριπού, πόλις ποτέ πλουσιωτάτη και ισχυρατάτη, πρότερον καλουμένη Βοιωτικαι Αθήναι, εις την οποίαν ήτον ο Ναός των Χαρίτων, εις τον οποίον έπλήρωναν τέλη οι Θηβαίοι, ούτινος το έδαφος άνεσ. κέφθη ποτέ υπό των Α'σπαλάγκων. Επανηγύριζον εις αυτήν την πόλιν τα Χαριτήσια, του οποίου αγώνας εύρον επιγραφές έν πήλαις ένδον του κτισθέντος ναού επ' ονόματι της Θεοτόκου, υπό του πρωτοσπαθαρίου Λέοντος, επί των βασιλέων Βασιλείου, Λέοντος, και Κωνσταντίνου, έχουσας ούτως· εν μέν τη μια κοινώς.

Οίδε ένίκων τον αγώνα των Χαριτησίων.

Σαλπιστής.
Μήνες Απολλωνίου Αντιοχεύς από Μαιάνδρου.

Κήρυξ.
Ζωίλος Ζωίλου Πάφιος.

Pantados.
Νουμίνιος Νουμινίου Αθηναίος.

Ποιητής επων.
Α’μηνίας Δημοκλέους Θηβαίος.

Αυλητής.
Απολλόδοτος Απολλοδότου Kρής.

Αυλωδός.
Ροδιππος Ροδίππου Αργείος.

Κιθαρισής.
Φαγίας Α'πολοδότου του Φανίου Αίολεύς από Κύμης.

Κιθαρωδός.
Δημήτριος Παρμενίσκου Καλχηδόνιος.

Τραγωδός.
Ιπποκρατης Αριστομένους Ρόδιος.

Κωμωδός.
Καλλίσματος Εξακίστου Θηβαίος.

Ποιητής Σατύρων.
Α’μηνίας Δημοκλέους Θηβαίος.

Υποκριτής.
Δωρόθεος Δωροθέου Ταραντινός.

Ποιητής Τραγαδιών, Σοφοκλής Σοφοκλέους Αθηναίος.

Υποκριτής. Καβίριχος Θεοδώρου Θηβαίος.

Ποιητής Κωμωδιών.
Αλέξανδρος Αρίσωνος Αθηναίος.

Υποκριτής.
Ατταλος Αττάλου Αθηναίος.
Οίδε ενίκων τον νήμητον αγώνα των εμοδίων.

Παίδας αυληςάς.
Διοκλής Καλλιμήδου Θηβαίος.

Παίδας ηγεμόνας. Στρατίνος Ευνίκου Θηβαίος.

Ανδρας αυληςάς. Διοκλής Καλλιμήδου Θηβαίος.

Ανδρας ηγεμόνας. Ρόδιππος Ροδίππου Αργείος.

Τραγωδός. Ιπποκράτης Α'ριςομένους Ράδιος.

Κωμωδός. Καλλίςρατος Ε' ξακίσου Θηβαίος.

Τα επινίκια.

Κωμωδιών Ποιητής. Αλέξανδρος Α’ρισίωνος Αθηναίος.

Εν δε τη ετέρα δωρικώς. Μνασίνω άρχοντος αγωνοθετίοντος, το Χαριτείτιον, εναρίσω πάντων οι τυΐδε ενίκησαν τα Χαριτείτια.

Σαλπιγκτάς. Φίλινος Φιλίνω Αθανειος.

Καρουζ. Ειρωδας Σωκράτιος Θείβειος.

Ποειτάς. Μήτωρ Μήτορος Φωκαιεύς.

Plafarudds.
Κράτων Κλίωνος Θείβειος.

Αύλειτάς.
Περιγενείς Ηρακλείδαο Κουζικηνός.

Αυλαρυδός.
Δαμίνετος Γλαύκω Αργιος.

Κιθαρισάς.
Γάματρος Αμαλώω Αίολεύς από Μουρίνας.

Τραγαευδός.
Ασκληπιόδωρος Πουθεάο Ταραντινός.

Κωμαευδός. Νικόστρατος Φιλοκράτω Θείβειος.

Τα επινίκεια Κωμαευδές. Εύαρχος Ηροδότω Κορωνεύς.»

.

Εν αλλο λίθω. «Μέριχος Πολυκράτους Γαρώνυμος διoγίτωνος άνδρεσσι χοραγείσαντες νικάσαντες διονύσου ανέθηκαν τίμωνος άρχοντος αυλίοντος κλέος έδοντος αλκισθένιος.»

Εν έτέρω λίθο. «θυνάρχω άρχοντος, μεινος θειλουθίω, αρχι...... ως Εύβαλι αρχιδάμω φωκία.......... δς απέδωκα από τας σουγγραφώ πέδα των πολεμάρχων, κή των κατοπτίων, ανελόμενος τάς σουγγραφώς τας κιμένας παρ ευφρόνα, κή φιδίαν κη πασικλείν.............. κή τιμόμειδον φωκείας, κή δαμοτελεϊν λυσιδάμω, κή δίονυσον καφισοδίω χηρωνεία και το ψήφισμα τα δάμω.

ΜΕΤΡm θυνέρχο άρχοντος, μεινός άλαλκομενίων F αρνών, πολύκλειος ταμιας απέδωκε εύβωλυ αρχιδάμω φωκεϊ από τάς σουγγραφώ το καταλύπoν κατ το ψήφισμα τα δάμο, ανελόμενος τάς σουγγραφώς τας κίμενας παρ σωφιλον, κή εύφρονα φωκέας. παρ διανύσιον καφισοδώρων χορωνέα, κή λυσίδαμον δαμοτίλιος πίδα των πολεμάρχων, κή των κατοπτέων.

JUNEHEEDDITIOH Αρχοντος έν έρχομενό θυμάρχω, μενος Αλαλκομενίω, εν δε Ε ελατί» Μενοίταο Αρχελάω μεινός πράτω. Ομολογώ Εύβωλυ F ελατίνη, και κή τη πόλι έρχομενίων. Επειδή κεκομίστη Εύβωλος παρ της πόλιος το δάνειον άπαν κατ' τας ομολογίας τας τεθίσας θυμάρχω άρχοντος, μεινος θειλουθίω, κή ουτ οφειλέτη αυτω έτι ουδέν παρ ταν πόλιν, αλλ' απέχει πάντα περί παντός, κι αποδιδόανθι τη πόλι το έχοντες τας ομολογίας, ει μεν ποτί δεδομένον χρόνον Ελβωλυ επί νομίας F έτι απέτταρα βούεσαι τους ίππυς δια χατίης Fι κατι προβάτυς σουν ήγυς χειλίας αρχί τω χρόνω και ενιαυτός και μετα θύναρχον άρχοντα έρχομεγίος απογραφέσθη δε Ελβωλον κατενιαυτόν έκαςον παρ τον ταμίαν κή τον νόμον αν τάτε καυματα των προβάτων, κή των ηγών, κή των βουνών, κή των ίππων, κι κάτινα άσαμαίων δίκη το πλήθος μεί απογράφεσο ώδε πλίονα των γεγραμμένων εν τη σoυγχωρείσι και δέκατι.............. και το έννομιον Εύβωλος οφείλει λις τών έρχομενίων αργουρία.............

σει........ τετταράκοντα Εύβωλυ καθ' έκαστον ενιαυτόν, κή τόκον φερέτω δραχμάς.............. τας μιάς εκάστας κατά μείνα....... τον κή έμπρακτος έςω τον ερχομένιον......... και τα εξής.»

Εν άλλοις λίθοις. « Α'νοδώρα συνφορον χαιρε” ΝΟΚΥΕΣ. «Καλλιπίτον αμφάριχος, και άλλαιΕν ουδεμία επιγραφή Οδον τόνον, ή πνεύμα: αδ ημείς υπογράφομεν, οι παλαιοί προσέγραφον. Και τα εξής.

[ocr errors]

The following is the prospectus of a translation of Anacharsis into Romaic, by my Romaic master, Marmarotouri, who wished to publish it in England.

ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ'.

Προς τους εν φιλογενείς και φιλέλληνας. ΟΣΟΙ εις βιβλία παντοδαπά εντρυφώσιν, ήξεύρουν πόσον είναι το χρήσιμον της 1τορίας· δι' αυτης γάρ εξευρίσκεται και πλέον μεμακρυσμένη παλαιότης,

« AnteriorContinuar »